Привредни саветник број 01/2022

БРОЈ 1
“Привредног саветника”

Број 1 "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 13. јануара 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 1 могу преузимати од понедељка, 17. јануара 2022. године у 11 часова.

 

                Теме броја 1 су: 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Актуелности у вези са састављањем финансијских извештаја за 2021. годину

1. Новине у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике

1.1. Новине у вези са евидентирањем исправки вредности

1.2. Нови рачуни у вези са применом МСФИ 16 – Лизинг

1.3. Новине у вези са евидентирањем сталне имовине која се држи за продају

1.4. Прецизирања у вези са исказивањем претходног ПДВ на рачунима група 27 и 47

1.5. Садржина нових рачуна у класи 3 – Капитал

1.6. Садржина нових рачуна у класи 9

1.7. Упоредни преглед за прекњижавање са рачуна ранијег Контног оквира на нови Контни оквир

2. Новине у Правилнику за микро правна лица

2.1. Укључивање трошкова позајмљивања у набавну вредност имовине

2.2. Могућност примене метода ревалоризације некретнина, постројења и опреме

2.3. Вредновање државних давања

2.4. Садржина Напомена уз финансијске извештаје за микро правна лица

2.5. Промене рачуноводствене политике и прелазак на примену Правилника за микро правна лица

3. Рачуноводствено евидентирање зарада квалификованих новозапослених лица

4. Прва примена МСФИ 16 – Лизинг приликом израде финансијских извештаја за 2021. годину

5. Обезвређење финансијских средстава у складу са МСФИ 9 – Финансијски инструменти

Састављање, достављање и јавно објављивање финансијских извештаја за 2021. годину

1. Обвезници састављања и јавног објављивања финансијских извештаја

1.1. Евиденција обвезника

1.2. Субјекти који не примењују Закон о рачуноводству

2. Начин достављања финансијског извештаја и документације

3. Врсте и рокови достављања финансијских извештаја

3.1. Обим финансијских извештаја који се јавно објављују

3.2. Финансијски извештаји који подлежу ревизији

3.3. Достављање изјаве о неактивности

3.4. Достављање документације обвезника ревизије

3.5. Обједињени ревизорски извештај

3.6. Истовремено достављање финансијског извештаја и документације

3.7. Добровољна ревизија

4. Накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја

5. Провера испуњености услова за јавно објављивање финансијских извештаја

5.1. Примена подзаконских прописа приликом састављања годишњих финансијских извештаја за 2021. годину

5.2. Примена прописа о признавању и вредновању позиција у финансијским извештајима

5.3. Услови за јавно објављивање документације уз финансијске извештаје

5.4. Начин отклањања недостатака у достављеним финансијским извештајима

6. Јавно објављивање финансијских извештаја и документације

7. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације

7.1. Замена јавно објављених финансијских извештаја

7.3. Замена јавно објављене документације и посебних података

8. Казнене одредбе

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја за 2021. годину

1. Разврставање по величини правних лица и предузетника

2. Разврставање група правних лица

 

РАЧУНОВОДСТВО

Књижење пословних промена које се односе на 2021. годину, по којима ПДВ доспева у 2022. години

1. Уводне напомене

2. Књижење примљених и датих аванса на крају 2021. године по којима обавеза ПДВ настаје у 2022. години

3. Авансни рачун издат на име претплате на стручни часопис истовремено представља и коначан рачун

4. Књижење грађевинских ситуација које се односе на 2021. годину, а обавеза ПДВ по тим ситуацијама настаје у 2022. години

5. Књижење рачуна који се односе на 2021. годину, а право на претходни ПДВ се остварује у 2022. години

7. Књижење накнадно одобрених попуста купцима на промет извршен у 2021. години

8. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису 2021. године

Процењивање монетарних ставки у страној валути и са валутном клаузулом на дан биланса

1. Основи процењивања монетарних ставки

2. Монетарне и немонетарне ставке

2.1. Монетарне ставке

2.2. Немонетарне ставке

3. Одмеравање аванса у страној валути код почетног признавања и на датум биланса

Питања и одговори из рачуноводства

1. Опрост дуга по основу позајмице повезаном правном лицу који врши правно лице које није оснивач

2. Прекњижавање објекта са Инвестиционих некретнина (рачун 024) на Грађевинске објекте (рачун 022)

3. Признавање прихода од државних давања повезаних са средствима од 2021. године код пословног субјекта који примењује Правилник за микро и друга правна лица

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Прописане су шифре врста прихода за олакшице за квалификована новозапослена лица до краја 2025. године и за нове олакшице које ће се примењивати почев од 1. марта 2022. године

1. Шифре врста прихода за стара квалификована новозапослена лица из ст. 5. и 6. члана 21ж ЗПДГ и 45ђ ЗДОСО

2. Шифре врста прихода за нова квалификована новозапослена лица из става 7. члана 21ж ЗПДГ и 45ђ ЗДОСО

3. Шифре врста прихода за новозапослена лица са новом олакшицом из члана 21з ЗПДГ и 45ж ЗДОСО

4. Шифре врста прихода за запослена лица са новом олакшицом из члана 21и ЗПДГ и 45з ЗДОСО

 

ЦАРИНЕ

Царинске дажбине на одређену робу у 2022. години

Примена осталих царинских дажбина у 2022. години

1. Посебне дажбине

2. Сезонске стопе царине

3. Закључак

 

АКЦИЗЕ

Захтеви за рефакцију акцизе од 1. јануара 2022. године подносе се електронским путем (осим физичких лица која могу подносити захтев електронски или у папирној форми)

1. Измене Правилника о рефакцији акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе и за грејање

2. Измене Правилника о рефакцији акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Порески третман плаћања за додатне аутофункционалности (ауторске накнаде – да или не?)

Правилна примена међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања – примена метода изузимања

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Износ максималне плате, односно зараде у јавном сектору за 2022. годину

1. Утврђивање износа максималне нето зараде у јавном сектору почев од плате за јануар 2022. године

2. Чланом 6. Закона утврђени су изузеци повећања максималне зараде

3. Максимална зарада запослених који обављају пратеће и помоћно-техничке послове

4. Да ли треба применити Закон или исплатити минималну зараду

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Објављени су динарски износи месечних зарада за новонастањеног обвезника из члана 15в ЗПДГ за 2022. годину

2. Основице доприноса за лица укључена у обавезно пензијско и инвалидско осигурање у 2022. години

3. Основица доприноса за лица укључена у обавезно здравствено осигурање у 2022. години

4. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Ревизија

Обједињена мишљења