Измене у систему електронских фактура

ИЗМЕНЕ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

 

Почетком маја ове године Министарство финансија је извршило одређене измене и допуне у систему електронских фактура и на сајту efaktura.gov.rs објавило обавештења у вези са тим.

 

Преглед фактура регистрованих до 01.05.2022. у ЦРФ

На наведеном сајту Министарство је издало обавештење за све субјекте да је до даљег омогућен корисницима Централног регистра фактура (ЦРФ) приступ прегледу историје регистровања фактура за фактуре регистроване до 01. маја 2022. године, без могућности измена регистрованих фактура и било каквих других интервенција.

 

Листа корисника система електронских фактура

На наведеном сајту објављена је листа корисника система електронских фактура. Ова листа је ексел документ који садржи ПИБ субјеката јавног сектора, субјеката приватног сектора и добровољних корисника система електронских фактура који имају обавезу да приме и чувају електронску фактуру у складу са Законом о електронском фактурисању, као и јединствене бројеве корисника буџетских средстава (ЈБЈКС) који су уписани у Евиденцију корисника јавних средстава и која се води код Централног информационог посредника употребом информационо-комуникационих технологија. На основу ове листе може да се утврди да ли је субјект обвезник система електронских фактура

Линк за преузимање листе:
https://www.efaktura.gov.rs/vest/913/lista-korisnika-sistema-elektronskih-faktura.php

 

Допуњени шифрарник пореских категорија

У новој верзији СЕФ оклоњени су одређени недостаци и додате су нове пореске категорије којима се бира одговарајући ПДВ режим. Тренутно су у систему следеће пореске категорије за електронске фактуре:

Ознака категорије

Назив категорије

Сврставање промета

S

Стандардно обрачунавање ПДВ

1. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга има обавезу обрачунавања ПДВ по општој стопи ПДВ од 20% и исказивања обрачунатог ПДВ;

2. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга има обавезу обрачунавања ПДВ по посебној стопи ПДВ од 10% и исказивања обрачунатог ПДВ.

АЕ

Обрнуто обрачунавање ПДВ

1. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга нема обавезу обрачунавања ПДВ по општој стопи ПДВ од 20%, већ ту обавезу има прималац добара или услуга;

2. Промет за који испоручилац добара или пружалац услуга нема обавезу обрачунавања ПДВ по посебној стопи ПДВ од 10%, већ ту обавезу има прималац добара или услуга.

Z

Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза

Члан 24. ЗПДВ

E

Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза

Члан 25. ЗПДВ

R

Изузимање од ПДВ

Чл. 6. став 1. и 6а ЗПДВ

О

Није предмет опорезивања ПДВ

1. Промет добара извршен у иностранству у складу са чланом 11. ЗПДВ;

2. Промет услуга извршен у иностранству у складу са чланом 12. ЗПДВ;

3. Промет добара извршен на територији АПКМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН 1244 у складу са чланом 61. ЗПДВ;

4. Промет услуга извршен на територији АПКМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН 1244 у складу са чланом 61. ЗПДВ;

OE

Није предмет опорезивања ПДВ 2

Износи који се не урачунавају у пореску основицу у складу са чланом 17. став 4. тач. 2) и 3) ЗПДВ, износи који се односе на рате доспеле за плаћање после извршене трансакције, као и износи који се односе на трансакције које нису предмет опорезивања ПДВ (испорука добара, односно пружање услуга без накнаде, која није предмет опорезивања ПДВ).

 

НАПОМЕНА: Потраживања по основу накнаде штете, уговорне казне, депозита, камате за неблаговремено плаћање и др. не треба да се издаје електронска фактура.

SS

Посебни поступци опорезивања

1. Члан 33. ЗПДВ (Мали обвезници);

2. Члан 35. ЗПДВ (Туристичка агенција);

3. Члан 36. ЗПДВ (Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети);

4. Члан 36б ЗПДВ (Промет инвестиционог злата на који се не плаћа ПДВ).

N

Анулирање

Анулирање података о промету добара и услуга који се врши без накнаде, за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са ЗПДВ.

 

НАПОМЕНА:

После исказивања података о промету добара и услуга који се врши без накнаде, за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са ЗПДВ, приказивање да за тај промет не постоји обавеза плаћања врши се анулирањем података о промету без накнаде тако што се у делу: количина наводи одговарајућа количина са предзнаком „минус”.

 

У односи на претходни шифарник је проширен је са 5 нових пореских категорија:

Р – изузимање од ПДВ-а

З - пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза

СС – посебни поступци опорезивања

ОЕ – није предмет опорезивања ПДВ 2

Н – анулирање

 

Захтеви за плаћање за које се не издаје електронка фактура

Скрећемо пажњу на чињеницу да је уз нову шифру ОЕ – није предмет опорезивања ПДВ 2 Министартво ставило напомену да за потраживања по основу накнаде штете, уговорне казне, депозите, камате за неблаговремено плаћање и др. не треба да се издаје електронска фактура преко СЕФ.

 

Остале нове функционалности у СЕФ

Слање докумената који су повезани са документима из претходног периода (који нису послати путем СЕФ-а). Омогућено је да корисник приликом слања књижног одобрења или књижног задужења који се односе на фактуру из претходног периода може да наведе број изворне фактуре.

Креирање фактуре без накнаде. Омогућено је да корисник креира фактуру без накнаде.

Шифра објекта на фактури. Омогућено је да корисник унесе шифру објекта на фактури која представља јединствену шифру под којом издавалац фактуре води примаоца у свом систему (нпр. шифра бројила, шифра водомера, шифра клијента итд..)

Интерни број за рутирање. Интерни број за рутирање је јединствени број који помаже примаоцу да улазну фактуру усмери на одговарајућу организациону јединицу у оквиру своје организације.

Линк за пратећу документацију. Додата је могућност да се пратећа документација приложи уз фактуру и уносом линка који води до документације. Поред прилога у ПДФ формату корисници могу да приложе и линк који води до релевантне документације.

Грешка приликом слања. Додата је могућност да се фактура која је у статусу: „Грешка приликом слања” пошаље поново и буџетском кориснику, а такође и могућност да се фактура која је у статусу: „Грешка приликом слања” откаже.

Систем и даље садржи одређене недостатке те је за реално да буде подложан променама и надоградњама док се исте не отклоне.

 

Ново ажурирано техничко упутство

Због извршених надоградњи Министарство финансија је 1. маја 2022. објавило и ново ажурирано техничко упутство које се може преузети са линка https://www.efaktura.gov.rs/view_file.php?file_id=211&cache=sr

 

Недоступност система због редовног одржавања

Редовно одржавање система планирано је сваког дана од 01:00-06:00, па у наведеном временском периоду неће бити могућ приступ  систему електронских фактура.