Продужено је ограничење висине цена основних животних намирница за још 90 дана

ПРОДУЖЕНО ЈЕ ОГРАНИЧЕЊЕ ВИСИНЕ ЦЕНА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА
ЗА ЈОШ 90 ДАНА

 

Влада Републике Србије донела је нову Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница („Службени гласник РС”, бр. 12/22, у даљем тексту: нова Уредба) која је ступила на снагу 2. фебруара 2022. године, а важи 90 дана од дана ступања на снагу.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница („Службени гласник РС”, бр. 114/21, 116/21 и 119/21). Међутим, нова уредба садржи ограничење висине цена основних животних намирница које је истоветно са ограничењем прописаним у старој Уредби, што, у суштини, значи да ће се оно примењивати још 90 дана, то јест до 3. маја 2022. године.

Новом Уредбом се у циљу спречавања поремећаја на тржишту и отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, ограничавају произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало основних животних намирница, тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 15. новембар 2021. године.

Ограничење цена члана примењује се у трајању од 90 дана за следећу робу:

1. шећер кристал у паковању од једног килограма;

2. брашно тип Т-400 глатко, у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма;

3. брашно тип Т-500 у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма;

4. јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра;

5. свињско месо - бут;

6. UHT млеко са 2,8 процената млечне масти у паковању од једног литра.

Ограничење цена се не односи на снижене цене (распродаје, сезонска снижења или акцијске продаје), уколико су биле на снази 15. новембра 2021. године, већ се односи на редовне цене, односно цене пре снижења.

Произвођачи не смеју испоручивати наведене производе у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци.

Непромењене су и новчане казне за поступање супротно одредбама нове Уредбе. Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама ове уредбе.

Уз новчану казну може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.