НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

Министарство финансија објавило је на својој интернет страници, поред нацрта низа пореских закона, и нацрт измена и допуна Закона о електронском фактурисању.

Овим је покренут поступак јавне расправе и позивају се сва заинтересована лица да доставе евентуалне сугестије и примедбе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: [email protected] најкасније до 14. новембра 2022. године, до краја радног времена.

Након јавне расправе, када Влада Републике Србије усвоји коначан предлог измена и допуна Закона о електронском фактурисању, исти ће бити упућен на усвајање Скупштини Републике Србије. 

Можемо очекивати да ће измене и допуне Закона о електронском фактурисању и пратећих подзаконских аката бити усвојене врло брзо и да ће сходно њима бити извршене и одговарајуће техничке исправке у самом систему електронских фактура.

Измене и допуне ће се примењивати од 1. јануара 2023. године.

Једна одредба (могућност накнадног прихватања одбијене електронске фактуре која се евидентира у ЦРФ) примењиваће се од 1. јуна 2023. године.

У наставку ћемо укратко указати на предложене измене и допуне, а у наредном периоду ћемо у часопису и вебинарима овим темама посветити много више пажње. 

Користимо ову прилику да обавестимо читаоце да ће Привредни саветник до краја године издати и посебан Приручник за електронско фактурисање и издавање фискалних рачуна и организовати практичне обуке са већим фондом часова.

Правци очекиваних измена и допуна у Закону о електронском фактурисању које ће  се (осим једне одредбе) примењивати почев од 1. јануара 2023. год. су следећи:

 • Биће прецизирано да се одредбе овог закона не односе се на физичка лица која нису обвезници пореза на приход од самосталне делатности у смислу Закона о порезу на доходак грађана.
 • Биће прецизирано да се под субјектом јавног сектора, поред општег нивоа државе и јавног предузећа, подразумева и јавно комунално предузеће.
 • За добровољне кориснике система електронских фактура ће бити прописано да се обвезник пореза на приход од самосталне делатности у смислу Закона о порезу на доходак грађана и обвезник пореза на добит правних лица у смислу Закона о  порезу на добит правних лица, осим субјекта јавног и приватног сектора, пријављује за коришћење система електронских фактура пре подношења захтева за исплату субјекту јавног сектора. 

Овим ће сви пословни субјекти који нису обвезници ПДВ, а који врше промет добара и услуга субјекту јавног сектора бити дужни да се добровољно пријаве на систем е фактура како би могли да наставе да послују са јавним сектором и издају рачун или други захтев за плаћање дужнику из јавног сектора. Из нацрта измена, по нашем мишљењу, произилази да ће предузетници и правна лица који нису обвезници ПДВ, а који су добављачи јавном сектору (јавним предузећима и органима и субјектима државне управе) бити у обавези да се добровољно пријаве на СЕФ независно од чињенице да ли се фактуре које се издају конкретном субјекту јавног сектора региструју у Централни регистар фактура или не. 

 • За Народну банку Србије, која иначе није субјект јавног сектора у смислу Закона о буџетском систему, а евидентирана је у ПДВ што значи да спада у дефиницију субјекта приватног сектора, ће бити предвиђено да се на њу сходно примењују одредбе овог закона које се примењују на субјекта јавног сектора. Другим речима, за потребе примене Закона о електронском фактурисању, Народна банка Србије ће се сматрати субјектом јавног сектора.
 • Као што смо  раније навели обавеза издавања електронске фактуре ће бити проширена на све захтеве за исплату субјектима јавног сектора што повлачи за собом да ће и предузетници и правна лица који нису обвезници ПДВ морати да се добровољно пријаве на СЕФ ради фактурисања јавном сектору и наплате од субјекта јавног сектора.
 • Биће додати нови случајеви када изузетно неће постојати обавеза електронске фактуре. Та обавеза додатно неће постојати ни за трансакције, односно захтев за исплату по основу уговора који има одбрамбене или безбедносне аспекте изузетог од примене Закона о јавним набавкама. Такође, неће постојати обавеза издавање е фактуре преко СЕФ и за:
 • испоруку електричне енергије и услугу преузимања електричне енергије у енергетски систем, осим испоруке електричне енергије за крајњу потрошњу; 
 • промет добара и услуга без накнаде;
 • трансакцију по основу које се плаћа накнада која представља јавни приход у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 • захтев за исплату трошкова и награда у судским и другим поступцима, који се исплаћују из средстава суда, односно другог органа код којег се води поступак, на основу одлуке суда, односно другог органа.

Од наведених нових изузимања од обавезе издавања електронске фактуре посебно место за већину корисника представља најављено укидање обавезе издавања електронске фактуре за промет добара и услуга без накнаде.  Наиме, тренутно стање је да и у случају када се врши одређени промет добара без накнаде и од примаоца не потражује никакав износ за плаћање, и у случају када такав промет подлеже обавези обрачуна ПДВ, па чак и ако не подлеже обавези обрачуна ПДВ, постоји обавеза издавања електронске фактуре за такав промет преко СЕФ. 

Таква обавеза и непотребна административна норма ће бити укинута и корисник система е фактура који је извршио такав промет неће морати да издаје електронску фактуру, а ако буде постојала обавеза ПДВ за промет без накнаде, за исти ће се подносити електронски обрачун ПДВ преко СЕФ, а неће издавати електронска фактура.

 • У вези са посебном обавезом електронског евидентирања обрачуна ПДВ преко СЕФ у смислу чл. 4. ЗЕФ биће брисане одредбе да ту обавезу, поред пореског дужника у смислу Закона о ПДВ, има и субјект јавног сектора, правно лице, односно предузетник који није обвезник ПДВ а уместо тога ту обавезу ће имати, поред пореског дужника у смислу Закона о ПДВ и лице које није обвезник ПДВ - субјект јавног сектора и добровољни корисник система електронских фактура. 

Поред тога биће прописано да се електронско евидентирање обрачуна ПДВ врши збирно, за све обавезе, исказивањем података о основици и обрачунатом ПДВ, посебно по пореским стопама, осим ако овим законом није друкчије прописано.

Електронско евидентирање обрачуна ПДВ врши се појединачно, по свакој обавези, исказивањем податка о основици, пореској стопи и обрачунатом порезу на додату вредност, и то за:

1) промет добара и услуга, укључујући и дати аванс, за који је прималац добара и услуга порески дужник у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност;

2) промет добара и услуга који се врши уз накнаду обвезнику пореза на приход од самосталне делатности у смислу закона који уређује порез на доходак грађана и обвезнику пореза на добит правних лица у смислу закона који уређује порез на добит правних лица, укључујући и примљени аванс, за који је испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.

Биће додата и одредба да ако је за трансакције за које не постоји обавеза издавања електронске фактуре у складу са овим законом издата електронска фактура, неће постојати обавеза евидентирања обрачуна ПДВ

 • Закон о електронском фактурисању је у чл. 9. ст 3. предвидео да је прималац електронске фактуре који је субјект јавног сектора, дужан да непосредно прими и електронску фактуру издату у складу са европским стандардом електронског фактурисања по основу трансакције у којој се као издавалац јавља страно лице. Ова одредба ће бити допуњена у правцу да се то бити обавеза тек по успостављању техничко-технолошких услова у систему електронских фактура. Наглашавамо да се ово не односи на субјекте приватног сектора и добровољне кориснике система Е фактура који неће бити дужни да преко СЕФ примају електронске фактуре од иностраних добављача ако је страни издавалац фактуру издао у складу са европским стандардом е фактурисања.
 • У вези са прихватањем и одбијањем електронских фактура биће уведена могућност да се преко СЕФ и електронска фактура која је одбијена накнадно може прихватити. И ова одредба ће се примењивати почев од 1. јануара 2023. сем за електронске фактуре које се евидентирају у ЦРФ у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама за које ће то бити могуће од 1. јуна 2023. године.
 • Опште правило је да се електронска фактура сматра достављеном у тренутку издавања преко СЕФ, а од њега ће бити предвиђен изузетак да уколико постоји привремени прекид у раду система електронских фактура, електронска фактура се сматра достављеном у тренутку поновног успостављања рада система електронских фактура. Актом министра финансија биће ближе уређено поступање у случају наступања привременог прекида у раду СЕФ.
 • У сфери инспекцијског надзора над применом закона промена ће бити да инспекцијски надзор над применом овог закона неће обухватати проверу усклађености  електронских фактура са српским стандардом електронског фактурисања будући да ће то бити брисано.

У овом тексту дали смо краћи преглед измена и допуна које се предвиђају. Детаљнија објашњења ћемо дати у часопису, на вебинарима као и у најављеном посебном приручнику за примену прописа о електронском фактурисању, ПДВ и издавања фискалних рачуна.