НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

Министарство финансија објавило је на својој интернет страници, поред нацрта низа пореских закона, и нацрт измена и допуна Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Овим је покренут поступак јавне расправе и позивају се сва заинтересована лица да доставе евентуалне сугестије и примедбе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: [email protected] , и [email protected] најкасније до 14. новембра 2022. године, до краја радног времена.

Након јавне расправе, када Влада Републике Србије усвоји коначан предлог измена и допуна овог закона, исти ће бити упућен на усвајање Скупштини Републике Србије. 

Измене и допуне ће ступити на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Предложеним изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама у суштинском смислу врши се само усаглашавње са одредбама прописа који уређују електронско фактурисање:

  1. Брише се став 2. члана 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама у којем је било наведено да се тим законом уређује регистровање фактура и других захтева за исплату издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници;
  2. Досадашњи став 3. члана 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама постаје став 2. и који се уједно мења на начин да се истиче да се тим законом не уређује више регистровање и достављање електронских фактура и других захтева за исплату у електронском облику у систему електронских фактура, али да се уређује евидентирање тих електронских фактура и других захтева за исплату у електронском облику у Централном регистру фактура (ЦРФ) издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, на основу података добијених из Система електронских фактура (СЕФ);
  3. У члану 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама извршене су измене у дефинисању појмова „електронска фактуре“ и „Систем електронских фактура“ у смислу да се за потребе дефинисања тих појмова упућује на њихове дефиниције дате законом који уређује електронско фактурисање;
  4. У члану 2. став 1. тачка 11) Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама извршена је допуна тако да је прецизирано да се у Центгралном регистру фактура (ЦРФ) евидентирају искључиво електронске фактуре издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, на основу података добијених из Система електронских фактура (СЕФ);
  5. У члану 3. став 3. тачка 4) Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама извршено је усаглашавање са прописима који уређују електронско фактурисање на начин да се одређени рокови за измирење новчаних обавеза рачунају, не више од датума регистровања електронске фактуре у Систему електронских фактура (СЕФ), већ се рачунају од дана издавања исте преко СЕФ-а; и
  6. У члану 4а Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама извршено је прецизирање да Министар финансија Републике Србије ближе уређује начин и поступак евидентирања само електронскох фактура у Централном регистру фактура (ЦРФ).