ОЗНАЧАВАЊЕ НАЧИНА ПЛАЋАЊА У ФИСКАЛНОЈ КАСИ ЗА ВЕЋИНУ ОБВЕЗНИКА ВРАЋА СЕ НА ПРВОБИТНО РЕШЕЊЕ

 

ОЗНАЧАВАЊЕ НАЧИНА ПЛАЋАЊА У ФИСКАЛНОЈ КАСИ ЗА ВЕЋИНУ ОБВЕЗНИКА ВРАЋА СЕ НА ПРВОБИТНО РЕШЕЊЕ

 

Министар финансија донео је Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна (у даљем тексту: Правилник о изменама и допуни), који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 12/22 од 12. маја 2022 године и који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, то јест 13. маја 2022. године.

У Правилнику о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС”, бр. 31/21, 99/21, 10/22, 49/22 и 50/22, у даљем тексту: Правилник), члан 6. став 1. мења се и гласи:

„Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру податка о начину плаћања, у смислу члана 5. став 2. тачка 11) Закона, на фискалном рачуну наводи један од следећих података, зависно од средства плаћања којим купац, односно корисник услуга плаћа испоручена добра, односно пружене услуге:

1) „готовина” – ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем);

2) „инстант плаћање” – ако се плаћање врши инстант трансфером одобрења на продајном месту;

3) „платна картица” – ако се плаћање врши платном картицом;

4) „чек” – ако се плаћање врши чеком;

5) „пренос на рачун” – ако се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос;

6) „ваучер” – ако се плаћање врши ваучером, новчаним боновима, интерним картицама или сличним средством плаћања;

7) „друго безготовинско плаћање” – ако се плаћање врши безготовински другим средством плаћања које се сматра дозвољеним у Републици Србији, у складу са законом.”.

После наведеног става додат је нови став 2, који гласи:

„Изузетно од става 1. овог члана, електронски фискални уређај преко којег се евидентира промет услуге предаје хране и пића за конзумацију на лицу места у смислу прописа којим се уређује порез на додату вредност и промет хране и пића који се врши у објекту пекаре, без обзира на то да ли се преко тог електронског фискалног уређаја евидентира и други промет на мало, мора за евидентирање начина плаћања да има искључиво следеће опције:

1) „готовина” – ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем), инстант трансфером одобрења на продајном месту, платном картицом и чеком;”

2) „пренос на рачун” – ако се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос;

3) „ваучер” – ако се плаћање врши ваучером, новчаним боновима, интерним картицама или сличним средством плаћања;

4) „друго безготовинско плаћање” – ако се плаћање врши безготовински другим средством плаћања које се сматра дозвољеним у Републици Србији, у складу са законом.”.

Према томе, претежни део обвезника фискализације ће приликом наплате уносити средство плаћања којим је заиста плаћен промет добара и услуга који је евидентиран преко електронског фискалног уређаја, па неће морати да обезбеђује себи додатне приручне евиденције о начинима плаћања.

Претпостављамо да многи добављачи нису ни стигли да у сотвер испоручених фискалних каса уграде измену из Правилника о изменама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 50/22 од 28. 4. 2022. године), тако да за многе обвезнике ни претходна ни ова инофмација неће представљати новину, јер се све враћа на почетно стање.

Међутим, обвезник који евидентира промет услуге предаје хране и пића за конзумацију на лицу места и промет хране и пића који се врши у објекту пекаре, биће дужан да користи ограничен сет начина плаћања и онда када преко исте касе продаје друга добра и услуге, или ће да за друге намене користи други електронски фискални уређај са пуним опцијама начина плаћања.  

Према одредбама члана 34. Правилника о ПДВ, услугама предаје јела и пића за конзумацију на лицу места, у смислу члана 12. став 6. тачка 4) подтачка (5) Закона, сматрају се услуге предаје припремљене или неприпремљене хране, пића или хране и пића, за људску потрошњу, уз додатне услуге које омогућавају њихову тренутну потрошњу (сервирање, послуживање и др.), независно од тога да ли се конзумација врши у угоститељском објекту у којем је храна припремљена, у угоститељском објекту у којем храна није припремљена, у пословном или стамбеном простору примаоца услуга или на другом месту.

Предаја хране, пића, или хране и пића, са или без превоза, али без додатних услуга које омогућавају њихову тренутну потрошњу, не сматра се услугом предаје јела и пића за конзумацију на лицу места, већ се сматра испоруком добара.

Додатним услугама које омогућавају тренутну потрошњу хране и пића, не сматрају се услуге сервирања и послуживања хране и пића у објекту пекаре у смислу прописа о ПДВ, али се ограничење коришћења начина плаћања односи на све објекте пекара.

Произвођачи  електронских фискалних уређаје ће морати да изведу посебна подешавања у својим производима на залихама и онима који су већ испоручени купцима. Убудуће, неки од добављача продаваће префабрикована решења специјално припремљена за различите врсте корисника, а неки ће омогућити корисницима да сами одаберу који ће обим опција начина плаћања користити (ограничен или пун).