Пореска управа издаје потврде и решења о ПИБ-у искључиво електронски

Пореска управа је на својој интернет страници обавестила пореске обвезниек да ће од 1. децембра 2022. године потврде и решења о пореском идентификационом броју (ПИБ-у) добијати искључиво у електронској форми у пореско сандуче преко портала Пореске управе. Пореским обвезницима који су, на свом профилу на порталу Пореске управе, оставили и своје контакт податке - путем мејла или телефона, биће достављено и обавештење о достави потврде или решења. Датумом уручења сматраће се дан постављања акта у пореско сандуче.

Порески обвезници ће, искључиво електронски, убудуће добијати:

  • потврду о извршеној регистрацији односно потврду о ПИБ-у на обрасцу за новоосноване пореске обвезнике и обвезнике који врше промене података о називу и адреси (РЕГ образац);
  • потврду о одјави регистрације из јединственог регистра пореских обвезника на обрасцу ПО;
  • решење о одузимању или враћању ПИБ-а и
  • решење о одбијању захтева за враћање привремено одузетог ПИБ-а.

У обавештењу се наводи да ће нови начин доставе омогућава пореским обвезницима бржи увид у разлоге одузимања пореског идентификационог броја. Процедура подношења захтева за враћање ПИБ-а остаје непромењена. Захтев се подноси надлежној организационој јединици Пореске управе у папирном облику или у електронској форми путем мејла. Списак електронских адреса организационих јединица Пореске управе за пријем поднесака електронским путем објављен је на сајту Пореске управе у делу Контакт.

Напомињемо да је за приступ порталу Пореске управе неопходно је да порески обвезник поседује квалификовани електронски сертификат са чипом издатим од стране једног од сертификационих тела у Републици Србији. У случају да порески обвезник не поседује квалификовани електронски сертификат, може овластити друго лице, резидента Републике Србије, подношењем ПЕП обрасца надлежној филијали Пореске управе. Ако порески обвезник поседује важећи квалификовани електронски сертификат, овлашћење за подношење пореске пријаве електронским путем на ПЕП обрасцу подноси посредством електронског сервиса Пореске управе.