НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Министарство финансија објавило је на својој интернет страници нацрт Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама.

Најзначајније измене и допуне Закона о републичким административним таксама огледају се у следећем: 

- прецизирано је да су "органи" институције, државни органи и организације, органи покрајинске аутономије и локалне самоуправе када врше поверене послове, као и предузећа, привредна друштва и друге организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, а која се за вршење јавних овлашћења финансирају из буџетских средстава;

- прецизирано је да се републичка административна такса из Тарифног броја 1. не плаћа за захтев за издавање извода и уверења из матичних књига електронским путем и за захтев за издавање уверења о држављанству Републике Србије електронским путем;

- прецизирано је да се републичка административна такса из Тарифног броја 11. не плаћа за издавање уверења о држављанству Републике Србије електронским путем, аутоматским преузимањем података из регистра матичних књига путем средстава електронске комуникације;

- у оквиру Тарифног броја 32. прописана је такса за захтев за издавање потврде о пријави држања оружја из категорије Ц услед оштећења, губитка или крађе у износу од 330 динара;

- у оквиру Тарифног броја 33. прописана је такса за издавање колекционарске дозволе услед оштећења, губитка или крађе у износу од 490 динара;

- у оквиру Тарифног броја 39. укида се такса за захтев за упис у евиденцију држављана Републике Србије, као и такса за захтев и решење за пријем у држављанство Републике Србије странца, чији би пријем у држављанство Републике Србије представљао интерес за Републику Србију;

- у оквиру Тарифног броја 58а. укида се такса за обуку за царинско заступање, 

- уводе се нови Тарифни бројеви 171г, 186а и 204б;

- укида се Тарифини број 212;

- у оквиру Тарифног броја 215а. уводи се такса за издавање координата тачака геодетске основе, и то за 12 месеци коришћења сервиса за издавање координата тачака геодетске основе у износу од 37.200 динара, при чему ће се ова услуга примењивати од 1. маја 2023. године;

- у оквиру Тарифног броја 215б. уводи се такса за издавање података катастра непокретности, и то за алфанумеричке податке из базе података катастра непокретности у дигиталном облику, по специфичном захтеву, по непокретности;

- у оквиру Тарифног броја 215в. укидају се таксе за издавање уверења и извештаја за списак улица, односно тргова, до десет улица/тргова, за списак улица, односно тргова са кућним бројевима, до десет кућних бројева, за геореференцирани преглед назива улица, односно тргова и кућних бројева у дигиталном облику, до десет кућних бројева и за геореференцирани преглед назива улица, односно тргова у дигиталном облику, до десет улица/тргова;

- у оквиру Тарифног броја 215ђ. уводи се такса за издавања додатка за штампани – колор облик основне државне карте размере 1:5.000 или 1:10.000, топографску карту размере 1.20.000 или 1:250.000 у износу од 1.000 динара, а укида се такса за издавање података регистра географских имена (тачке), у векторском облику;

- у оквиру Тарифног броја 215љ. уводе се таксе за издавање извештаја и за уверења о подацима последњег стања регистра геодетских организација, за уверење о врсти геодетских радова за које геодетска организација има издату лиценцу за рад од стране Републичког геодетског завода и за издавање докумената из архиве, то јест дистрибуцију докумената у електронском формату у износ од 690 динара;

- прецизирано је да се републичке административне таксе из Тарифних бројева 220.и 221. не плаћају за уверења из матичних књига у електронском облику.

Поред наведеног, мењају се износи појединих такси, одређене таксе се дела на подтаксе, прецизирани су основи плаћања појединих такси и изврешена су прецизирања и допуне напомена у оквиру више тарифиних бројема којима су прописане радње по основу којих се таксе не плаћају.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Министарство финансија позвало је сва заинтересована лица да доставе евентуалне сугестије и примедбе Сектрору за фискални систем путем електронске поште на адресу: [email protected] најкасније до 15. новембра 2022. године, до краја радног времена.

У овом тексту указали смо на основне измена и допуна Закона о републичким административним таксама, а детаљније информације даћемо у наредном броју часописа.