ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ

Према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), послодавац који не запосли прописани број особа са инвалидитетом обавезу запошљавања за месец октобар 2022. године може извршити на један од следећих начина, и то:

1. Уплатом 50% просечне зараде по запосленом у Републици у износу од 51.981,50 динара до 7. новембра 2022. године (5. новембар је субота), на прописани рачун: 840-745126843-22, са позивом на број одобрења (БОП) додељен од Пореске управе - 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по особи са инвалидитетом (103.963 x 50%).

2. Закључивањем уговора о пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у вредности од 2.079.260 динара– 20 просечних зарада у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике у моменту закључења уговора, за једну особу са инвалидитетом за наредних 12 месеци од дана извршења финансијске обавезе из уговора 103.963 х 20).