ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

Према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), послодавац који не запосли прописани број особа са инвалидитетом обавезу запошљавања за месец август 2022. године може извршити на један од следећих начина, и то:

1. Уплатом 50% просечне зараде по запосленом у Републици у износу од 51.261,50 динара до 5. септембра 2022. године, на прописани рачун: 840-745126843-22, са позивом на број одобрења (БОП) додељен од Пореске управе - 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по особи са инвалидитетом (102.523 x 50%).

2. Закључивањем уговора о пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у вредности од 2.050.460 динара– 20 просечних зарада у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике у моменту закључења уговора, за једну особу са инвалидитетом за наредних 12 месеци од дана извршења финансијске обавезе из уговора (102.523 х 20).