Мишљење МФИН у вези са годишњим порезом на доходак грађана за „фриленсере“

У вези са вашим захтевом број: 000-438-03-00019/2022-0000 од 1. априла 2022. године, дајемо одговор:

Одредбама члана 87. став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21 - у даљем тексту: Закон) прописано је да годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској години остварилa доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, и то:

1) резиденти за доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави;

2) нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије.

Према одредбама члана 87. став 2. Закона, дохотком се сматра годишњи збир:

1) зарада из чл. 13. до 15в Закона; 

2) опорезиви приход од самосталне делатности из члана 33. став 2. и члана 40. Закона; 

3) опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине из чл. 55. и 60. Закона; 

4) опорезиви приход од непокретности из члана 65в Закона; 

5) опорезиви приход од давања у закуп покретних ствари из члана 82. ст. 3. и 4. Закона;

6) опорезиви приход спортиста и спортских стручњака из члана 84а Закона;

6а) опорезиви приход од пружања угоститељских услуга из члана 84б Закона;

7) опорезиви други приходи из члана 85. Закона;

8) приходи по основима из тач. 1) до 6) и тачке 7), остварени и опорезовани у другој држави за обвезнике из члана 87. став 1. тачка 1) Закона.

Према одредби члана 87. став 3. Закона, зарада, опорезиви приход од самосталне делатности за предузетнике паушалце, опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине, опорезиви приход спортиста и спортских стручњака и опорезиви други приходи из члана 85. Закона, умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене на приходе у Републици Србији на терет лица 

које је остварило зараду, односно опорезиве приходе, а опорезиви приход од самосталне делатности за предузетнике који воде пословне књиге а нису се определили за личну зараду, опорезиви приход од непокретности, опорезиви приход од давања у закуп покретних ствари и опорезиви приходи од пружања угоститељских услуга умањују се за порез плаћен на те приходе у Републици Србији. За предузетнике који су се определили за личну зараду, зарада се умањује за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене на приходе у Републици Србији на терет тог предузетника који се определио за зараду, а опорезиви приход из члана 33. став 2. Закона који оствари од самосталне делатности умањује се за порез плаћен на те приходе у Републици Србији.

Према одредбама члана 5. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 44/21) и одредби члана 21. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 118/21), порески орган решењем утврђује порез на приходе по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, остварене у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 31. децембром 2022. године, уколико није:

- наступила застарелост утврђивања пореске обавезе у складу са прописима који су били на снази у моменту остваривања прихода, или

- правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе, или

- пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза у складу са прописима који су били на снази на дан настанка пореске обавезе.

Не плаћа се порез на доходак грађана на приходе из става 1. овог члана остварене у календарској години у висини до 384.000 динара годишње, сагласно члану 5. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 44/21).

Нормирани трошкови за приходе из става 1. овог члана на које се плаћа порез на доходак грађана, признају се у висини 50% од остварених прихода из става 1. овог члана, сагласно члану 5. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 44/21).

Порез утврђен решењем из става 1. овог члана плаћа се у 120 једнаких месечних износа, с тим да први износ доспева за плаћање 15. у месецу који следи месецу који је наредни у односу на месец у коме је донето решење пореског органа, сагласно члану 5. став 4. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 44/21).

Пореска пријава за годишњи порез подноси се на Обрасцу ППДГ-2Р - Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за ____ годину, сагласно Правилнику о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Службени гласник РС”, бр. 90/17, 38/18, 20/19, 19/21, 67/21 и 33/22).  

Имајући у виду наведене законске одредбе, по основу прихода од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, остварених у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 31. децембром 2022. године, порески орган решењем утврђује порез на доходак грађана сагласно члану 5. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 44/21) и члану 21. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 118/21).

Сагласно томе, по основу прихода од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем, пореска обавеза се утврђује решењем надлежног пореског органа.

Како годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској години остварилa доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, сматрамо да се наведени приходи остварени у 2021. години за које надлежни порески орган није донео решење и утврдио пореску обавезу, па сходно томе није утврђен опорезиви приход по том основу који се урачунава у годишњи збир опорезивих прихода остварених у предметној години, не урачунавају у доходак за опорезивање годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину.

Пореску пријаву дужни су да поднесу обвезници који су у 2021. години остварили доходак (годишњи збир опорезивих прихода остварених у календарској години за коју се утврђује годишњи порез, који приходи су предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана) који је већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује годишњи порез (за 2021. годину неопорезиви износ је 3.268.224 динара). У тај доходак се не урачунавају опорезиви приходи од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад у смислу члана 5. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 44/21) и члана 21. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 118/21), остварени у 2021. години, за које надлежни порески орган није донео решење и утврдио пореску обавезу.

С тим у вези, не постоји обавеза исказивања тих прихода у пореској пријави за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана на Обрасцу ППДГ-2Р, за 2021. годину.

 

Број: 011-00-333/2022-04

6. мај 2022. године

Кнеза Милоша 20