Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2021. године, за потребе пореске амортизације

ПЕТОСТРУКИ ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ, ИЗНОСИ 510.980 ДИНАРА

 

Према члану 7. Старог Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе ("Сл. гласник РС", бр. 116/2004, 99/2010, 104/2018 и 8/2019), уколико је салдо појединачне групе амортизације од II до V мањи од пет просечних бруто зарада исплаћених по запосленом у Републици у последњем месецу периода за који се врши обрачун амортизације, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, целокупан салдо те групе признаје се као расход амортизације и салдо групе једнак је нули.

Наиме, ако је податак у колони 8 Обрасца ОА за 2021. годину (који се утврђује као разлика неотписане вредности и обрачунате амортизације, односно као разлика колона 5 и 7 Обрасца ОА) нижи од 510.980 динара, тај податак своди се на нулу тако што се обрачуната амортизација у колони 7 Обрасца ОА увећа за овај износ који се рачунски добија у колони 8. На тај начин, вредност у колони 8 Обрасца ОА (Неотписана вредност на крају године) своди се на нулу.

Подсећамо, правило примене петоструке децембарске зараде односи се искључиво на средства која су стечена закључно са 31.12.2018. године, а која су разврстана од II до V амортизационе групе и за која се амортизација обрачунава на Обрасцу ОА за 2021. годину применом старих правила.