НАЦРТИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА И ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

На инернет страници Министарства финансија објављени су нацрти измена и допуна два пореска закона, и то:

- Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и 

- Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Mинистарство финансија позвало je заинтересована лица да доставе евентуалне сугестије и примедбе на нацрте наведених закона Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: [email protected] најкасније до 14. новембра 2022. године, до 15.30 сати.

Претходног дана, на интернет страници Министарства финансија објављени су нацрти измена и допуна Закона о ПДВ, Закона о фискализацији, Закона о порезима на имовину и Закона о пореском поступку и пореској администрацији, о чему смо већ дали информацију на нашем сајту. 

 Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ) и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ЗДОСО) примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

У наставку дајемо кратак приказ најзначајних предложених измена и допуна ова два прописа, док ћемо детаљнија објашњења дати у часопису и предстојећим вебинарима. 

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗПДГ

Од предложених измена и допуна ЗПДГ издвајамо следеће:

Измене у начину утврђивања и плаћања обавезе за годишњи порез на доходак грађана

Изменама члана 5. ЗПДГ, предложено је да се годишњи порез на доходак грађана плаћа самоопорезивањем на доходак остварен у календарској години, уместо по решењу надлежног пореског органа. У том циљу предложена је допуна одредаба члана 92. ЗПДГ које уређују подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана. 

На основу података из службених евиденција порески орган уносиће податке у пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана и постављати  је на портал Пореске управе најкасније до 1. априла године која следи години за коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана.

Порески обвезник је у обавези да изврши измену, односно допуну овако постављене пореске пријаве од стране пореског органа, у делу у коме нису исказани тачни и одговарајући подаци и након тога поднесе пореску пријаву у електронском облику преко портала Пореске управе. 

Уколико порески обвезник најкасније до 15. маја не поднесе пореску пријаву, Пореска управа подноси пореску пријаву за то лице.

Повећање неопорезивог износа пореза на зараде

Изменама члана 15а ЗПДГ, предложено је повећање неопорезивог износа зараде са 19.300 на 21.712 динара месечно. Нови износ умањења од 21.712 динара примењиваће се за исплате зарада почев од 1. јануара 2023. године.

Прво усклађивање неопорезивог износа зараде од 21.712 динара годишњим индексом потрошачких цена вршиће се почев у 2024. години, тј. неће се вршити 1. фебруара 2023. године заједно са осталим усклађивањима. 

Продужење периода примене постојећих олакшица за новозапослена лица из члана 21в и 21д ЗПДГ 

Предложено је да се продужи период трајања олакшица за новозапослена лица са правом на повраћај дела плаћеног пореза из члана 21в и 21д ЗПДГ. С обзиром на то да ове олакшице истичу 31. децембра 2022. године, предложено је продужење њихове примене до 31. децембра 2023. године. 

Према наведеном, послодавци који користе ове олакшице моћи ће да остваре право на повраћај дела плаћеног пореза закључно са зарадом коју исплате до 31.12.2023. године. Такође, право на повраћај моћи ће да остваре и послодавци по основу запошљавања нових лица у току 2023. године уколико испуне законом прописане услове.

Опорезивање прихода физичких лица, тзв. фриленсера

Предложеним изменама и допунама ЗПДГ предвиђа се нови начин опорезивања физичких лица, тзв. фриленсера, тако што ће се пореска обавеза за приходе од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад утврђивати самоопорезивањем у складу са допуњеним одредбама члана 100а ЗПДГ. 

Предложено је да се пореска пријава за приходе од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, подноси у року од 30 дана од истека квартала у којем су ти приходи остварени.

По основу података о приходима оствареним у сваком посебном кварталу подноси се пореска пријава у којој се обвезник опредељује за једну пореску основицу, и то утврђену сагласно новопрописаним одредбама:

- члана 55. став 2. тачка 1) и члану 85. став 5. тачка 2) подтач. (1) ЗПДГ или

- члана 55. став 2. тачка 2) и члану 85. став 5. тачка 2) подтач. (2) ЗПДГ.

Према наведеном, физичка лица која своју пореску обавезу по основу прихода од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад  плаћају самоопорезивањем, моћи ће да бирају између две опције опорезивања.

  • Прва опција опорезивања (пореска основица утврђена у складу са чланом 55. став 2. тачка 1) и чланом 85. став 5. тачка 2) подтач. (1) ЗПДГ) подразумева да опорезиви приход од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, чини бруто приход остварен у кварталу умањен за нормиране трошкове у износу од 96.000 динара. У овом случају порез се плаћа по стопи од 20%. 

Ова опција предложеног опорезивања повољнија је за физичка лица која остварују мале и нередовне приходе. 

  • Друга опција опорезивања (пореска основица утврђена у складу са чланом 55. став 2. тачка 2) и чланом 85. став 5. тачка 2) подтач. (2) ЗПДГ) подразумева да опорезиви приход од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, чини бруто приход остварен у кварталу који се умањује за збир апсолутног износа нормираних трошкова од 57.900 динара и релативног износа нормираних трошкова од 34% од бруто прихода оствареног у кварталу. У овом случају порез се плаћа по стопи од 10%. 

Ова опција предложеног опорезивања повољнија је за физичка лица која остварују веће и редовније приходе по овом основу. 

Предложено је да се прво усклађивање нормираних трошкова у динарском износу од 57.900 динара и 96.000 динара врши годишњим индексом потрошачких цена почев у 2024. години.

Достављање обавештења о исплати личне зараде и захтева за паушално опорезивање новооснованих предузетника који се не региструју код АПР

 

Предложеним изменама и допунама ЗПДГ предложено је да новоосновани предузетници који се не региструју код АПР (адвокати, извршитељи и др.), обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде, односно захтев за паушално опорезивање, подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ, а најкасније до 31. децембра текуће године.

 

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗДОСО

Од предложених измена и допуна ЗДОСО издвајамо следеће:

Смањење стопе доприноса за ПИО

Предложено је да се почев од 1. јануара 2023. године стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање смањи са 25% на 24%.

Према предложеним изменама члана 44. став 2. тачка 1) ЗДОСО, када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу, обрачун доприноса за ПИО, почев од 1. јануара 2023. године, вршиће се по следећим стопама:

стопа доприноса за ПИО на терет послодавца – 10 % (уместо досадашњих 11%).

стопа доприноса за ПИО на терет запосленог – 14 % (остаје непромењена).

Са становишта обрачунавања и плаћања доприноса по основу зараде, смањује се стопа доприноса за ПИО који се обрачунава и плаћа на терет послодавца (на основицу), тако да се допринос за ПИО на терет послодавца, почев од 1. јануара 2023. године, плаћа по стопи од 10%. Стопа доприноса за ПИО на терет запосленог (из основице) остаје непромењена и износи 14%.

Продужење периода примене постојећих олакшица за новозапослена лица из члана 45 и 45в ЗДОСО

Сходно предложеним изменама и допунама члана 21в и 21д ЗПДГ, предложено је да се продужи период трајања олакшица за новозапослена лица са правом на повраћај дела плаћених доприноса из члана 45. и 45в ЗДОСО. С обзиром на то да ове олакшице истичу 31. децембра 2022. године, предложено је продужење њихове примене до 31. децембра 2023. године. 

Основица доприноса за приходе физичких лица, тзв. фриленсера

Сходно одредбама члана 28. ЗДОСО, основица доприноса за лица која остварују уговорену накнаду је опорезиви приход од уговорене накнаде у складу са ЗПДГ. Изузетно од наведеног, предложено је да:

1) основицу доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за квартал, за лица која сагласно одредбама ЗПДГ порез плаћају самоопорезивањем на опорезиви приход који чини бруто приход остварен у кварталу умањен за збир нормираних трошкова опредељених у динарском износу и 34% бруто прихода оствареног у кварталу, чини најмање троструки износ најниже месечне основице доприноса из члана 36. ЗДОСО;

2основицу доприноса за обавезно здравствено осигурање за квартал, за лица која сагласно одредбама ЗПДГ порез плаћају самоопорезивањем на приходе остварене у кварталу, чини најмање троструки износ основице из члана 35б ЗДОСО.

Уколико су овако утврђене основице ниже од опорезивог прихода, основица доприноса је опорезиви приход.