PRIVREDNI SAVETNIK - POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

PRIVREDNI SAVETNIK doo u svom poslovanju sprovodi mere zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon), podzakonskim i drugim regulatornim propisima.

Obrađivač podataka: PRIVREDNI SAVETNIK doo, Bulevar kralja Aleksandra 86, 11 000 Beograd.

PRIVREDNI SAVETNIK d.o.o. je imenovao lice odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa aktuelnim propisima.

Za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših ličnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Zakonom i podzakonskim propisima, možete se obratiti odgovornom licu za zaštitu ličnih podataka na sledeće načine:

- pisanim putem na adresu: PRIVREDNI SAVETNIK doo, Bulevar kralja Aleksandra 86, 11 000 Beograd, za lice odgovorno za zaštitu podataka

- e-mailom na adresu: pr[email protected]

PRIVREDNI SAVETNIK doo  je u potpunosti opredeljen za sprovođenje kontinuirane i efektivne politike zaštite podataka o ličnosti, što očekujemo i od svojih poslovnih partnera.

Ova politika određuje očekivano ponašanje svih zaposlenih u PRIVREDNOM SAVETNIKU doo, kao i od angažovanih saradnika i poslovnih partnera u odnosu na prikupljanje, korišćenje, čuvanje, prenos, otkrivanje ili uništavanje ličnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima ovog privrednog društva.

Sastavni dio ove Politike čine sledeća pravila:

PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI kojima se definiše svrhe i način upotrebe podataka o ličnosti, kategorije ličnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju, vremenski period u kojem se obrađuju, kao i načine informisanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka;

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEB SAJTU kojima se definiše način prikupljanja i čuvanja podataka koje prikupljamo putem našeg web sajta.

PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Ova pravila odnose se na postupke zaštite podataka o ličnosti koje ovo privredno društvo  primenjuje prilikom ugovaranja i pružanja usluga svojim korisnicima. Ova pravila zaštite podataka o ličnosti definisana su u cilju pojašnjenja svrhe i načina upotrebe podataka o ličnosti, kategorije ličnih podataka koje prikupljamo, vremenski period u kojem ih obrađujemo, kao i upoznavanje korisnika na koji način se mogu informisati o obradi njihovih ličnih podataka.

 PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

U toku različitih oblika saradnje sa PRIVREDNIM SAVETNIKOM doo (korišćenje Internet stranica, pretplata na časopise, naručivanje publikacija putem interneta ili pošte, slanje pitanja i drugih dopisa e-mailom ili poštom, učestvovanje na seminarima, savetovanjima, edukativnim kursevima, sklapanje različitih poslovnih ugovora i uspostavljanje drugih oblika saradnje) između ostalih podataka, prikupljaju se i sledeći lični podaci:

 • Ime, prezime
 • Adresa stanovanja
 • JMBG
 • Broj tekućeg računa u banci
 • E-mail adresa
 • Broj telefona

PRIVREDNI SAVETNIK doo tokom različitih oblika saradnje  može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu ličnih podataka, koji podrazumevaju, ali nisu ograničeni na sledeće:

 • Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet
 • Vrstu i verziju Internet pretraživača koji koristite
 • Načine korišćenja Internet stranice Društva

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Lične podatke Društo obrađuje i koristi samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada ličnih podataka je dopuštena samo i u meri u kojoj je ispunjen najmanje jedan od sledećeh uslova:

 • Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Društva - što podrazumeva, ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa, u svrhu rešavanja prigovora na osnovu merodavnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača);
 • Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kada se preduzimaju radnje na zahtev korisnika pre sklapanja ugovora – na primer, pri sklapanju pretplatničkog ugovora, pri ugovaranju usluga dostavljanja časopisa ili drugih izanja u skladu sa ugovorom i dr.;
 • Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i sloboda korisnika koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka – na primer, obrada podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obaveštavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da mogu biti zainteresovani.

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU

PRIVREDNI SAVETNIK doo (u daljem tekstu: Društvo) priznaje i ceni Vaše pravo na poverljivost podataka pa se obvezuje da čuva bezbednost podataka koje putem Internet stranice prikupi.

Vaši lični podaci se prikupljaju i koriste samo na osnovu podataka koje ste dobrovoljno dali, bilo registracijom (prilikom registracije kada se koriste lični podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, godina rođenja) ili korišćenjem Internet stranice.

Prikupljeni lični podaci se čuvaju u elektronskom obliku, za čiju bezbednost se primenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi se sprečila povreda ličnih podataka. Primljene lične podatke putem e-mailova Društvo će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahteva.

KOLAČIĆI

U cilju obezbeđenja ispravnog rada web-sajta Društvo će ponekad na vaše uređaje postavljati male datoteke poznate pod nazivom kolačići. Na taj način postupa i većina velikih web-sajtova. Pretraživanjem na mreži prikupljaju se informacije pomoću kolačića tokom pretraživanja web-sajta/aplikacija društva PRIVREDNI SAVETNIK doo i/ili web-sajta/aplikacija trećih lica. Legitiman interes društva PRIVREDNI SAVETNIK doo u korišćenju kolačića je da osigura ispravan prikaz web-sajta/aplikacija, oglasa i obaveštenja u cilju neprestanog poboljšanja korisničkog iskustva te pružanja kvalitetnog sadržaja i oglasa korisnicima. Kolačići na Internet stranicama Društva su anonimizirani (učinjeni nedostupnim) pa se ne koriste u cilju prikupljanja i pristupa korisničkim podacima.

Šta su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se postavlja na računaru ili mobilnom uređaju pri pristupu određenom web-sajtu. Pomoću kolačića web-sajt pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tokom dužeg perioda, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-sajt odnosno pri pregledanju njegovih različitih stranica. Zahvaljujući kolačićima na web-sajtu/aplikacijama Društva moguće je:

 • pratiti detaljnije interesovanja posetilaca web-sajta i na osnovu toga pružiti relevantniji sadržaj članaka i oglasa
 • kontinuirano poboljšavati sadržajne i tehničke funkcionalnosti web-sajta/aplikacija
 • detektovati i osigurati se od rizičnog ponašanja korisnika koji mogu naškoditi web-sajtu/ aplikacijama
 • razumeti na koji način korisnici koriste sadržaj web-sajta i na osnovu toga razvijati postojeće i kreirati nove usluge

Kako koristimo kolačiće?

Kolačići mogu biti korišćeni u svrhu prepoznavanja dolaska korisnika na web-sajt/aplikaciju, kako bi zapamtio vaše preferencije s ciljem poboljšanja i pružanja ličnog korisničkog iskustva. Svi podaci prikupljeni putem kolačića koriste se zbirno za potrebe poboljšanja i optimalnog serviranja web-sajta/aplikacija tako da svi kolačići koje obrađujemo su aninomizirani (učinjeni nedostupnim) pa na osnovu njih ne možemo doći do ličnih podataka posetilaca.

Kolačićima možemo prikupljati podatke o upotrebi našeg web-sajta/aplikacija - npr. poreklo/lokaciju poseta, posećene stranice, pregledane videozapise ili oglase, ključne reči, trajanje poseta i usluge odabrane za narudžbine putem web-sajta, informacije o uređaju, informacije o poseti korisnika i dr.

U zavisnosti od svrhe i učestalosti interakcije korisnika s web-sajtom/aplikacijama Društva prikupljeni podaci služe za više namena podeljenih u nekoliko kategorija koje su prikazane u nastavku.

Svrhe kolačića

Za osiguranje ispravnog rada web-sajta/aplikacija

 • Ispravan prikaz sadržaja;
 • Stvaranje i pamćenje podataka prilikom naručivanja štampanih i elektronskih izdanja Društva;
 • Stvaranje i pamćenje prijave/registracije na stranicama za pretplate;
 • Stvaranje i pamćenje prijave/registracije za prisustvovanje seminarima, savetovanjima i kursevima koje koje organizuje Društvo;
 • Parametri uređaja;
 • Poboljšanje web – sajta/aplikacija.

Kako treće strane koriste kolačiće na web-sajtovima?

Veliki internet pretraživači pružaju detaljne informacije  o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na sledećim linkovima:

Za ostale internet pretraživače, možete se konsultovati putem dokumentacije koju pruža dotično privredno društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sistem.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje uskladištenja kolačića za različite servise.

Više informacija možete dobiti na sledećim linkovima:

DIGITALNI MARKETING, NEWSLETTER

Društvo može da šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacionih kanala drugim društvima i pojedincima s kojima je u određenom trenutku ostvarilo određeni oblik saradnje (pretplatnici, učesnici na seminarima, savetovanjima i kursevima, kupci posebnih publikacija i dr.) i koji su nam dali kontakt podatke za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga Društva imaju u svakom trenutku pravo da onemoguće uslugu primanja promotivnih materijala, a Društvo će obezbediti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka na osnovu dobijenog obaveštenja sprovelo. Pravni osnov za obradu podataka u ove svrhe je legitiman interes Društva.

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite da koristite usluge primanja promotivnih materijala od strane Društva. Promotivni materijali  podrazumevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama i novostima (engl. newsletter).

Korisnik će biti obavešten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi vršenja usluge o korišćenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga.

Mogućnost potpunog isključivanja podataka nije moguća za neke oblike nemarketinške komunikacije, na primer, za komunikaciju koja se odnosi na narudžbenice za pretplatu na časopise i posebne publikacije, na dostavljanje računa i drugih obaveznih dokumenata u digitalnoj formi i u drugim slučajevima koji su dopušteni propisima.

SIGURNOST

Društvo preduzima sve mere sigurnosti da bi se zaštitili podaci korisnika, u periodu unosa i prenosa, obrade podataka, kao i prilikom uskladištenja. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposleni kojima su ti podaci potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Lični podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije čuvaju se za vreme postojanja Internet stranice odnosno za vreme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biće uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo da traže obaveštenje koji se njihovi lični podaci obrađuju od strane Društva, odnosno da se isti izmene ili obrišu, slanjem zahteva licu koje je Društvo imenovalo za zaštitu ličnih podataka.