Усклађени неопорезиви износи накнада трошкова и других примања запослених од 1. фебруара 2022. године

УСКЛАЂЕНИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ОД 1. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ

 

Нови усклађени неопорезиви износи накнада трошкова и других примања запослених која немају карактер зараде, примењују се за исплате почев од 1. фебруара 2022. до 31. јануара 2023. године и објављени су у „Службеном гласнику РС“ бр. 10/22 од 28. јануара 2022. године. У наставку дајемо преглед нових неопорезивих износа.

Ред. бр.

ОПИС

Неопорезиви износ

до 31. јануара 2022. године

од 1. фебруара 2022. године

1.

Накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (члан 18. став 1. тачка 1) ЗПДГ)

 

 

4.040,00

4.359,00

2.

Дневница за време проведено на службеном путу у земљи (члан 18. став 1. тачка 2) ЗПДГ)

 

 

2.425,00

2.617,00

3.

Накнада трошкова за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе (члан 18. став 1. тачка 5) ЗПДГ)

 

 

7.071,00

7.630,00

4.

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. став 1. тачка 7) ЗПДГ)

 

 

 

40.399,00

43.591,00

5.

Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. став 1. тачка 8) ЗПДГ)

 

 

10.100,00

10.898,00

6.

Јубиларне награде запосленима (члан 18. став 1. тачка 9) ЗПДГ)

 

20.198,00

21.794,00

7.

Помоћ у случају смрти члана породице запосленог (члан 18. став 1. тачка 9а) ЗПДГ)

 

70.696,00

76.281,00

8.

Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац плаћа за запослене (члан 14б став 2. тачка 2) ЗПДГ и члан 13. став 3. ЗДОСО)

 

 

 

 

 

6.062,00

 

 

6.541,00

9.

Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог (члан 21a став 2. ЗПДГ)

 

 

 

 

6.062,00

6.541,00

10.

Помоћ у случају смрти запосленог или пензионисаног радника (члан 9. став 1. тачка 9) ЗПДГ)

 

 

70.696,00

76.281,00

11.

Стипендије и кредити ученицима и студентима (члан 9. став 1. тачка 12) ЗПДГ)

 

30.967,00

33.413,00

12.

Накнада за исхрану – хранарину коју спортистима аматерима исплаћују спортски клубови (члан 9. став 1. тачка 13) ЗПДГ)

 

 

10.100,00

10.898,00

13.

Накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису становништва (члан 9. став 1. тачка 29) ЗПДГ)

 

 

 

 

5.423,00

5.851,00

 

14.

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 9. став 1. тачка 30) ЗПДГ)

 

 

13.420,00

14.480,00

15.

Накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима (члан 9. став 1. тачка 31) ЗПДГ)

 

 

 

 

 

 

 

103.225,00

111.380,00

16.

Појединачно остварени добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) ЗПДГ)

 

103.225,00

111.380,00

17.

Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 85. став 1. тачка 11) ЗПДГ)

 

 

13.420,00

14.480,00

 

Неопорезиви износ зараде који се примењује од 1. јануара 2022. године износи 19.300 динара, о чему смо детаљно писали у ПС 24/21. Овај износ не усклађује се 1. фебруара 2022. године. Прво усклађивање неопорезивог износа зараде од 19.300 динара годишњим индексом потрошачких цена вршиће се почев у 2023. години.