Међународно опорезивање

МЕ­ЂУ­НА­РОД­НО ОПО­РЕ­ЗИ­ВА­ЊЕ

 Гло­ба­ли­за­ци­јом еко­ном­ских од­но­са, ме­ђу­на­род­не ком­па­ни­је све ин­тен­зив­ни­је ула­зе у зна­чај­не комер­ци­јал­не и фи­нан­сиј­ске тран­сак­ци­је са до­ма­ћим при­вред­ним су­бјек­ти­ма пу­тем раз­ли­чи­тих по­слов­них струк­ту­ра и аран­жма­на, у ци­љу при­сту­па до­ма­ћем тр­жи­шту и ре­сур­си­ма, као и раз­ме­не про­фе­си­о­нал­них зна­ња и ис­ку­ства. При­вред­ни са­вет­ник ор­га­ни­зу­је ве­би­нар на те­му ме­ђу­на­род­них аспе­ка­та опо­ре­зи­ва­ња не­ре­зи­дент­них прав­них ли­ца, уз по­се­бан осврт на уло­гу ко­ју ме­ђу­на­род­ни уго­во­ри о из­бе­га­ва­њу дво­стру­ког опо­ре­зи­вања (УИ­ДО) има­ју на пре­ко­гра­нич­не тран­сак­ци­је. На ве­би­на­ру ће би­ти раз­ма­тра­на ло­кал­на пра­ви­ла опо­ре­зи­ва­ња при­хо­да не­ре­зи­дент­них прав­них ли­ца по­ре­зом на до­бит по од­бит­ку у од­но­су на пра­ви­ла из ме­ђу­на­род­них уго­во­ра, ПДВ им­пли­ка­ци­је пре­когра­нич­них тран­сак­ци­ја ко­је су пред­мет опо­ре­зи­ва­ња по­ре­зом по од­бит­ку, као и прак­тич­ни про­бле­ми и не­до­у­ми­це ко­ји се ја­вља­ју у прак­си кроз кон­крет­не при­ме­ре и ис­ку­ства

ПРО­ГРАМ ВЕ­БИ­НА­РА 

● По­рез на до­бит по од­бит­ку – оп­шта пра­ви­ла опо­ре­зи­ва­ња у скла­ду са до­ма­ћим про­пи­си­ма о поре­зу на до­бит

 – Ре­зи­ден­ти и не­ре­зи­ден­ти;

 – При­хо­ди не­ре­зи­де­на­та ко­ји су пред­мет опо­ре­зи­ва­ња по­ре­зом по од­бит­ку;

 – По­ре­ски об­ве­зник и по­ре­ски пла­тац;

 – Об­ра­чун, при­ја­вљи­ва­ње и пла­ћа­ње по­ре­за по од­бит­ку;

 – Опо­ре­зи­ва­ње при­хо­да не­ре­зи­де­нат­них прав­них ли­ца из ју­рис­дик­ци­ја са пре­фе­рен­ци­јал­ним поре­ски си­сте­мом.

 ● Из­бе­га­ва­ње дво­стру­ког опо­ре­зи­ва­ња – Про­блем дво­стру­ког опо­ре­зи­ва­ња – ка­ко на­ста­је? 

– Ме­ре за от­кла­ња­ње дво­стру­ког опо­ре­зи­ва­ња;

– Уло­га УИ­ДО у из­бе­га­ва­њу и ели­ми­ни­са­њу дво­стру­ког опо­ре­зи­ва­ња; 

– Усло­ви за при­ме­ну УИ­ДО – до­ка­зи­ва­ње по­ре­ског ре­зи­дент­ства и ствар­ног вла­сни­штва на при­хо­ди­ма.

 ● ПДВ – Утвр­ђи­ва­ње ме­ста про­ме­та и мо­мен­та на­стан­ка по­ре­ске оба­ве­зе 

– При­ме­на пра­ви­ла утвр­ђи­ва­ња по­ре­ске осно­ви­це и ње­не из­ме­не (пре­вас­ход­но из аспек­та при­ме­не по­ре­за по од­бит­ку) 

– Им­пли­ка­ци­је при­ме­не ре­ле­вант­них пра­ви­ла уко­ли­ко је стра­но ли­це од­ре­ди­ло по­ре­ског пу­но­моћ

Уче­сни­ци ве­би­на­ра има­ће мо­гућ­ност да по­ста­ве кон­крет­на пи­та­ња и про­ди­ску­ту­ју са пре­да­ва­чи­ма не­до­у­ми­це са ко­ји­ма се су­сре­ћу у прак­си. Ко­ме је ве­би­нар на­ме­њен: Ве­би­нар је на­ме­њен ру­ко­во­ди­о­ци­ма и чла­но­ви­ма по­ре­ског, фи­нан­сијског и прав­ног оде­ље­ња ком­па­ни­ја, ра­чу­но­во­ђа­ма, адво­ка­ти­ма и са­вет­ни­ци­ма ко­ји пру­жа­ју кон­сул­тант­ске услу­ге при­вре­ди у ве­зи са пре­ко­гра­нич­ним опе­ра­ци­ја­ма.

Накнада за присуствовање вебинару износи 9.000 динара (са ПДВ) за претплатнике, а 15.000 динара (са ПДВ) за лица која нису претплатници.

 У износ накнаде укључене су и презентација предавача у PDF формату, као и право на одложено гледање снимка вебинара. Пријављивање се врши попуњавањем и слањем пријаве на е-Продавница на нашем сајту, у оквиру секције РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ОНЛАЈН СЕМИНАРЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА. 

Након одобрења пријаве, а по извршеној уплати, корисник добија параметре за регистрацију на платформи Zoom, преко које ће се вршити пренос вебинара. Детаљне информације у вези са пријављивањем, плаћањем и слањем линкова можете добити на тел: 011/3209-645 или путем мејла [email protected]

Пријаву за снимак вебинара можете поднети на: Привредни саветник - Онлајн Снимци Вебинара (wufoo.com)