ПОВРАЋАЈ НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2022. ГОДИНИ

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 138/22) и Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Републике Србије на рачун извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 120/12), директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије дужни су да изврше повраћај неутрошених средстава за финансирање расхода и издатака у 2022. години.

Рок за повраћај средстава је 30. децембар 2022. године (петак), као последњи радни дан у текућој фискалној години.

У вези са повраћајем средстава Министарство финансија – Управа за трезор сачинила је упутство, које објављујемо у наставку. С обзиром на то да се, према наведеним прописима, повраћај врши на начин као претходне и ранијих година, у Упутству су дата објашњења као за претходне године.

 

УПУТСТВО

ЗА ПОВРАЋАЈ НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2022. ГОДИНИ НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ[1]

 

У складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Републике Србије на рачун извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, број 120/12 - у даљем тексту: Правилник), директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије дужни су да средства која су им у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије пренета, а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2022. години, уплате на рачун – Извршење буџета Републике Србије, број 840-1620-21. 

Предмет враћања су средства на рачуну редовног пословања индиректних корисника буџетских средстава Републике Србије, која су тим корисницима пренета административним трансфером од стране директних корисника буџетских средстава Републике Србије у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22 Закон) закључно са 30. децембром 2022. године, као последњим радним даном у текућој фискалној години. 

У износ неутрошених средстава за повраћај не спадају средства на рачуну редовног пословања индиректних корисника буџетских средстава Републике Србије са стањем на дан 30. децембра, која су пренета тим корисницима од другог нивоа власти, као и уплате које нису пренете административним трансфером. 

Рок за повраћај средстава је 30. децембар 2022. године. 

Износ неутрошених средстава исказује се на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава, који је прописан Правилником и који чини његов саставни део. Корисници буџетских средстава Републике Србије одговорни су за утврђивање износа неутрошених средстава за повраћај, као и за истинитост и тачност података исказаних у Обрасцу СВС. 

Повраћај неутрошених средстава се врши директном кориснику буџетских средстава који је административним трансфером пренео средства. 

Обавеза индиректног корисника буџетских средстава је да састави образац СВС, припреми и реализује налоге за пренос средстава на рачун – Извршење буџета Републике Србије, број 840-1620-21, са правилним уношењем структуре елемента „позив на број одобрења“ по моделу 97. 

У позиву на број одобрења по моделу 97 потребно је уписати јединствени број директног буџетског корисника Републике Србије који је индиректном кориснику, у складу са Законом, административним трансфером пренео средства. 

Структура елемента „позив на број одобрења“ по моделу 97 за извор 01, попуњава се на следећи начин: 

97 КК ХХХХХ0100СССХХХХХХ, 

при чему је: KK - контролни број који се израчунава 

ХХХХХ - јединствени број директног буџетског корисника који је извршио административни трансфер индиректном кориснику 

0100 – ознака извора средстaва 

ССС – функционална класификација 

ХХХХХХ –економска класификација на којој су остала неутрошена средства. Ако се средства враћају са више економских класификација потребно је унети једну из СВС обрасца, а директни корисник буџетских средстава ће извршити корекцију расхода и издатака на основу достављеног обрасца. 

Позив на број задужења, попуњава се на уобичајен начин, уз употребу економске класификације 254111 – Обавезе према буџету

шифра плаћања: 290 - Остале трансакције. 

Рокови за достављање образаца СВС: 

-   најкасније до 10. јануара 2023. године индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије у обавези су да доставе директном кориснику буџетских средстава Републике Србије који им је извршио пренос средстава, спецификацију враћених средстава у буџет Републике Србије, на прописаном Обрасцу СВС – Спецификација враћених средстава (дато у примеру који следи); 

-   најкасније до 20. јануара 2023. године директни корисници средстава буџета Републике Србије врше корекцију расхода и издатака у систему извршења буџета. 

У наставку се даје пример начина попуњавања Обрасца СВС - Спецификација враћених средстава код индиректног корисника буџетских средстава Републике Србије који је примио средства од директних корисника буџетских средстава различитих ЈББК. 

Пример: 

Пета београдска гимназија, ЈББК 01678, је административним трансфером добила средства од директног корисника буџетских средстава Републике Србије и утврдила износ средстава за повраћај, и то од: 

1. Министарства просвете - Средње образовање ЈББК - 13702, функција 920, економска класификација 495113 (уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу - значи економска класификација 5113, будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом у Обрасцу СВС, а у процесу сравњивања иста се подразумева); 

2. Министарства просвете ЈББК - 13700, функција 980, економска класификација 494246. 

Значи да је Пета београдска гимназија у обавези да достави два СВС обрасца и то: 

1. Надлежном директном кориснику – Министарство просвете – Средње образовање – јединствени број буџетског корисника 13702 

 

  

ЈББК

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ БЕОГРАД 13702 
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА БЕОГРАД 01678 

 

Образац СВС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства_ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА  

Седиште   БЕОГРАД   адреса_(уписати)________________________________

ПИБ _____________(уписати)_________МБ______(уписати)___ЈББК     1678  извор 01 

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*) СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ_ ЈББК – 13702 

(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник, на овој линији уписује свој назив) 

Раздео/глава унети раздео функција   920   главни програм   (унети ако је одређен)  

Спецификација враћених буџетских средстава: 

 

Економска класификација

ОПИС

Износ

1

2

3

5113

Капитално одржавање зграда и објеката

50.000,00

 УКУПНО

50.000,00

2. Министарству просвете, науке и технолошког развоја – јединствени број буџетског корисника 13700 

 

  

ЈББК

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

БЕОГРАД

13700

ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 

БЕОГРАД

1678

 

 

Образац СВС 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства    ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА  

Седиште  БЕОГРАД    адреса_(уписати)_________________________________

ПИБ ______(уписати)___МБ_________(уписати)_________ЈББК ___1678__________ 

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*)_МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА_ ЈББК 13700 

(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник, на овој линији уписује свој назив) 

Раздео/глава(унети раздео) функција 140_главни програм__(унети ако је одређен) извор 01 

Спецификација враћених буџетских средстава: 

 

Економска класификација

ОПИС

Износ

1

2

3

4246

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге

10.000,00

 УКУПНО

10.000,00

 

Потребно је да пренета, а неутрошена средстава Пета београдска гимназија врати директном кориснику буџетских средстава Републике Србије од којег је примила административни трансфер и наведе одговарајући позив на број. 

На примеру Пете београдске гимназије, уплата за пренос утврђеног износа за враћање извршила би се са два налога за пренос, и то по модулу 97 и „позивом на број одобрења“: 

– за средства пренета са ЈББК – 13702:                      97 КК 137020100920495113 

– за средства пренета са ЈББК – 13700:                      97 КК 137000100140494246 


 


[1]Упутство је објављено на сајту Министарства финансија – Управе за трезор, 8.12.2022. године.