Привредни саветник број 01/2023

Број 1 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 13. јануара 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  број 1 могу преузимати од среде, 16. јануара 2023. године у 12 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на PS 1/2023.pdf

 

АКТУЕЛНОСТИ

Исказивање података о издатим и примљеним ЕФ у Обрасцу ПОПДВ за порески период децембар 2022. године

Нове измене у систему електронских фактура

1. Укинута је могућност отказивања електронске фактуре

2. Операционализована је могућностприхватања одбијене електронске фактуре

3. Омогућено је креирање и издавањеелектронске фактуре која се референцира на један или више авансних рачуна, без обзирана статусе одобравања повезаних авансних рачуна

4. Уведено је ограничење да аванснирачун не може бити сторниран уколико је везан за коначни рачун који није сторниран

5. Обезбеђено је аутоматско отказивањерегистроване обавезе у ЦРФ када издавалац сторнира електронску фактуру преко СЕФ

6. Називи команди „Одобри“/„Одбаци“промењени су у „Прихватање“/„Одбијање“ а „Преузми“ у „Преузми ПДФ“

Електронско евидентирање обрачуна ПДВ у систему електронскихфактура

1. Да ли постоји обавеза обрачуна ПДВ?

2. Ко се сматра пореским дужником?

3. Да ли постоји обавеза издавања ЕФ?

4. Да ли постоји обавеза издавања фискалног рачуна?

5. Промет без накнаде

6. Промет за који је порески дужник лице коме је промет извршенод стране обвезника ПДВ – члан 10. став 2. Закона о ПДВ (пореска категорија – АЕ)

7. Промет који се сматра, из аспекта ПДВ, да није извршен –чл. 6. и 6а Закона о ПДВ (пореска категорија Р)

8. Промет који се сматра извршеним ван територије РепубликеСрбије (пореска категорија О)

9. Промет који се сматра ослобођеним у складу са чл. 24. и25. Закона о ПДВ (пореске категорија З и Е)

10. Трансакције које нису предмет опорезивања ПДВ (пореска категоријаОЕ)

11. Посебни поступци опорезивања – чл. 35. и 36. Закона о ПДВ

12. Врсте евиденције – појединачна и збирна

13. Рокови за унос података

14. Унос и измена унетих података

15. Додатне напомене

Књижење ПДВ који се односи на 2022. годину на основу фактураиздатих у 2023. години

1. Уводне напомене

2. Књижење фактура издатих у 2023. години за промет извршену 2022. години

3. Поступци са „књижним задужењима“ издатим у 2023. години запромет који је извршен у 2022. години

4. Поступци са „књижним одобрењима“ издатим у 2023. години запромет који је извршен у 2022. години

5. Поступање са грађевинским ситуацијама за радове изведенеу 2022. години које су оверене у 2023. години

6. Књижење примљених и датих аванса на крају 2022. године покојима обавеза ПДВ настаје у 2023. години

7. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису2022. године

Државни и верски празници у јануару и фебруару 2023. године

1. Право на накнаду зараде за време празника

2. Право запосленог на зараду и увећану зараду за рад на данепразника

 

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Актуелности у вези са састављањем и објављивањем годишњих финансијскихизвештаја за 2022. годину

1. Законом нису прописане санкције за пружаоце рачуноводственихуслуга који нису уписани у Регистар

2. Услови за вођење пословних књига и састављање финансијскихизвештаја

3. Поверавање вођења пословних књига и састављања финансијскихизвештаја другом правном лицу или предузетнику

4. Поверавање вођења пословних књига и састављања финансијскихизвештаја повезаном правном лицу

5. Поступање Агенције са финансијским извештајима састављенимод стране правног лица или предузетника који није уписан у Регистар

6. Које рачуноводствене услуге могу да пружају правна лица ипредузетници који нису уписани у Регистар

7. Измене у комплетним МСФИкоје се могу применити на састављање финансијских извештаја за 2022. годину

Састављање, достављање и јавно објављивање финансијских извештајаза 2022. годину

1. Обвезници састављања и јавног објављивања финансијских извештаја

2. Начин достављања финансијског извештаја и документације

3. Врсте и рокови достављања финансијских извештаја

4. Накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја

5. Провера испуњености услова за јавно објављивање финансијскихизвештаја

6. Јавно објављивање финансијских извештаја и документације

7. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације

8. Казнене одредбе

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештајаза 2022. годину

1. Разврставање по величини правних лица и предузетника

2. Разврставање група правних лица

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Књижење бескаматног зајма који је дало матично привреднодруштво свом зависном друштву

2. Репрограмирани дуг подлеже обрачуну очекиваног кредитноггубитака (ECL) на дан састављања финансијског извештаја

3. Евидентирање продаје товних свиња физичким лицима путем малопродаје

4. Избор каматне стопе код одређивања садашње вредности обавезеза лизинг у складу са МСФИ 16

5. Утврђивање прихода на крају године по основу недовршене производњеопреме по спецификацији купца у кладу са МСФИ 15

6. Продаја имовине на основу које је регистрован неновчани удеооснивача не региструје се у АПР-у

7. Поверавање вођења пословних књига привредног друштва којенема пословних активности, које не остварује приходе и нема основних средстава

8. Лице које поседује диплому Југословенског удружења рачуновођаможе добити дозволу за упис правног лица и предузетника у Регистар пружалаца рачуноводственихуслуга

9. Запослени у рачуноводству правног лица може водити пословнекњиге за синдикалну организацију која послује у оквиру истог правног лица

10. Законске последице ако поступак уписа у Регистар пружалацарачуноводствених услуга није завршен до 1. јануара 2023. године

11. Могућност вођења пословних књига власника предузетничкерадње за своју радњу која нема запослених лица

12. Стечајна маса може уговором о делу одредити лице одговорноза вођење пословних књига

13. Исто физичко лице на основу уговора о раду са непуним раднимвременом може водити пословне књиге у више правних лица са којима има закључен такавуговор

14. Постоји могућност ангажовања једног физичког лица за вођењепословних књига за више правних лица и предузетника

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

Питања и одговори у вези са ефактурама

1. Достављање фактуре у 2023. год. за промет извршен у децембру2022. године

2. Рачун издат у децембру 2022. године а примљен у јануару2023. године

3. Купци који нису корисници система електронских фактура –издавање рачуна и појединачно електронско евидентирање обрачуна ПДВ преко СЕФ од1. јануара 2023. године

4. Право на одбитак претходног пореза по основу аванса или прометакоји је извршен крајем децембра 2022. за који је авансни рачун, односно електронскефактура преко СЕФ издата почетком јануара 2023. године

5. Идентификација да ли је лице добровољни корисник СЕФ и последицеу случају неиздавања електронске фактуре од стране корисника СЕФ

6. (Не)обавезност издавања електронске фактуре за рефундацијузаједничких трошкова пословног простора

7. Достављање електронске фактуре од стране банке корисникукредита за доспелу рату кредита и обавеза уноса података из те електронске фактуреу пореске евиденције за ПДВ

8. Поступање са неидентификованом уплатом коју је извршио купацу погледу издавања авансног рачуна и обрачуна ПДВ

9. Обавеза издавања електронске фактуре јавном предузећу одстране лица која нису обвезници ПДВ (нпр. адвокатска канцеларија и стамбена заједница)

10. Обавеза штампања електронских фактура издатих и примљенихпреко СЕФ

 

ЦАРИНЕ

Царинскe дажбинe на одређену робу у 2023. години

Одлуке о сврставању одређене робе

Примена осталих царинских дажбина у 2023. години

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Моја прва плата – исплата додатних средстава

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Износ максималне плате, односно зараде у јавном сектору за2023. годину

Основице за обрачун и исплату плата код корисника буџетскихсредстава у складу са повећањем прописаним Законом о буџету Републике Србије, почевод плате за јануар 2023. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Објављене су најнижа и највиша месечна основица доприносаза обавезно социјално осигурање у 2023. години

2. Основица доприноса за лица укључена у обавезно здравственоосигурање у 2023. години

3. Основице доприноса за лица укључена у обавезно пензијскои инвалидско осигурање у 2023. години

4. Објављена је највиша годишња основица доприноса за 2023.годину

5. Објављени су динарски износи месечних зарада за новонастањеногобвезника из члана 15в ЗПДГ за 2023. годину

6. Измењен је Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном,односно за утврђивање пореза на имовину

7. Могући облици радног ангажовања корисника инвалидске пензије

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа


ПДВ

Фискализација

Накнаде за коришћење јавних добара

Републичке административне таксе

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци