Привредни саветник број 06/2023

Број 6 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 3. марта 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  број  могу преузимати од понедељка, 6. марта 2023. године у 12 часова.

 

 

Редуковани рекламни примерак новог броја можете преузети кликом на PS 6/2023.pdf

 

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Нове измене у систему електронских фактура – верзија 3.2

1. Измене у вези са издавањем електронских фактура

2. Измене у вези са приступом СЕФ

3. Измене у вези са електронским евидентирањем обрачуна ПДВ преко СЕФ

4. Измене у вези са слањем електронских фактура помоћу АПИ

5. Остало

Нова измена Правилника о порезу на додату вредност

1. Примена члана 192. Правилника о ПДВ – исказивање датума промета и рок издавања ЕФ

2. Промет имаоцу корпорацијске картице – примена члана 198. Правилника о ПДВ

3. Примена члана 192. Правилника о ПДВ када постоји обавеза издавања фискалних рачуна

Давања поводом Дана жена – 8. марта

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Утврђивање и плаћање пореза на имовину за обвезнике који воде пословне књиге за 2023. годину

1. Ко су обвезници који воде пословне књиге

2. Права на непокретности која су предмет пореза на имовину

3. Врсте (групе) непокретности

4. „Фер вредност“ као пореска основица

5. „Тржишна вредност“ као пореска основица

6. Књиговодствена вредност као пореска основица

7. Пореска основица за непокретности за које обвезнику у току године настане пореска обавеза (новоизграђене, односно прибављене непокретности у току године)

8. Пореска стопа

9. Пореска ослобођења

10. Настанак пореске обавезе у току пореске године

11. Настанак пореске обавезе за објекте у изградњи

12. Начин попуњавања и подношења пореске пријаве

13. Утврђивање и плаћање пореза

Пример обрачуна пореза и начина попуњавања пореске пријаве када пореска обавеза настане/престане у првом тромесечју 2023. године

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Повезана лица за потребе обрачуна пореза на добит правних лица и пореза на нето приход предузетника за 2022. годину

1. Утврђивање повезаности правних лица са другим лицима

2. Утврђивање повезаности предузетника са другим лицима у складу са чланом 36. ЗПДГ

3. Идентификација повезаних лица

4. Временска димензија повезаности

Утврђивање и исказивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у пореском билансу

1. Утврђивање корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција и исказивање у пореском билансу (ред. бр. 57 Обрасца ПБ 1)

2. Утврђивање корекције по основу капиталних добитака и губитака и исказивање у пореском билансу

3. Утврђивање корекције по основу пореске амортизације за средства набављена од повезаних лица и њено исказивање у пореском билансу

4. Корекције по основу усклађивања расхода који се у целини не признају у пореске сврхе – поклони чији је прималац повезано лице, уговорне казне и пенали, затезне камате између повезаних лица, трошкови који нису настали у сврхе обављања делатности и недокументовани трошкови

Трансферне цене – Поједностављени поступак тестирања услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност

1. Услуге са становишта трансферних цена

2. Појам услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност

3. Опциони поједностављени поступак тестирања усклађености услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност са принципом „ван дохвата руке“

4. Значај поједностављеног приступа тестирања усклађености услуга које додају малу вредност са принципом „ван дохвата руке“

5. Услуге (између повезаних лица) које додају малу вредност и порез по одбитку

Утврђивање корекције за стална средства набављена од повезаних лица и исказивање у пореском билансу за 2022. годину

Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

1. Услови за подношење извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

2. Извештај у скраћеном облику не може да се достави за зајмове и кредите са повезаним лицима

3. Шта је то трансакција и како се утврђује њена вредност?

4. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику и код трансакција продаје капиталне имовине?

5. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику код трансакција набавке сталних средстава која подлежу обрачуну пореске амортизације?

6. Исказивање података у пореском билансу код обвезника који извештај о трансферним ценама достављају у скраћеном облику

Годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица – „CbC Report“ – за 2022. годину

1. Дефинисање појмова крајњег матичног правног лица, међународне групе повезаних правних лица и чланице међународне групе

2. Обавеза подношења годишњег извештаја

3. Образац годишњег извештаја „CbC“ и исказивање података у том обрасцу

 

РАЧУНОВОДСТВО

Утврђивање прихода у складу са пуним МРС/МСФИ

1. Приходи од промета добара и пружања услуга у складу са МСФИ 15

2. Приходи даваоца лизинга у складу са МСФИ 16

3. Приходи од финансијских инструмената у складу са МСФИ 9

4. Приходи од инвестиционих некретнина према МРС 40

5. Приходи од биолошких средстава и пољопривредних производа који се одмеравају по фер вредности према МРС 41

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Издавање авансних и коначних рачуна преко СЕФ и њихово исказивање у Обрасцу ПОПДВ

1. Нова правила издавања рачуна

2. Рок за издавање рачуна

3. Издавање авансних рачуна

4. Исказивање авансних и коначних рачуна у Обрасцу ПОПДВ у случају када је промет извршен до краја пореског периода у којем је извршено авансно плаћање

5. Издавање коначних рачуна

6. Издавање рачуна за промет из члана 25. став 1. Закона о ПДВ

7. Последице неиздавања рачуна преко СЕФ

Стицање статуса претежног извозника

 

АКЦИЗЕ

Износи акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности, који се могу рефундирати у 2022. и 2023. години

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

Одговори на питања у вези са применом Закона о електронском фактурисању

1. Књижење електронских фактура када су датум промета и датум издавања у различитим пореским периодима

2. Књижење на основу интерног рачуна из информационог система корисника уместо на основу електронске фактуре издате преко СЕФ

3. Префактурисавање споредних трошкова у вези са закупом преко СЕФ

4. Датум промета, датум издавања преко СЕФ и датум рачуна у пословном софтверу обвезника

5. Издавање књижних задужења и одобрења за валутну клаузулу

6. Донација у грађевинским услугама и обавезе у вези са системом електронских фактура

7. Поступање купца секундарних сировина коме је издата електронска фактура која није састављена у складу са прописима о електронском фактурисању

8. Сторнирање издатог авансног рачуна преко СЕФ који није ни требало да буде издат, јер су грешком уплаћена средства на текући рачун правног лица

9. Уношење издатих и примљених књижних одобрења у збирну евиденцију обрачунатог ПДВ преко СЕФ

10. Евидентирање обрачунатог ПДВ на мањак добара преко система електронских фактура

11. За камату на обвезнице чији је издавалац Република Србија издаје се еФактура Управи за јавни дуг

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Питања и одговори у вези са порезом на добит

1. Признавање у Пореском билансу расхода донације уплаћене на наменски рачун Црвеног крста Србије за помоћ становништву Турске и Сирије које је погодио разорни земљотрес

2. Признавање у Пореском билансу расхода отписа потраживања од купаца из АП КиМ и Црне Горе

3. Пореско признавање расхода накнаде штете у Пореском билансу

4. Порез на добит по одбитку на ауторску накнаду која се исплаћује резиденту Шведске

5. Пореске импликације препродаје софтверских лиценци набављених од добављача из иностранства

 

РАДНИ ОДНОСИ, ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Питања и одговори у вези са радним односима, порезом на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Исплата накнаде зараде за боловање због одржавања трудноће након исплате зараде осталим запосленима због кашњења у достављању дознаке

2. Услови за остваривање права на пореско изузимање по основу накнаде трошкова лицима која нису запослена код исплатиоца (упућeним кoд исплaтиoцa пo нaлoгу послодавца, a у вeзи сa дeлaтнoшћу послодавца)

3. Услови за остваривање права на пореско ослобођење по основу организовања тзв. тим билдинг активности

4. Накнада трошкова превоза запосленима у месту у којем не постоји организован јавни превоз

5. Приход нерезидентног физичког лица који се остварује од домаћег исплатиоца по основу рада на територији стране државе (опредељивање предмета опорезивања порезом на доходак грађана и интерни обрачун ПДВ)

6. Уплата допунског осигурања за случај теже болести уз осигурање живота запосленима које плаћа послодавац са свог текућег рачуна има третман зараде на коју се плаћају порез и доприноси за социјално осигурање

7. Примање по основу накнаде за топли оброк коју као материјално обезбеђење примају ученици који обављају учење кроз рад у складу са законом којим се уређује дуално образовање, не представља приход који подлеже опорезивању порезом на доходак грађана и доприносима за социјално осигурање

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Извештавање Агенције за заштиту животне средине (посебни токови отпада и амбалажа)

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Рачуни за уплату јавних прихода код предузетника који обавезе плаћају самоопорезивањем – Исправка чланка „Опште напомене у вези са утврђивањем пореза на приходе од самосталне делатности за 2022. годину“

2. Брисање појединих рокова за предузетнике паушалце у вези са подношењем пореске пријаве на Обрасцу ППДГ-1Р у складу са последњим изменама Закона о порезу на доходак грађана

3. Неопорезиви износ годишњег прихода физичких лица у 2022. години

4. Годишњи износ личних примања која недобитна организација исплаћује запосленима, директорима и са њима повезаним лицима као услов за пореско ослобођење из члана 44. Закона о порезу на добит за 2022. годину

5. Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2022. године, који се примењује за потребе пореске амортизације, износи 576.575 динара

6. Омогућено је издавање електронског пореског уверења за нове сврхе

7. Национална служба за запошљавање расписала је јавне позиве/конкурсе за 2023. годину

8. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31.12.2022. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Ревизија

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци