Објављен је податак за утврђивање најниже и највише основице за обрачун социјалних доприноса у 2023. години

У „Службеном гласнику РС“, бр. 130/22 објављен је податак о просечној заради у Републици Србији за период од октобра 2021. до септембра 2022. године. Овај податак служи за утврђивање највише и најниже месечне основице за обрачун и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање у 2023. години. 

Просечна зарада у Републици Србији за период октобар 2021. године – септембар 2022. године износи 100.072,00 динара. 

Најнижу и највишу основицу за обрачун социјалних доприноса објављује министар надлежан за послове финансија, а примењују се од првог дана наредног месеца по објављивању. Према наведеном, уколико ове основице буду објављене до краја децембра 2022. године, примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 

На основу објављеног податка о просечној заради за период октобар 2021. године – септембар 2022. године, могу се рачунски утврдити основице за обрачун доприноса почев од 1. јануара 2023. године, и то:

1) најнижа, која би износила – 35.025 динара (100.072 x 35%), и 

2) највиша, која би износила – 500.360 динара (100.072 x 5).

Овако утврђени износи најниже и највише основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање примењиваће се до краја 2023. године.