Привредни саветник број 07/2023

Број 7 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 31. марта 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  број  могу преузимати од понедељка, 3. априла 2023. године у 10 часова.

 

Редуковани рекламни примерак новог броја можете преузети кликом на PS 7/2023.pdf

 

ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Годишњи порез на доходак грађана за 2022. годину – утврђивање и плаћање пореске обавезе до 15. маја 2023. године на новом Обрасцу ПП ГПДГ

1. Основни параметри за утврђивање и обрачун годишњег пореза на доходак грађана

2. Нова процедура за утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана (самоопорезивање и подношење пореске пријаве искључиво у електронском облику)

3. Реализација обавезе подношења пореске пријаве искључиво у електронском облику (квалификовани електронски сертификат или Образац ПЕП)

4. Обвезници годишњег пореза на доходак грађана

5. Избегавање двоструког опорезивања

6. Приходи који се укључују и приходи који се не укључују у доходак за опорезивање

7. Пореска основица (опорезиви доходак)

8. Пореска стопа

9. Право на порески кредит на рачун годишњег пореза на доходак грађана по основу улагања у алтернативни инвестициони фонд

10. Спорна питања у вези са тзв. фриленсерима којима је крајем 2022. године утврђен износ оствареног прихода за 2017. годину

11. Казнене одредбе

Попуњавање пореске пријаве о обрачунатом годишњем порезу на доходак грађана на новом Обрасцу ПП ГПДГ – са примерима обрачуна

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Прописан је нови Образац ПП ОПО-К – Пореска пријава о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на приходе остварене квартално, од стране физичког лица као пореског обвезника

1. Почетак примене новог Обрасца ПП ОПО-К за приходе физичког лица остварене у кварталу на које се порез плаћа самоопорезивањем

2. Исказивање података у Обрасцу ПП ОПО-К

3. Нове шифре врста прихода за које се порез плаћа самоопорезивањем

4. Измене у пореској пријави – Обрасцу ПП ОПО

Коришћење сопственог возила у пословне сврхе

1. Право на накнаду трошкова коришћења сопственог возила у пословне сврхе

2. Порески третман накнаде запосленом за употребу сопственог возила на службеном путовању или у друге пословне сврхе

3. Исплата накнаде лицима која нису у радном односу

 

ДРЖАВНА ДАВАЊА

Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају електрични и хибридни погон

1. Ко има право на субвенцију?

2. За која возила се може остварити право на субвенцију?

3. Износи субвенције и начини финансирања куповине возила

4. Захтев за доделу субвенције и решење о одобрењу субвенције

5. Обрачун ПДВ и право на одбитак претходног пореза по основу субвенционисане куповине возила

6. Издавање рачуна за извршени промет возила преко система електронских фактура

7. Издавање рачуна за извршени промет возила преко електронског фискалног уређаја

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Евидентирање обвезника у систем ПДВ

1. Увод

2. Пријава за евидентирање обвезника ПДВ и поступак евидентирања

3. Евидентирање обвезника ПДВ који испуне законом прописани услов

4. Могућност евидентирања пољопривредника у систем ПДВ

5. Стицање права на одбитак претходног пореза код евидентирања за обавезу плаћања ПДВ

6. Право на одбитак претходног пореза обрачунатог након стицања статуса обвезника ПДВ

7. Подношење евиденционе пријаве

8. Садржина и начин попуњавања евиденционе пријаве (ЕППДВ)

9. Издавање потврде о извршеном евидентирању за ПДВ

10. Измене података из евиденционе пријаве значајних за обрачунавање и плаћање ПДВ

11. Санкције за неподношење евиденционе пријаве

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Категорија на СЕФ за захтеве за рефундацију и новчане казне

2. Неисправна ЕФ (датум идавања је „старији“ од датума промета)

3. Е Фактуре добављача који нису у систему ПДВ (унос у СЕФ или не)

4. Датум када обвезник може извршити смањење основице ПДВ на СЕФ

5. Е Фактуре за сукцесивне испоруке

6. Обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја и пријава складишног простора

7. Фактурисање „ауто дана“ (изгубљене добити) и трошкова чекања возача

8. Послови реекспорта (напомена о пореском ослобођењу)

9. Мањак и расходовање оштећене електронске робе

10. Улазни рачуни инокупца за маркетиншке услуге, унос провизија и такси у ПОПДВ (интерни обрачун ПДВ, ПОПДВ и књижење)

11. Префактурисање трошкова осигурања од аутоодговорности

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Каматне стопе за које је министар финансија прописао да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2023. годину

Две честе грешке приликом састављања Обрасца ОА за 2022. годину

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

Питања и одговори из области електронских фактура

1. Обавеза издавања авансног рачуна преко СЕФ када је субјект истог дана примио аванс и извршио промет добара и услуга, а рачун се издаје неког наредног дана

2. Датум промета и датум издавања електронске фактуре када се роба купцу шаље са отпремницом

3. Издавање електронске фактуре за пренос права располагања на основу уговора о лиценци на којој је датум обрачуна ПДВ датум слања, а датум промета датум издавања електронске фактуре

4. Издавање књижног задужења преко СЕФ за годишње одржавање пословног простора од стране закуподавца закупцу

5. Обавезност броја уговора у књижном задужењу/одобрењу које се издаје преко СЕФ

6. Одбијање књижног задужења издатог преко СЕФ због тога што не садржи датум промета добара из изворне електронске фактуре

7. Податак о врсти и обиму услуге код електронских фактура за закуп

8. Плаћање на основу издате профактуре кориснику јавних средстава и обавеза слања авансног рачуна у ЦРФ

9. Издавање електронске фактуре и начин рачуноводствено-пореског евидентирања промета комуналних услуга који се наплаћују системом обједињене наплате

10. Обавеза субјеката јавног сектора да издају електронску фактуру преко СЕФ купцима који нису обвезници ПДВ, а не припадају јавном сектору

 

РАЧУНОВОДСТВО

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Лице које је добило дозволу за упис правног лица и предузетника у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга на основу дипломе Југословенског удружења рачуновођа није дужно да поседује Лиценцу о професионалној оспособљености Савеза рачуновођа и ревизора Србије, нити да се уписује у регистар који води ова организација

2. Књижење и опорезивање бакшиша

3. Пружање рачуноводствених услуга између правних лица чији је оснивач или већински власник исто физичко лице

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Питања и одговори из области пореза на имовину

1. Настанак и престанак обавезе плаћања пореза на имовину на земљишту које је прибављено ради изградње објекта

2. Порески третман деобе сувласничке заједнице у несразмери са сувласничким уделима на непокретности

3. Порески третман подрумских просторија у пословној згради

4. Утврђивање пореске основице производног објекта у којем је 2022. године извршена уградња вентилационо-климатизационог система

5. Период за који се утврђује порез на имовину у случају промене у току године рачуна се почев од дана на који је дошло до промене

6. Начин утврђивања пореске основице за објекат који је инвестиционотехничком документацијом изграђен као складишта, а који се не користи уопште, односно за намену за коју је изграђен (за складиштење)

7. Обвезник пореза на имовину када је на основу закљученог предуговора непокретност предата у посед будућем купцу

8. Процена вредности непокретности у току године није промена која утиче на подношење пореске пријаве за порез на имовину на новопроцењену вредност

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори у вези са фискализацијом

1. Услуге пружене правним лицима (старачким домовима) биохемијске лабораторије нису дужне да евидентирају преко електронског фискалног уређаја

2. Коришћење службеног возила и другог превозног средства у приватне сврхе не евидентира се преко електронског фискалног уређаја

3. Пријављивање промене адресе у ПГЈО није могуће, већ је потребно поднети нову пријаву за нову адресу и брисати стару

4. Рачуноводствена агенција која пружа услуге физичким лицима је обвезник фискализације

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–март 2023. године

Достављање годишњих извештаја о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за 2022. годину

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2023. години

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Најнижа основица доприноса за здравствено осигурање у 2023. години за физичка лица, тзв. фриленсере

2. Квартално извештавање према прописима о дувану

3. Пријављивање у електронски Регистар пољопривредних газдинстава

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

        ПДВ

Фискализација

Порез на добит

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Акциза

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци