Поново измене у систему електронских фактура

Само недељу дана након претходних, поново су 17. јуна 2022. године извршене нове измене у систему електронских фактура (СЕФ).

Као и код претходних, извршене измене прате два документа Министарства финансија:

 

Од 17. јуна 2022 год. извршене су следеће инвервенције у СЕФ:

Додат нови статус на страни примаоца документа – ”Поново обавештени“. Уколико прималац Б2Б документа у року од 15 дана није одобрио нити одбио улазни документ, примаоцу ће бити послат подсетник да има још 5 дана да одобри или одбије улазни документ а статус таквог документа ће бити промењен у ”Поново обавештени”. Наведена измена је приказана на страницама 219 ИТУ.

Враћена је функционалност ручног селектовања регистрације фактуре у ЦРФ-у и укинуто је аутоматско умањење / увећање обавезе у ЦРФ-у на основу књижног одобрења / књижног задужења. Укинута је функционалност аутоматског селектовања поља ”Пошаљи у ЦРФ” на основу категорије примаоца фактуре. Корисници су у обавези да самостално обележе поље ”Пошаљи у ЦРФ” уколико је неопходно регистровати обавезу у Централном регистру фактура. Наведена измена је приказана на страници 204 ИТУ. 

Наведене измене је произвела измене у АПИ документацији:

 - /api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload. Наведена измена је приказана на страници 34 ИТУ. 

- /api/publicApi/sales-invoice/ubl. Наведена измена је приказана на страници 35 ИТУ. 

- Додата је шема SendToCir. Наведена измена је приказана на страници 118 ИТУ. 

Укинуто је аутоматско умањење обавезе регистроване у ЦРФ-у уколико корисник пошаље књижно одобрење везано за фактуру која је претходно регистрована у ЦРФ-у. Уместо тога, корисник сада има обавезу да ручно умањи регистровану обавезу у ЦРФ-у. Наведена измена је приказана на страници 215 ИТУ. 

Укинуто је аутоматско увећање обавезе регистроване у ЦРФ-у уколико корисник пошаље књижно задужење везано за фактуру која је претходно регистрована у ЦРФ-у. Уместо тога, корисник сада има обавезу да ручно увећа регистровану обавезу у ЦРФ-у. Наведена измена је приказана на страници 217 ИТУ.

Укидање функционалности асигнација на СЕФ-у. Онемогућено је да корисници јавних средстава (КЈС) изврше поступак асигнације на улазним електронским фактурама. Уколико корисници јавних средстава имају потребу да изврше поступак асигнације на улазним електронским фактурама, исти могу спровести кроз Централни регистар фактура. Наведена измена је приказана на страници 225 ИТУ. 

Асигнација у ЦРФ-у је ближе објашњена на следећем линку: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign

Остало. Поред наведених извршене су и следеће исправке:

1. Додата је порука грешке за документе који не могу бити послати на ЦРФ; 

2. Исправљена је грешка која је доводила до блокирања корисничког интерфејса у случају када корисник унесе негативну вредност за количину или цену; 

3. Омогућен је унос више од 100 карактера у пољу ”Назив” на нивоу ставке документа; 

4. Омогућено је да корисник са улогом ”Ревизор” може да преузме ПДФ приказ фактуре; 

5. Коригована је калкулација на нивоу ставке документа када је попуст мањи од 1%;

 6. Омогућен је унос свих карактера у поље ”Банковни рачун”; 

7. Додато је дугме за преузимање ПДФ приказа документа на страни пошиљаоца, за документ у статусу ”Сторно”

Од свих измена посебну пажњу заслужују три:

Уколико се електронска фактура издаје кориснику јавних средстава који има ЈБЈКС издавалац има могућност да одлучи да ли хоће да се дотична фактура пошаље у ЦРФ (у ком случају ће штиклирати поље „Пошаљи у ЦРФ“ или излазна фактура не треба да се шаље у ЦРФ (у том случају кућица „Пошаљи у ЦРФ“ треба да остане празна). Подразумевано стање је да је кућица празна, а овлашћено лице за рад у систему има могућност да остави да тако остане или пак фактура да треба да се проследи у ЦРФ. Пре ове измене кућица „Пошаљи у ЦРФ“ је увек била аутоматски штиклирана и корисник није имао могућност да је одштиклира и на тај начин све фактуре ка корисницима буџетских средстава биле су евидентиране у ЦРФ. То је стварало одређене проблеме код фактура које се до тад нису регистровале у ЦРФ и зато је ова програмска измена извршена.

Уместо аутоматског повећања или смањења обавезе у ЦРФ када корисник издаје књижно задужење или одобрење за фактуру која је претходно регистрована у ЦРФ убудуће ће издавалац имати могућност да самостално повећа или умањи обавезу дужника из јавног сектора која је регистрована у ЦРФ.

Приликом издавања електронске фактуре примаоцу који је субјект приватног сектора након истека рока од 15 дана, уколико прималац конкретну фактуру није прихватио ни одбио, прималац ће убудуће од система бити обавештен има још 5 додатних дана за прихват или одбијање фактуре. Ова измена је извршена као мера предострожности да се не би десило да због великог броја улазних фактура и тешкоћа праћења рока за прихватање или одбијање за сваку појединачно, прималац из приватног сектора не заборави да у укупном року од 15 дана (15+5) случајно пропусти да прихвати или одбије фактуру, јер се у том случају таква фактура системски преводи у статус одбијена.

Детаљније о овим изменама ћемо писати у ПС 12 и 13/2022, а исте ће бити и предмет предавања на новом вебинару који организујемо 6. јула 2022. год. на тему „АКТУЕЛНОСТИ У ВЕЗИ Е ФАКТУРА И ПРОПИСА О ПДВ, ЕЛЕКТРОНСКОГ ЕВИДЕНТИРАЊА ОБРАЧУНА ПДВ И ФИСКАЛНИХ РАЧУНА“