Ограничење повећања пореске основице, највише до 10 одсто годишње за паушално опорезоване предузетнике продужено је до краја 2023. године

Влада Републике Србије је на 19. седници која је одржана 22. децембар 2022. године донела Уредбу о измени уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности која ће бити објављена у наредном броју „Службеног гласника РС“ и која ће ступити на снагу наредног дана од дана објављивања (највероватније у суботу 24. децембра 2022. године).
Једина измена састоји се у томе што је продужен за још једну годину период примене ограничења повећања пореске основице, највише до 10 одсто годишње у случају када се износ основице повећа у односу на износ утврђен за претходну годину.
Према томе, у случају да се као резултат промене начина утврђивања паушалног пореза утврђени износ основице повећа за више од 10% у односу на износ утврђен за претходну годину, примењиваће се повећање од 10% годишње док износ обавезе не достигне износ који је у складу са новим начином обрачуна, закључно за 2023. годину. Изузетно, повећања обавезе веће од 10% примењује се у случају када је резултат промене шифре делатности, општине и/или места на којем је обвезник регистрован.