ОДЛАГАЊЕ ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ УРЕДБЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ АРХИВИРАЊУ ЗА 1. ЈАНУАР 2024. ГОД.

У „Службеном гласнику РС“ бр. 94/2022 од 25. августа 2022. објављена је Уредба о измени Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику (у даљем тексту: Уредба о електронском архивирању).  

Ова Уредба је представља подзаконски акт донет у вези са Законом о архивској грађи и архивској делатности. 
Једина у Уредби извршена измена је да је почетак њене примене са 1. септембра 2022. год. померен на 1. јануар 2024. год.  

То значи да се све одредбе које су Уредбом о електронском архивирању, а односе се на  
● Коришћење софтверског решења за електронско архивирање; 
● Одобравање листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања; 
● Електронско архивирање ствараоца и имаоца пре предаје надлежном архиву; 
● Обављање стручног надзора у еАрхиву; 
● Издвајање електронског документарног материјала који се уништава; 
● Издвајање електронског документарног материјала који се трајно чува и 
● Мере заштите софтверског решења у којем се врши електронско архивирање  
неће примењивати од 1. септембра 2022. већ од 1. јануара 2024. год.

Додатно указујемо да смо о примени Уредбе о електронском архивирању писали у ПС 14/2022 у оквиру чланка „Чување и архивирање електронских фактура које су издате/примљене преко система електронских фактура“ и да би, имајући у виду извршено одлагање, део поглавља 6 у том чланку које се бави Применом Уредбе о електронском архивирању требало примењивати од 2024. год, а не од 1. септембра 2022. год.