НОВЕ ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА – ВЕРЗИЈА 3.0

 

Министарство финансија је 5. децембра 2022. на сајту https://www.efaktura.gov.rs/ објавило да су извршене нове измене у СЕФ – верзија 3.0.

За сада су ове измене доступне на демо окружењу, а очекује се да ускоро буду доступне и у продукционом окружењу.

На поменутом сајту објављено је и ажурирано Интерно техничко упутство - верзија од 05.12.2022. 

https://www.efaktura.gov.rs/vest/1520/azurirano-interno-tehnicko-uputstvo-verzija-od-05122022.php

 

У документу Министарства Детаљи нове верзије објављено је да су извршене следеће измене

Додати филтери по „Статусу“ и „Датуму од/до“за ИД-јеве улазнихи излазних фактура

Додати су филтери по „Статусу“ и „Датуму од/до на endpoint-е за ИД-јеве улазних и излазних фактура“. Наведена изменау апликацији приказана на страницама 60 и 66 Интерногтехничког упутства.

 

Измењена логика око одабира повезаних фактура за књижно задужење и књижно одобрeње

Измењена је логика око одабира повезаних фактура за књижно задужење и књижно одобрење. Уколико корисник одабере период издавања књижних одобрења или књижних задужења које жели да повезе са фактуром тада се неће вршити валидација да ли су таква књижна одобрења или књижна задужења регистрована у ЦРФ-у

 

Омогућено филтрирање ИД-јева фактура носиоца јавне набавке по статусу и датуму од/до

Омогућено је филтрирање ИД-јева фактура носиоца јавне набавке по статусу и датуму од/до. Наведена измена у апликацији приказана на страници 67 Интерногтехничког упутства.

 

Уклоњена листа „ЦРФ рекламације“

Уклоњена је листа „ЦРФ рекламације“ у менију апликације са леве стране.Наведена измена у апликацији приказана у оквиру Интерног техничког упутства.

 

Уклоњени заостали обрачуни при увозу XМЛ фајла

Уклоњени заостали обрачуни при увозу XМЛ фајла.

 

Постављено да "Датум доспећа" више није обавезан елемент

Постављено да "Датум доспећа" више није обавезан елемент за унос на фактури.

 

Додата могућност контроле да ли се фактура шаље у ЦРФ код увоза XМЛ датотеке кроз апликацију

Додата је могућност контроле да ли се фактура шаље у ЦРФ код увоза XМЛ датотеке кроз апликацију. Наведена изменау апликацији приказана на страници 180 Интерног техничког упутства.

 

Унапређена валидација при увозу XМЛ датотеке за случај када фактура завршава устатусима "Нова" и "Нацрт"

Унапређена је валидација при увозу XМЛ датотеке за случај када фактура завршава у статусима "Нова" и "Нацрт".

 

Унапређена функционалност детекције уколико корисник више пута пошаље фактуру са истим RequestID

Унапређена функционалност детекције уколико корисниквише пута пошаљефактуру са истим RequestID.

 

Уклоњена могућност да се аутоматски одабира да ли се фактура шаље у ЦРФ

Уклоњена могућност да се аутоматски одабира да ли се фактурашаље у ЦРФ, радом преко АПИ-ја. Неопходно је експлицитно одабрати ДА или НЕ.

 

У случају предугогимена правног субјекта,на излазној и улазној фактури пун назив правног субјекта ће бити приказанкроз поп-уп

У случају предугог имена правног субјекта, на излазној и улазној фактури пун назив правног субјекта ће бити приказан кроз поп-уп.

 

Измењен лого апликације

Измењен лого апликације. Наведенаизмена у апликацијиприказа на сликамау оквиру Интерног техничког упутства.

 

Појединачна и збирна евиденција ПДВ-а

 1. За појединачну евиденцију ПДВ-а додата два нова типа документа "Интерни рачун за прометстраних лица" и "Други интерни обрачун", уз могућност избора да ли су документи везани са Промет или Аванс.
 2. У збирној евиденцији ПДВ-а додате нове области - Аванси за будући прометпо пореској стопи 10% и 20%.
 3. Омогућено је филтрирање збирне евиденције ПДВ-апо броју обрачуна, временском периоду и статусу.
 4. За појединачне евиденције ПДВ-а омогућено "Право на одбитак ПДВ-а" само за излазне документе, "Интерни рачун за промет страних лица" и "Други интерниобрачун".
 5. За збирну евиденцију ПДВ-а додато поље "Број обрачуна".
 6. Омогућено је филтрирање појединачне евиденције ПДВ-а по броју обрачуна, по типу документа, временском периоду и статусу.
 7. За Збирну евиденцију ПДВ-а додати су статуси: „Нацрт“, „Евидентирано“, „Замењена“ и „Поништена“.
 8. Направљене су нове функционалности за збирну евиденцију ПДВ-а: „Сачувај подешавање“, „Поништи документ“, „Евидентирај“, „Откажи“, „Бриши“, „Измени евиденцију“, „Коригуј“.
 9. За појединачну евиденцију ПДВ-а омогућен преглед Верзије 1 - претходне верзије евиденције и Верзије2 - нове верзије евиденције ПДВ-а.
 10. За збирну евиденцију ПДВ-а омогућен преглед Верзије 1 - претходне верзије евиденције и Верзије2 - нове верзије евиденције ПДВ-а.
 11. За збирну евиденцији ПДВ-а, по „Промету са накнадом“ и „Промету без накнаде“, додата су поља "Опис промета" и "Пореска основица", по пореским стопама 10% и 20%.
 12. Направљене су нове функционалности за појединачну евиденцију ПДВ-а: „Сачувај подешавање“, „Поништи документ“, „Евидентирај“, „Откажи“, „Бриши“, „Коригуј“, „Измениевиденцију“.
 13. За појединачну евиденцију ПДВ-а додати су статуси: „Нацрт“, „Евидентирано“, „Замењена“ и „Поништено“.
 14. За појединачну евиденцију ПДВ-а, омогућено да се поље "Право на одбитак ПДВ-а" појављује само код избора два нова документа "Интерни рачун за промет страних лица" и "Други интерни обрачун".
 15. За појединачну евиденцију ПДВ-а додато поље "Број обрачуна".
 16. За појединачну и збирну евиденцију ПДВ-а направљен је филтер верзије докумената по статусу документа и датуму документа.
 17. Омогућено је филтрирање статуса евиденција ПДВ-а.
 18. На појединачној евиденцији ПДВ-а додата су поља "Опис промета" и "Пореска основица", по порескимстопама 10% и 20%.
 19. За појединачне и збирне евиденције ПДВ-а измењени су постојећи и додати нови АПИ позиви са новим изменама по спецификацији.
 20. За појединачне и збирне евиденције ПДВ-а извршено мапирање нових података у бази података.
 21. За појединачну евиденцију ПДВ-а додато поље "Порески период" са могућношћу избора на месечни и квартални период.

 

Све наведене измене везане за појединачну и збирну евиденцију ПДВ-а приказане су на страницама од 223 до 233 Интерног техничког упутства (поглавља 3.5.10.и 3.5.11.).

 

ИСПРАВКЕ

 • Исправљена грешка при слању коначног рачуна са авансним рачуном који има исти број као отказана фактура.
 • Унапређена логика код аутоматске регистрације привредног субјектана ЦРФ-у.
 • Омогућено преузимање потписане фактуре од стране носиоца јавне набавке кроз апликацију.
 • Унапређен обрачун фактуре,исправљена разлика од 0.01 РСД код заокруживања, између продајне и куповне стране.
 • Отклоњен проблем код слања књижног задужења за случај када се поклапају DocumentID и
 • ReferenceDocumentID.
 • Исправљен проблем("празна страна") код промене статуса законског заступника.
 • Исправљен проблемкод освежавања податакао контакту.
 • Унапређена интеграција са „Управом за трезор“ при преузимању података о правном субјекту.
 • Исправљена функционалност на коначном рачуну при расподели аванса по пореским категоријама и стопама, у случају када се унесе тачка или зарез.
 • Исправљен проблем са уносом два зареза у поље "Износ попуста".
 • Исправљено појављивање погрешног језика при коришћењу „Сторно“на српском језику.
 • Исправљена грешка у случају промене роле корисника са истом емал адресом, када је један корисник у статусу "Чекање на одобрење" роле и други корисник у "Активном" статусу.
 • Исправљен проблем код преузимања ПДФ-а фактуре кад постоје ћирилична слова.
 • Исправљен проблем код слања обавештења мејлом у вези са отказивањем фактуре за случај кад се појаве дупле фактуре.
 • Исправљено да корисник може да шаље фактуру са називом производа до 2000 карактера.
 • Исправљено је експортовање XМЛ датотеке са исправним подацима из XМЛ-а, с обзиром да су након експорта нека поља недостајала.
 • Измењено да излази порука када се упише износ попуста ван опсега од 0 до 99999999999999.99.
 • Исправљено да када се промени купац на књижном одобрењу и књижном задужењу, да се уклоне све претхнодне унете референце.
 • Измењена лабела на ПДФ-у за "Укупно основица умањена за авансе - стопа 20% (10%)".
 • Уклоњено упозорење да није одабрано слање у ЦРФ за буџетске кориснике тип 7.
 • Исправљена грешка - није се приказивала укупна вредност изабраних фактурау случају када изабране фактуре нису у истој валути.
 • Код брисања претраге поправљен је проблем промене активне странице.
 • Омогућено да се при отварању повезаног књижног одобрења/књижног задужења, документ отвара у новом табу.
 • Исправљен назив на дугмету за сторнирање на ћириличном писму.
 • Исправљена порука грешке при додавању правноглица за случај да је законски заступник нерезидент.
 • Исправљена претрага правних субјеката за које је овлашћен тренутни корисник.
 • Исправљена порука грешке када се на регистрационој страници не унесе тип правног субјекта.
 • Претрага контакта је унапређена да игнорише да ли је контакт унет ћирилицом или латиницом.
 • Уклоњена колона"Service ID" са листе контакта.
 • При слању фактуре кроз АПИ где је број фактуре у недозвољеном формату, фактура у статусу "Нацрт" неће бити креирана.
 • На шифарнику роба и услугао немогућен је унос јединичне цене са више од 2 децимална места.
 • Омогућено брисање излазних фактура у статусу "Нова".
 • Исправљен проблем код преузимања више фактура са листе фактура.
 • Исправљен проблем код отварања неких фактура у статусу "Нова".
 • Када корисник унесе фактуру са дужином напомене од 2000 карактера, неће се креирати фактурау статусу "Нова".
 • Омогућено да дужина напомене буде до 2000 карактера.
 • Уклоњен статус "Обрисана" из филтерана листи улазних фактура.
 • Додата валидациона порука за коментарпри сторнирању фактурекоја није постојала.
 • Исправљен проблем при уносу авансана коначном рачуну, да се приказује укупно искоришћење аванса по тренутној фактури.
 • Исправљен ПДФ приказ при уносу кредитног одобрењаи аванса. Приказују се повезани документи без обзира да ли су регистровани на СЕФ-у или не.
 • Додата могућност прихватања фактуре која је делимично или у потпуности измирена на ЦРФ-у.
 • Исправљен проблем код преузимања ПДФ фактуре која у броју фактуре има ћирилична слова.
 • Исправљен проблем код уклањања авансаса коначног рачуна.
 • Спречен унос обрачунаПДВ-а са стране примаоца за фактурекоје немају обрнуту наплату ПДВ- а.
 • Исправљена порука о грешци приликом отпремања XМЛ-а који садржи више Tax Subtotal-а.
 • Исправљена грешка да се шаљу нотификације на адресу електронске поште када је документ аутоматски одбијен.
 • Исправљен проблем код преноса вредности поља "Напомена" на страну примаоца.
 • Решен проблем код додавања новог правног субјекта код кога је он исто законски заступник.

Из извршених измена за кориснике су најважније оне које се односе на електронско евидентирање обрачуна ПДВ (поједично и збирно), укидање обавезности датума доспећа на електронској фактури, промена око регистрације књижних задужења/одобрења у ЦРФ и укидање функције ЦРФ рекламације у СЕФ (будући да се измене у ЦРФ врше приступом порталу Централног регистра фактура).

Напомињемо да ће Привредни саветник након усвајања измена и допуна Закона о електронском фактурисању, Закона о ПДВ и пратећих аката објавити посебан ПРИРУЧНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ, ЕЛЕКТРОНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОБРАЧУНА ПДВ И ФИСКАЛИЗАЦИЈУ

Приручник за електронско фактурисање, електронско евидентирање обрачуна ПДВ и фискализацију – Привредни саветник (privsav.rs)