Објашњење Министарства финансија за субјекте приватног сектора о посебној обавези евидентирања обрачуна ПДВ преко система е фактура

Дана 28. јуна 2022. на сајту https://www.efaktura.gov.rs/ објављено је објашњење МФИН око почетка примене пoсeбне oбaвeзе eлeктрoнскoг eвидeнтирaњa обрачуна ПДВ за субјекте приватног сектора.

Према овом Објашњењу посебну обавезу електронског евидентирања обрачуна ПДВ из члана 4. Закона о електронском фактурисању имају:

- субјекти јавног сектора – почев од 1. маја 2022. године;

- субјекти приватног сектора – почев од 1. јануара 2023. године.

 

Цео текст објашњења може се преузети са следећег линка

https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/1215/Objasnjenje%20PDV_cr.pdf

 

Идентично тумачење овом дали смо у ПС 11/2022.