ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ, ОДНОСНО ПРЕСТАНКУ ИСПЛАТЕ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу за чланом 33а став 6. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, . . . и 118/21 – у даљем тексту: Закон) предузетници који су се определили да започну исплату личне зараде предузетника у 2023. години, требало би да о томе обавесте Пореску управу најкасније до 15. децембра 2022. године.

Сагласно са ставом 3. члана 33а Закона, обвезник који се определи за исплату личне зараде предузетника обавештење доставља искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе на обрасцу ОЛЗ – обавештење о личној заради обвезника.

Подсећамо на то да исплата личне зараде није обавеза предузетника, него представља могућност за коју се он може определити у складу са чланом 33а Закона. За исплату личне зараде може да се определи:

– предузетник, односно физичко лице које је уписано у регистар код надлежног органа, односно организације, а порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит, и

– предузетник пољопривредник, односно физичко лице које је носилац породичног пољопривредног газдинства уписано у регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописима којима се уређује та област, које води пословне књиге у складу са овим законом и порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит.

Предузетник паушалац и предузетник друго лице не могу да се определе за исплату личне зараде.

Предузетник који једном достави обавештење надлежном пореском органу о опредељењу за исплату личне зараде, није дужан да сваке године до 15. децембра подноси обавештење о наставку исплате личне зараде од 1. јануара наредне године.

Према члану 33а став 7. Закона, предузетник који се определи за исплату личне зараде, овакво опредељење не може да мења током пореског периода.

Ако се предузетник определи за то да престане са исплатом личне зараде са крајем 2022. године, дужан је да о томе у електронском облику преко портала Пореске управе достави обавештење до 15. децембра 2022. године. У том случају предузетник од 1. јануара 2023. године није дужан да врши исплату личне зараде.

Лице које започне обављање делатности, обавештење о опредељењу да врши исплату личне зараде подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката (Агенције за привредне регистре), која ће тај захтев проследити Пореској управи.

Изузетно, лица која се не региструју код Агенције за привредне регистре, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације. Најновијим предложеним изменама Закона прецизирано је да се рок од пет дана рачуна од дана регистрације у Пореској управи, односно од дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ). Поред тога, за ове предузетнике продужен је и рок за подношење обавештења, то јест могу га поднети најкасније до 31. децембра текуће године.

Напомињемо да у Закону није прописана могућност да се паушално опорезовани предузетници који су изгубили паушални статус у току године и почели да воде пословне књиге определе за исплату личне зараде у моменту преласка из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход. Наиме, ови предузетници се не сматрају новооснованим и уколико желе да исплаћују личну зараду морају да сачекају да се до 15. децембара текуће године изјасне о исплати личне зараде од почетка наредне године. Они су већ уписани у регистар предузетника, само су у погледу опорезивања били паушално опорезовани.

По овом питању МФИН је дало мишљење број 430-00-7/2020 од 28.01.2020. године, у којем је заузело став да предузетник који у току године изгуби статус предузетника паушалца може да се определи за исплату личне зараде тек од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој је изгубио статус предузетника паушалца под условом да се благовремено пријави за исплату личне зараде, на начин прописан Законом.

Предузетник, односно предузетник пољопривредник који се определио за исплату личне зараде, има право да подиже нето приход од самосталне делатности, поред исплате личне зараде.