НОВЕ ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ Е ФАКТУРА

НОВЕ ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ Е ФАКТУРА

 

Министарство финансија је 13. јула 2022. год. поново извршило измене у систему е фактура (верзија 2.6) о чему је на сајту https://www.efaktura.gov.rs/ објавило два документа:

Од 13. јула 2022 год. извршене су следеће измене у СЕФ:

Проширен је назив компаније на 500 карактера. Поље за унос назива компаније је проширено на 500 карактера како би могло да се унесе пуно пословно име правног лица. 

Допуна описа употреба пореских категорија. Проширена је употреба пореских категорија OE и N. Ово је уједно најважнија измена која је детаљније објашњена у наставку.

Омогућено је ажурирање података контакта. Корисницима је на располагању дугме на детаљном приказу контакта помоћу кога могу ажурирати основне податке о свом контакту. Овим ажурирањем приказаће се пословно име корисника тамо где је био назив, и попуниће се ПИБ ако не постоји.

Порука упозорења да фактура неће бити регистрована у ЦРФ-у.  Додата је порука упозорења приликом слања фактуре да обавеза неће бити евидентирана у Централном Регистру Фактура (ЦРФ) уколико се на страни примаоца налази корисник јавних средстава, а пошиљалац није назначио да је потребно евидентирати обавезу у ЦРФ.

Страница са детаљима исправке. Додата је страницау оквиру које корисници могу видети последње измене и исправке СЕФ.

Остале измене:

 • Додата је валидација цене производа за књижно одобрење које се шање путем АПИ сервиса. Вредност мора бити у опсегу од -99999999999999.99 до99999999999999.99;
 • Постављена је валидација да корисник не може да пошаље документ са негативном ценом;
 • Приликом слања књижног одобрења које је везано за фактуру која се не налази у систему путем АПИ сервиса, уколико у контактима нема купца коме се шаље књижно одобрење, креира се нови контакт;
 • На ПДФ приказу књижног одобрења додате су вредности  ”Укупно за уплату” и ”Валута фактуре”;
 • Додато је дугме ”Откажи” за документа у статусу ”Нови”;
 • Омогућено отказивање документа у статусу ”Нови”;
 • Омогућена је измена имејл адресе компаније у одељку ”Подешавања”;
 • Омогућено је аутоматско брисање дуплих фактура на сваких 15 минута приликом чега се шаље имејл обавештење и нотификација путем АПИ сервиса;
 • Додата је валидација да број фактуре не може бити краћи од 3 карактера;
 • Омогућен је приказ целог износа у пољима ”Цена” и ”Износ без ПДВ-а” на корисничком интерфејсу;
 • Исправљен је приказ валуте на страни продавца када је документ у статусу ”Нови”. Сада се приказује РСД уместо ЕУР.
 • Из пореске категорије О су уклоњене дуплиране пореске шифре PDV-RS-17-4-2 и PDV-RS-17-4-3;
 • Онемогућено је ажурирање података о компанији код сваке пријаве законског заступника на систем;
 • Додато је дугме ”Преузми” за отказана документа;
 • Када корисник измени назив компаније у одељку подешавања, аутоматски ће се ажурирати назив компаније у менију за одабир компаније у горњем десном углу корисничког интерфејса;
 • Омогућено је логовање  пореских  пуномоћника за ПДВ страних правних лица која обављају одређену делатност у Србији;
 • За пореску категорију ОЕ додате су пореске шифре PDV-RS-7а-4, PDV-RS-9, PDV-RS-4-NP, PDV- RS-5-NP, PDV-RS-3-NP-oсталo;
 • За пореску категорију N додата је пореска шифра PDV-RS-6-1-1 (BN);
 • За пореску категорију N допуњени су називи пореских шифара PDV-RS-4 и PDV-RS-5.
   

Од наведених као посебно важне истичу се следеће измене:

Проширена је употреба пореске категорије ОЕ  - Није предмет опорезивања тако да се ова шифра за порески режим изузимања од ПДВ може употребљавати и за издавање електронских фактура које односе на пренос вишенаменских вредносних ваучера, затим на рате доспеле за плаћање после извршене трансакције, као и за остале трансакције и потраживања која нису предмет опорезивања ПДВ (нпр. испорука добара, односно пружање услуга без накнаде када се не обрачунава ПДВ, захтеви за плаћања која нису предмет опорезивања ПДВ, потраживања по основу накнаде штете, уговорне казне, депозита итд). Омогућено је да се са шифром ОЕ електронска фактура изда без обрачунатог ПДВ и у случајевима када се примењују чл. 3, чл. 4. ст. 4. тач 2), чл. 5. ст. 4. тач 2) или чл. 7а. ст. 4. Закона о ПДВ. 

Проширена је употреба пореске категорије Н – Анулирање. Омогућено је да се анулирањеподатака коришћењем ове шифре користи не само код издавања е фактуре за промет добараи услуга који се врши без накнаде са обрачунатим ПДВ, већ и за промет за који се сматра да није извршен у складу са чланом 6. став 1. тач1) ЗПДВ тј. када је извршен промет целокупне или дела имовине са или без накнаде, или као улог ако је стицалац порески обвезник или тим преносом постане порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност. 

Омогућено је коришћење система е фактура од стране пореских пуномоћника страних правних лица.  Порески пуномоћници за ПДВ страних правних лица која обављају одређену делатност у Републици Србији се пријављују на систем е фактура тако што код регистрације новог налога одговарајући корисник треба да одабере тип субјекта „Друго“, затим да унесе ПИБ правног субјекта који заступа  и свој ЈМБГ.  Након одабира опције „Настави“ врши се провера да ли је корисник овлашћено лице за одабраног субјекта и уколико јесте биће му креиран администраторски налог за одабраног субјекта и биће преусмерен на „Командну таблу“ свог новог налога, у супротном добиће поруку да нема захтевано овлашћење. Поступак уноса новог документа за пореског пуномоћника страног правног лица је истоветан као код осталих типова правних субјеката, с тим што је у пољу „Коментар“ потребно унети информацију да се фактура креира од стране пореског пуномоћника који заступа изабраног правног субјекта.

 

Детаљнија објашњења извршених измена, нарочито у домену пореских категорија даћемо у следећем броју часописа Привредни саветник.