ПОДНОШЕЊЕ ППП-ПД ПРИЈАВЕ СА ОЛАКШИЦОМ ЗА НОВОНАСТАЊЕНОГ ОБВЕЗНИКА (ОЛ 24)

Пореска управа је 26. септембра 2022. године, на свом сајту у делу Обједињена наплата, објавила Обавештење о начину подношења пореске пријаве за новонастањеног обвезника (ОЛ 24). 

Ради се о упутству послодавцима у вези са начином исказивања података у пореској пријави ППП-ПД за примања новонастањених лица за која се користи олакшица за запошљавање прописана одредбама члана 15в Закона о порезу на доходак грађана и члана 15а Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. У питању је олакшица која је у примени од 1. марта 2020. године. 

Према неведном упутству, приликом подношења пореске пријаве ППП-ПД за исплату зараде новонастањеном обвезнику, у поље 3.10. – Основица за порез уноси сепореска основица умањена за 70%, односно износ разлике између бруто прихода из поља 3.9 - Бруто приход и неопорезивог износа из члана 15а став 2. Закона о порезу на доходак грађана (тренутно је то износ од 19.300 динара), умањен за 70%.

Такође, у поље 3.12 – Основица за доприносе уноси се основица за доприносе умањена за 70%, односно износ из поља 3.9 – Бруто приход умањен за 70%. Овако умањен износ основице доприноса који се исказује у пољу 3.12 пореске пријаве, не може бити нижи од најниже месечне основице доприноса (тренутно 30.880 динара), односно не може бити виши од највише месечне основице доприноса (тренутно 441.140 динара). 

Детаљнија објашњења у вези са применом ове олакшице дали смо у „Привредном саветнику“, бр. 21/20, на страни 7. Том приликом смо, између осталог, објаснили и коментарисали начин обрачуна и исказивања података у пореској пријави ППП-ПД за примања са наведеном олакшицом у складу са тадашњим ограниченим техничким могућностима подношења пријаве, које првобитно нису подржавале унос умањене пореске основице и основице доприноса. 

У наставку преносимо у целини Обавештење пореске управе у вези са исказивањем података у пореској пријави ППП-ПД за зараду новонастањеног обвезника са олакшицом (ОЛ 24).

„Обавештење о начину подношења пореске пријаве за новонастањеног обвезника (ОЛ 24)“

Правилником о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС“, бр. 74/13, ..., 132/21) прописана је посебна ознака (ОЛ 24) за зараду/накнаду зараде новонастањеног обвезника, са правом на умањење за 70% основице пореза на зараде и основице доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са одредбама члана 15в Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, ..., 118/21) и члана 15а Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, ..., 118/21).

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), за зараду/накнаду зараде новонастањеног обвезника, у складу са наведеним законским одредбама, може се поднети за следеће комбинације шифара типа исплатиоца прихода (поље 2.1) и врсте примаоца прихода (поље 3.6):

Исплатилац прихода може бити:

- ознака 1 (правно лице које се не финансира из буџета)

- ознака 2 (правно лице које се финансира из буџета)

- ознака 3 (представништво, односно огранак страног лица)

- ознака 4 (предузетник)

- ознака 5 (физичко лице)

- ознака 6 (Војска Републике Србије)

- ознака 7 (предузетник пољопривредник)

Прималац прихода може бити:

- ознака 01 ( запослени)

- ознака 02 (оснивач и чланови привредног друштва запослени у свом привредном друштву)

Обрачун:

- поље 3.9 Бруто приход – бруто износ зараде/накнаде зараде;

- поље 3.10 Основица за порез – износ разлике између бруто прихода из поља под редним бројем 3.9 Бруто приход и неопорезивог износа из члана 15а став 2. Закона о порезу на доходак грађана, умањен за 70%;

- поље 3.11 Порез – износ из поља 3.10 x 10%;

- поље 3.12 Основица за доприносе – износ са поља 3.9 умањен за 70%*;

- поље 3.13 ПИО –износ из поља 3.12 x 25%;

- поље 3.14 Здравство – износ из поља 3.12 x 10.3%;

- поље 3.15 Незапосленост – износ из поља 3.12 x 0,75%;

- поље 3.16 Бенефицирани ПИО –износ из поља 3.12 x прописана стопа

* износ основице доприноса не може бити нижи од најниже месечне основице доприноса, односно виши од највише месечне основице доприноса

МФП поља:

- Правила попуњавања МФП поља важе као за све остале пореске пријаве (Образац ППП-ПД) са горе наведеним дозвољеним комбинацијама исплатилац/прималац.

Пример I: Бруто зарада у износу од 450.000 (шифра врсте прихода 1 01 101 24 0)

- поље 3.9 Бруто приход – 450.000;

- поље 3.10 Основица за порез – 129.210 ((450.000-19.300)-(450.000-19.300)x70%);

- поље 3.11 Порез –12.921;

- поље 3.12 Основица за доприносе – 135.000 (450.000-(450.000x70%));

- поље 3.13 ПИО – 33.750;

- поље 3.14 Здравство – 13.905;

- поље 3.15 Незапосленост – 1.012,50;

- поље 3.16 Бенефицирани ПИО – 0.

 

Пример II: Бруто зарада у износу од 100.000 (шифра врсте прихода 1 01 101 24 0)

- поље 3.9 Бруто приход – 100.000;

- поље 3.10 Основица за порез – 24.210 ((100.000-19.300)-(100.000-19.300)x70%);

- поље 3.11 Порез –2.421;

- поље 3.12 Основица за доприносе – 30.880 (100.000-(100.000x70%))**;

- поље 3.13 ПИО – 7.720;

- поље 3.14 Здравство – 3.180,64;

- поље 3.15 Незапосленост – 231,60;

- поље 3.16 Бенефицирани ПИО – 0.

** Износ зараде умањен за 70% нижи је од најниже месечне основице доприноса због чега је основица доприноса једнака најнижој месечној основици доприноса

 

Пример III: Бруто зарада у износу од 3.000.000 (шифра врсте прихода 1 01 101 24 0)

- поље 3.9 Бруто приход – 3.000.000;

- поље 3.10 Основица за порез – 894.210 ((3.000.000-19.300)-(3.000.000-19.300)x70%);

- поље 3.11 Порез –89.421;

- поље 3.12 Основица за доприносе – 441.140 (3.000.000-(3.000.000 x 70%))***;

- поље 3.13 ПИО – 110.285;

- поље 3.14 Здравство – 45.437,42;

- поље 3.15 Незапосленост – 3.308,55;

- поље 3.16 Бенефицирани ПИО – 0.

*** Износ зараде умањен за 70% виши је од највише месечне основице доприноса због чега је основица доприноса једнака највишој месечној основици доприноса