Привредни саветник број 08/2023

Број 8 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 13. априла 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  број  могу преузимати од уторка, 18. априла 2023. године у 10 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на PS 8/2023.pdf

 

 

ЕФАКТУРЕ И ПДВ

Поступање обвезника ПДВ приликом промета добара и услуга са Аутономном покрајином Косово и Метохија из угла Закона о ПДВ и Закона о електронском фактурисању

1. Испорука добара на територију АПКМ

1.1. ПДВ аспект испоруке добара на територију АПКМ

1.2. Издавање рачуна за испоруку добара на територију АПКМ и електронско евидентирање ПДВ у СЕФ

1.3. Рачуноводствено евидентирање и исказивање у Обрасцу ПОПДВ

1.4. Примери случајева код којих се сматра да су испуњени услови за пореско ослобођење

1.5. Примери случајева код којих се сматра да нису испуњени услови за пореско ослобођење

2. Набавка добара са територије АПКМ

2.1. ПДВ аспект набавке добара са територије АПКМ

2.2. Рачуноводствено евидентирање и исказивање у Обрасцу ПОПДВ

2.3. Примери рачуноводственог евидентирања и исказивање у Обрасцу ПОПДВ

3. Промет услуга које обвезници ПДВ врше лицима са територије АПКМ

3.1. ПДВ аспект промета услуга које обвезници ПДВ врше лицима са територије АПКМ

3.2. Издавање рачуна за промет услуга лицима са територије АПКМ и електронско евидентирање ПДВ у СЕФ

3.3. Рачуноводствено евидентирање и исказивање у Обрасцу ПОПДВ

3.4. Примери рачуноводственог евидентирања, електронског евидентирања обрачуна ПДВ и исказивања података у Обрасцу ПОПДВ

4. Промет услуга које обвезницима ПДВ врше лица са територије АПКМ

4.1. ПДВ аспект промета услуга које обвезницима ПДВ врше лица са територије АПКМ

4.2. Електронско евидентирање обрачуна ПДВ у СЕФ

4.3. Рачуноводствено евидентирање и исказивање у Обрасцу ПОПДВ

4.4. Примери рачуноводственог евидентирања, електронског евидентирања обрачуна ПДВ и исказивања података у Обрасцу ПОПДВ

Одговори на питања из области електронског фактурисања

1. Издавање електронских фактура преко СЕФ за извршене грађевинске радове за које је предвиђена овера обрачунских ситуација од стране надзорног органа

2. Префактурисање трошкова осигурања између субјеката који су корисници СЕФ

3. Зависни трошкови закупа пословног простора – документовање разлике на крају године између стварних трошкова и уговорених фиксних трошкова

4. Издавање електронске фактуре за субвенцију из јавних извора

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Олакшица за обрачун пореза и доприноса на зараду оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

1. Ко се сматра новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност?

2. Услови које треба да испуњава оснивач по основу чије зараде се користи порески подстицај

3. Остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања

4. Престанак права на олакшицу

5. Шифре врста прихода за исплату зараде са олакшицом

6. Примери обрачуна пореза и доприноса на зараду оснивача са олакшицом

Коришћење службеног возила и другог превозног средства као и некретнина у власништву послодавца у приватне сврхе запослених

1. Коришћење службеног возила у приватне сврхе

1.1. Утврђивање личних примања запосленог по основу коришћења службеног возила и другог превозног средства у приватне сврхе

1.2. ПДВ аспект коришћења службеног возила у приватне сврхе

1.3. Обрачун примања по основу коришћења службеног возила и другог превозног средства у приватне сврхе

2. Коришћење станова у власништву послодавца од стране запослених

2.1. Из аспекта Закона о ПДВ

2.2. Обрачун пореза и доприноса примања по основу коришћења станова у власништву послодавца у приватне сврхе запослених

3. Коришћење службеног возила и некретнина у приватне сврхе запослених и фискализација

Актуелности у вези са подношењем пореске пријаве за фриленсере на Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године

1. Утврђивање пореске обавезе

2. Статус лица која остварују приходе на територији Републике Србије од иностраног исплатиоца према прописима о социјалном осигурању

3. Утврђивање основице за социјалне доприносе

4. Исказивање података у Обрасцу ПП ОПО за први квартал 2023. године

5. Начин подношења Обрасца ПП ОПО

6. Примери утврђивања пореске обавезе за први квартал 2023. године на Обрасцу ПП ОПО

 

КОНСОЛИДОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Разврставање групе правних лица на крају 2022. године

1. Критеријуми и граничне величине за разврставање групе

2. Помоћ при разврставању групе – калкулатор на сајту  Агенције

3. Обележавање величине групе у посебном информационом систему Агенције

Ослобађање од обавезе састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину

1. Група је разврстана у малу групу и ниједан члан групе није друштво од јавног интереса

2. Потпуно поседовано матично друштво

3. Недоступност информација, зависна правна лица стечена ради продаје, дугорочна ометања

4. Материјално безначајна зависна правна лица

Утврђивање обавезе и круга консолидовања за 2022. годину

1. Прописи на основу којих се састављају консолидовани и појединачни финансијски извештаји правних лица у консолидацији

2. Критеријуми на основу којих се утврђују контрола и круг консолидовања

3. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

4. Губитак контроле

Методе и поступци консолидовања, састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину

1. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

2. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна, придружена и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

3. Методе и поступци консолидовања зависних правних лица

4. Методе и поступци консолидовања придружених и заједнички консолидованих правних лица

5. Пример консолидовања финансијских извештаја

6. Састављање образаца консолидованог биланса стања и биланса успеха

7. Састављање консолидованог извештаја о осталом резултату

8. Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине

9. Консолидовани извештај о променама на капиталу

10. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

11. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

12. Консолидовано нефинансијско извештавање

13. Консолидовани извештај о плаћањима ауторитетима власти

Достављање консолидованог финансијског извештаја веће групе правних лица од стране поседованог матичног друштва које је ослобођено обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Питања и одговори у вези са прописима о раду и радним односима

1. Право на сразмерни неопорезиви износ накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада када је запослени део месеца ефективно радио, а део одсуствовао са рада

2. Накнада трошкова превоза запосленима који користе различите начине превоза за долазак и одлазак са рада

3. Ризик примене теста самосталности, односно начела фактицитета на ангажовање предузетника од стране налогодавца код којег је предузетник истовремено у радном односу

4. Да ли оснивач привредног друштва које је регистровано као пружалац рачуноводствених услуга мора да буде у радном односу у свом привредном друштву

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Примена диспозитивних норми Закона о привредним друштвима које се односе на друштва с ограниченом одговорношћу

1. Другачије уређивање у оснивачком акту појединих основних диспозитивних законских одредаба (чл. 10–75.)

2. Уређивање диспозитивних норми Закона које се непосредно односе на д.о.о. (чл. 139–244.)

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Државни и верски празници у априлу и мају 2023. године

2. Пријаве за оснивање привредних друштава подносиће се искључиво електронским путем

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Фискализација

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Порез на доходак и доприноси

Финансијска подршка породици са децом

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци