Привредни саветник број 8/2022

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

 

КОНСОЛИДОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Разврставање групе правних лица на крају 2021. године

1. Критеријуми и граничне величине за разврставање групе

2. Помоћ при разврставању групе – калкулатор на сајту  Агенције

3. Обележавање величине групе у посебном информационом систему Агенције

Ослобађање од обавезе састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину

1. Група је разврстана у малу групу и ниједан члан групе није друштво од јавног интереса

2. Потпуно поседовано матично друштво

3. Недоступност информација, зависна правна лица стечена ради продаје, дугорочна ометања

4. Материјално безначајна зависна правна лица

Утврђивање обавезе и круга консолидовања за 2021. годину

1. Прописи на основу којих се састављају консолидовани и појединачни финансијски извештаји правних лица у консолидацији

2. Критеријуми на основу којих се утврђују контрола и круг консолидовања

3. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

4. Губитак контролеМетоде и поступци консолидовања, састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину

1. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

2. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна, придружена и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

3. Методе и поступци консолидовања зависних правних лица

4. Методе и поступци консолидовања придружених и заједнички консолидованих правних лица

5. Пример консолидовања финансијских извештаја

6. Састављање образаца консолидованог Биланса стања и Биланса успеха

7. Састављање консолидованог Извештаја о осталом резултату

8. Састављање консолидованог Извештаја о токовима готовине

9. Консолидовани Извештај о променама на капиталу

10. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

11. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

12. Консолидовано нефинансијско извештавање

13. Консолидовани извештај о плаћањима ауторитетима власти

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Годишњи порез на доходак грађана за 2021. годину – Образац ППДГ-2Р –

1. Уводне напомене и новине

2. Неопорезиви износ и износи личних одбитака

3. Порески обвезници

4. Избегавање двоструког опорезивања

5. Приходи који се укључују у доходак за опорезивање

6. Пореска основица (опорезиви доходак)

7. Пореска стопа

8. Утврђивање и наплата пореза

9. Начин попуњавања Обрасца ППДГ-2Р са примерима

10. Казнене одредбе

Обрачун накнаде зараде за време државних и верских празника и увећане зараде за рад у дане празника

1. Право на накнаду зараде за време празника

2. Право запосленог на зараду и увећану зараду за рад на дане празника

3. Табеларни приказ могућих случајева рада на дан празника

Исказивање података у пореској пријави ППП-ПД са олакшицом ОЛ 37 и ОЛ 38 које су у примени од 1. марта 2022. године

1. Олакшица за новозапослена лица из члана 21з ЗПДГ и 45ж ЗДОСО (ОЛ 37)

2. Олакшица за лица ангажована на пословима истраживања и развоја из члана 21и ЗПДГ и члана 45з ЗДОСО (ОЛ 38)

Крајњи рок за предузетнике који не пролазе тзв. тест самосталности, да стекну статус квалификованог новозапосленог лица, истиче 30. априла 2022. године

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Када се сматра да је пружена услуга управљања пројектом?

2. Порески третман услуге умрежавања пружене од стране правног лица из Мађарске

3. Књижење аванса примљеног у једном пореском периоду за промет који се врши у неком од наредних пореских периода

4. Одређивање пореског дужника за испоруку инвалидске платформе са монтажом

5. Право на повраћај ПДВ исказаног као порески кредит у претходним пореским периодима

6. Примена клизне скале код уговора о извођењу радова

7. ПДВ третман суинвестирања

8. ПДВ третман промета станова и гаража

9. ПДВ третман префактурисаног трошка услуге стручног надзора

10. Стицање објекта уз примену члана 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ и продаја истог уз примену такође члана 10. став 2. тачка 2) тог закона

11. Порески третман трансакције преноса власничких права над жигом са резидентног правног лица, обвезника ПДВ, на друго резидентно правно лице

12. Измена основице приликом увоза и исказивање у Обрасцу ПОПДВ

13. Место промета помоћних услуга у вези са превозом за потребе стране компаније који се обавља на територији Републике Србије

14. Давање поклона пословним партнерима са утиснутим брендом фирме

15. Повраћај робе из иностранства на основу којег је наплаћен аванс

16. Транспортне услуге и напомене о пореском ослобођењу

17. Изградња геодетских тачака и израда геодетског елабората тих тачака за изградњу пруге (примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

18. Давање сервера на бесплатно коришћење и накнадни промет истих без накнаде

19. Интерни обрачун ПДВ за услуге резервације смештаја у хотелу

20. Јединствени матични број грађана користи се као ПИБ пољопривредника предузетника и он може користити право на претходни ПДВ на основу фискалног рачуна са идентификацијом купца

21. Обвезник ПДВ који је извршио промет добара или услуга и издао фискални рачун обвезнику ПДВ, може да смањи износ обрачунатог ПДВ ако поседује обавештење обвезника ПДВ којем је извршио промет

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Питања и одговори у вези са порезом на добит правних лица

1. Право на порески подстицај из члана 22г Закона о порезу на добит по основу активности истраживања и развоја које се врше услужно за трећа лица

2. Пореско признавање трошкова консултантских услуга насталих у вези са оснивањем фирме у Црној Гори

3. Признавање улагања у доградњу и реконструкцију објеката за потребе пореског подстицаја из члана 50а Закона о порезу на добит у ситуацији када за објекте није издата употребна дозвола

4. Порески третман прихода по основу наплате потраживања исправљених као резултат прве примене МСФИ 9

5. Пореско признавање расхода по основу отписа потраживања од лица која су брисана из АПР-а

6. Пореска амортизација накнадних улагања на средствима активираним пре 2019. године

7. Утврђивање повезаности између резидентних правних лица у смислу прописа из области пореза на добит правних лица

8. Вредност сталног средства умањује се за вредност дела који је замењен посматрано из угла прописа којима се уређује обрачун пореске амортизације

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори из области фискализације

1. Када се продата роба на мало наплаћује компензацијом (разменом), као начин плаћања уноси се „друго безготовинско плаћање“

2. Обвезници фискализације који имају повремено потребу да евидентирају промет преко електронске фискалне касе, могу за те намене користити бесплатну андроид ЕСИР апликацију Пореске управе

3. Фискални рачун који се издаје станом физичком лицу – путнику у складу са Законом о фискализацији не мора да садржи податак о броју захтева за повраћај ПДВ, да би се остварило право на повраћај ПДВ

4. Не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја за услуге чишћења зграда које привредно друштво пружа стамбеној заједници, а уговором је предвиђено да се рачуни за плаћање издају власницима посебних делова зграде

5. Евидентирање аванса који је повезан са више фискалних рачуна за промет

6. Промена назива улице (за сада) не пријављује се подношењем пријаве ПГЈО

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–март 2022. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Од 31. марта 2022. године почела је примена система самоопорезивања физичких лица при преносу права својине уз накнаду на употребљаваним моторним возилима

2. Повећана је референтна каматна стопа Народне банке Србије и последично стопе законске и затезне камате

3. Рок за достављање годишњег извештаја јавног друштва Комисији за ХОВ

4. Измене прописа из области Закона о електронском фактурисању

5. Од 11. априла 2022. године доступне су продукциона и нова демо верзија система електронских фактура

6. Модел за консолидацију у Excel-у објављен је на претплатничком делу сајта

7. Одређивање пореског дужника – геодетске услуге – ново мишљење Министарства финансија Републике Србије

8. Потврде о резидентности Хонг Конга издају се само у папирној форми

9. Потврде о резидентности Јапана издају се само у папирној форми

10. Потврде о резидентности Сингапура издају се у папирној и у електронској форми

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

Фискализација

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци