Новине у вези са фискализацијом (ослобођења, техничко упутство, евидентирање начина плаћања)

НОВИНЕ У ВЕЗИ СА ФИСКАЛИЗАЦИЈОМ
(ОСЛОБОЂЕЊА, ТЕХНИЧКО УПУТСТВО, ЕВИДЕНТИРАЊЕ НАЧИНА ПЛАЋАЊА)

 

Влада Републике Србије на данас одржаној седници, 28. априла 2022. године донела је Уредбу о измени и допуни Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја. Уредба би требало да буде о бјављена у наредном броју „Службеног гласника РС“ и ступиће на нагу даном објављивања.

У складу са новим чланом 4а Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја /у даљем тексту: Уреедба), привремено се ослобађају обавезе евидентирања промета на мало и примљених аванса преко електронског фискалног уређаја обвезници фискализације који се баве продајом добара и услуга на пијачним тезгама и сличним објектима  почев од 1. маја 2022. године закључно са 31. децембром 2022. године. Другим речима, за ове обвезике фискализације прелазни период продужава се за осам месеци, то јест до краја ове године.

Поред тога, прописује се од обавезе евидентирања промета на мало преко електронских фискалних уређаја ослобађа се целокупна делатност ваздушног превоза путника (шифра делатности 51.10), а не само на међународни превоз путника како је до сада било прописано.

Министар финансија донео је Правилник о изменама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна, који је објављен  у „Службеном гласнику РС” бр. 50/22 од 28. 4. 2022. године и ступа на снагу даном објављивања.

У Правилнику о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС”, бр. 31/21, 99/21, 10/22 и 49/22), у члану 6. став 1. тачка 1) мења се и гласи:

„1) „готовина” – ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем), инстант трансфером одобрења на продајном месту, платном картицом и чеком;”.

Тачке 2), 3) и 4) бришу се.“

Према томе,  обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру податка о начину плаћања, на фискалном рачуну за плаћања која се врше готовим новцем (новчаницама и кованим новцем), инстант трансфером одобрења на продајном месту, платном картицом и чеком наводи „готовина“.

Према томе, обвезници ће за сопствене потребе праћења наплате по средствима плаћања и даље водити детаљну евиденцију, али ће у ПФР и СУФ за све наведене начина плаћања исписивати „готовина“.

Као што смо најавили у ПС 9/22, у складу са потребама обвезника фискализације, измењено је Техничко упутство за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а или Л-ПФР-а (верзија 1.11). Део промена тиче се техничког функционисања фискалзације, а део се односи на начин евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја.

Промене су учињене у следећим деловима:

1. Део 6, Начин повезивања ЕСИР-а са ПФР-ом П1: Бежична Wi-Fi конекција - са опционо промењено на обавезно (страна 21)

2. 11. Део, Упит и управљање ценама П1: ЕСИР корисник може да промени цену производа или услуге – са опционо промењено на обавезно за 3, опционо за 1,2 и 4 (страна 23)

3. 16. Део, Текстуални приказ фискалног рачуна, додато П14: Да ли рачун садржи Поље за рекламу испод насловне линије која обележава крај фискалног рачуна, обавезно за 3. опционо за 1,2 и4 (страна 27)

4. Додатно објашњено авансно плаћање – Део 9.1 (страна 40)

5.Додате шифре (страна 47): За поље купца – 50 и 60 везане за коорпоративне картице, за поље касир- 10 и за поље назив артикла – 10, 11, 12 и 13 везане за авансе.

О наведеним изменама детаљније ћемо писати у наредном броју часописа, а најзанимљивије информације до његовог објављивања даћемо на нашем сајту.