Каматне стопе за које је Mинистра финансија прописао да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2022. годину

У „Службеном гласнику РС“, бр. 139/2022 од дана 16.12.2022. године објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2022. годину. Овај правилник ступа на снагу 24. децембра 2022. године, а примењује се на обрачун расхода и прихода по основу кредита и зајмова између повезаних лица (у смислу члана 59. важећег Закона о порезу на добит правних лица, односно члана 36. важећег Закона о порезу на доходак грађана) за 2022. годину.

У следећој табели дат је приказ каматних стопа Министра финансија за зајмове и кредите између повезаних лица за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ (дат је и упоредни преглед стопа за претходне две године). 

 

2022. год.

2021. год.

2020. год.

 
ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ (СЕМ БАНАКА И ДАВАЛАЦА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА)

Краткорочни кредити у RSD

3,12%

3,69%

4,71%

 

Дугорочни кредити у RSD

3,39%

3,90%

5,55%

 

Краткорочни кредити у EUR и динарски кредити индексирани у EUR

2,25%

2,32%

2,64%

 

Дугорочни кредити у EUR и динарски кредити индексирани у EUR

2,73%

2,83%

2,87%

 

Краткорочни кредити у CHF и динарски кредити индексирани у CHF

6,94%

није објављена

7,84%

 

Дугорочни кредити у CHF и динарски кредити индексирани у CHF

није објављена

6,86%

7,52%

 

Краткорочни кредити у USD и динарски кредити индексирани у USD

1,85%

1,57%

4,83%

 

Дугорочни кредити у USD и динарски кредити индексирани у USD

3,54%

4,01%

4,05%

 
ЗА БАНКЕ И ДАВАОЦЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

Краткорочни кредити у RSD

0,50%

0,67%

1,92%

 

Дугорочни кредити у RSD

2,86%

3,79%

2,71%

 

Кредити у EUR и динарски кредити индексирани у EUR

2,75%

2,83%

3,11%

 

Кредити у USD и динарски кредити индексирани у USD

3,91%

3,94%

3,87%

 

Кредити у CHF и динарски кредити индексирани у CHF

2,61%

2,61%

2,54%

 

Кредити у SEK и динарски кредити индексирани у SEK

3,96%

3,96%

3,92%

 

Кредити у GBP и динарски кредити индексирани у GBP

1,88%

1,88%

1,88%

 

Кредити у RUB и динарски кредити индексирани у RUB

2,31%

2,56%

3,23%

 

Из овог прегледа одмах се уочава да су каматне стопе за које се сматра да су „ван дохвата руке“, а које важе за 2022. годину, ниже него ранијих година, иако је на тржишту у 2022. години тренд био управо супротан. Стиче се утисак да су приликом њиховог утврђивања коришћени подаци из 2021. године, а не и из 2022. године, иако је наведени правилник донет на самом крају 2022. године.

Порески обвезници који за тестирање својих трансферних цена из контролисаних трансакција кредита и зајмова у 2022. години одлуче да примењују ове каматне стопе као тржишне, не могу користити друге приступе тестирању трансферних цена за контролисане трансакције кредита и зајмова, у складу са чланом 61. став 5. важећег Закона о порезу на добит правних лица (аналогно важи сходно одредбама важећег Закона о порезу на доходак грађана).

Уместо претходно наведених каматних стопа, пореским обвезницима свакако на располагању су општа правила о утврђивању цене „ван дохвата руке“ по основу трансакција позајмица и кредита, у складу са чланом 61. ст. 1 и 4. важећег Закона о порезу на добит правних лица (аналогно важи сходно одредбама важећег Закона о порезу на доходак грађана) и у том случају та општа правила примењују се на све трансакције зајмова и кредита са повезаним лицима.