Измене прописа из области закона о електронском фактурисању

У "Службеном гласнику РС" бр. 46/2022 од 8. априла 2022. објављене су измене и допуне четири подзаконска акта у вези са применом Закона о електронском фактурисању. То су:

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања;

2. Правилник о допунама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура;

3. Уредба о допуни Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику и

4. Уредба о допуни Уредбе о условима и начину коришћења система за управљање фактурама.

Усвојене измене су у вези са почетком примене Закона о електронском фактурисању и ступиле су на снагу 9. априла 2022. год.

Изменама је омогућено да субјекти јавног сектора и субјекти приватног сектора који су обвезници Закона о електронском фактурисању, као и добровољни корисници система електронских фактура могу користити систем електронских фактура у складу са Законом и пре 1. маја 2022. године, а најраније од 11. априла 2022. године.

И субјект јавног сектора који има више нивоа сагласности и који не поседује свој систем или део система за управљање фактурама може да прима електронске фактуре преко система за управљање фактурама и пре 1. маја 2022. године, а најраније од 11. априла 2022. године.

Овим изменама такође је омогућено коришћење података из система електронских фактура од стране разних државних и јавних органа у оквиру обављања њихових јавних овлашћења и пре 1. маја 2022. године, а најраније од 11. априла 2022. године.

Поред тога овим изменама је прецизирано да систем електронских фактура процесуира електронску фактуру, која је:

1) коначна фактура (фактура која се издаје по основу извршеног промета добара и услуга)

2) авансна фактура (фактура која се издаје по основу примљеног аванса за будући промет добара и услуга)

3) документ о повећању накнаде или

4) документ о смањењу накнаде.

Након ових измана створене су и претпоставке да

- издавалац у систему електронских фактура може да сторнира електронску фактуру која није требало да буде издата или је погрешно издата;

- а такође и могућност да електронски евидентиран обрачун ПДВ обвезник тог евидентирања обрачуна: (а) коригује у систему електронских фактура у случају када је обрачун ПДВ погрешно евидентиран или (б) да електронски евидентиран обрачун ПДВ обвезник евидентирања обрачуна пониши у систему електронских фактура у случају када обрачун ПДВ није требало да буде евидентиран.

У складу са овим изменама од 11. априла 2022. год. доступне су продукциона и нова демо верзија система електронских фактура о чему смо дали посебну вест на сајту.

Подсећамо да Привредни саветник 19. априла 2022. год. држи за претплатнике бесплатан вебинар посвећен примени Закона о електронском фактурисању и Закона о фискализацији на коме ће бити речи и о свим изменама прописа и апликације за електронско фактурисање, а такође и о изменама и допунама Правилника о ПДВ које су у вези са применом ових закона од 1. маја 2022. год.

Детаљније информације у вези вебинара могу се видети на овом линку на овом линку