Објављен је Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју

У „Службеном гласнику РС“, бр. 48 од 15. 04. 2022. године, објављен је Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју (у даљем тексту: Правилник), који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, тј. 16.04.2022. године.

Правилник је донет на основу члана 21и став 9. Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ).

Одредбама члана 21и ЗПДГ и 45з Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ЗДОСО) уређена је нова олакшица за послодавца по основу зараде лица која су непосредно ангажована на пословима истраживања и развоја, која се примењује почев од 1. марта 2022. године и није временски ограничена.

Олакшица је намењена послодавцима – правним лицима који у оквиру своје делатности на територији Републике Србије обављају истраживање и развој, на начин да су ослобађени обавезе плаћања 70% обрачунатог и обустављеног пореза из зараде и 100% доприноса за ПИО на терет запосленог и на терет послодавца за лица која су непосредно ангажована на пословима истраживања и развоја, сразмерно времену које таква лица проведу на пословима истраживања или развоја у односу на пуно радно време.

У вези са остваривањем права на олакшицу за запослене код послодаваца који обављају делатност истраживања и развоја из члана 21и ЗПДГ и 45з ЗДОСО, Правилником је ближе уређена примена усвојених законских решења, а посебно:

- ко се сматра послодавцем који има право на пореско ослобођење;

- шта се сматра пројектом истраживања и развоја који се обавља  на територији Републике Србије;

- ко се сматра запосленима који су непосрено ангажовани на пословима истраживања и развоја за које послодавац остварује параво на пореско ослобођење;

- шта се сматра активностима директног и индиректног надзора пројекта, односно активностима подршке у вези са спровођењем пројекта, за које послодавац нема право на пореско ослобођење;

- начин утврђивања износа пореског ослобођења на основу ангажованог радног времена на пословима истраживања и развоја;

- начин вођења и садржина посебне евиденције о подацима који су од значаја за праћење испуњености услова за остваривање права на пореско ослобођење;

- документација коју је послодавац дужан да обезбеди за сваки појединачни пројекат истраживања и развоја, итд.

О овој олакшици писали смо детаљно у ПС, бр. 7/22, док ћемо објашњења у вези са применом Правилника дати у наредном броју Привредног саветника 9/22, који ће изаћи из штампе пре првомајских празника.