Подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине

Предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, дужни су да до 31. јула 2022. године поднесу пријаве на Обрасцу 1 за 2022. годину. С обзиром на то да ове године 31. јул пада у недељу, рок за предају биће 1. август 2022. године.

Пријава се подноси сваке године електронски преко јединственог информационог система локалне пореске администрације који је постављен на интернет страници www.lpa.gov.rs.

О накнади за заштиту и унапређивање животне средине писали смо у ПС 24/19, 1/20, 6/20, 11/20, 13/20 и 9/21.

У чланку који је објављен у ПС 24/19 утврдили смо да су шифре делатности 25.11 Производња металних конструкција и делова и 25.12 Производња металних врата и прозора, наведене два пута, и то као делатности које имају и велики и средњи утицај на животну средину (исто тако и 25.99). Ово питање још увек није прецизирано изменама и допунама Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада (у даљем тексту: Уредба). Према нашим сазнањима, ни надлежно министарство још увек није дало мишљење по овом питању. 

Напомињемо да износ накнаде не може бити већи од 0,4% прихода из редовног пословања оствареног у претходној, односно 2021.години. Тако, на пример, ако је правно лице обвезник накнаде по оба основа (обавља одређене активности које утичу на животну средину, а истовремено је власник теретних возила, односно лице која обавља транспорт нафте и нафтних деривата, односно сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја), утврђена накнада не може бити виша од 0,4% прихода из редовног пословања. 

У случају да је обвезнику накнаде утврђен износ накнаде већи од 0,4% прихода из редовног пословања оствареног у претходној години, обвезник може да надлежним органима јединица локалне самоуправе које су утврдиле накнаду поднесе захтев за умањење више утврђеног износа накнаде.

Поред тога, везивање висине накнаде за висину годишњих прихода од редовног пословања има за циљ да спречи претерано оптерећење накнадом оних правних лица која су разврстана у одређену величину по основу просечног броја запослених и просечне вредности пословне имовине, а имају релативно мале пословне приходе (испод критеријума за разврставање).

Под приходима из редовног пословања до утврђивања обавезе за претходну године подразумевали су се редовни (пословни) приходи из Биланса успеха обвезника. Међутим, након измене образаца финансијских извештаја за 2021. годину, позиција редовних прихода је брисана, а на основу мишљења Министарства финансија, под редовним приходима подразумевају се укупни приходи обвезника. С тим у вези Министарство финансија дало је мишљење бр. 011-00-00388/2022-16 од 16.05.2022. године, које смо објавили у ПС 11/22, а које се односи на термин „годишњи приход” из члана 15а Закона о финансирању локалне самоуправе. Наведено мишљење примењује се и у случају утврђивања висине „редовних прихода“ у смислу Закона о накнадама за коришћење јавних добара, тако да се обухватају сви приходи које правна лица, односно предузетници остваре у току једне пословне године (износ на позицији АОП 1043 – Укупни приходи).

У случају да једно правно лице или предузетник обавља активност на територији више јединица локалне самоуправе, накнаду за заштиту и унапређивање животне средине плаћа тако што се укупан износ тако обрачунате накнаде дели укупним бројем јединица локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност. 

С обзиром на то да се у складу са Уредбом износ обрачунате накнаде дели укупним бројем јединица локалне самоуправе а узимајући у обзир да се овај јавни приход уплаћује са позивом на број општине, градови се не рачунају као једна јединица локалне самоуправе, већ да се узима број градских општина на којима обвезник обавља активност. 

Међутим, на основу мишљења Министарства финансија бр. 011-00-00888/2020-04 од 22.12.2020. године, градске општине Града Ниш не сматрају се посебним јединицама локалне самоуправе, с обзиром на то да градске општине Града Ниша нису надлежне за утврђивање, контролу и наплату предметног прихода (Статутом Града Ниша није пренета надлежност утврђивања прихода од накнада за заштиту и унапређивање животне средине на градске општине), већ утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине врши Град Ниш. Наведено мишљење објављено је у ПС 3 и 4/21.