Измене и допуне правилника о ПДВ и Правилника о фискализацији у вези са корпоративним картицама

Министар финансија донео је два правилника којима се у значајној мери олакшава пословање привредних субјеката обвезника фискализације у делатности трговине на мало моторним горивима у специјализованим продавницама, као и њиховим купцима, али и у другим областима где је уобчајено коришћење копротативних картица за идентификацију купаца и праћење оствареног промета.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 49/22 од 21. 4. 2022. године објављени су:

- Правилник о о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност и

- Правилник о допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна.

Ови правилници ступају на снагу 22. априла 2022. године.

Усвојеним изменама и допунама правилника уређује се изузетак од уобичајеног третмана ПДВ рачуна и фискалног рачуна када се у идентификацији купаца користе корпоративне картице.

 Када се промет добара и услуга на мало врши имаоцу инструмента издатог од стране обвезникa фискализације – испоручиоца добара, односно пружаоца услуга, који служи за утврђивање новчаних обавеза примаоца добара, односно услуга према издаваоцу (корпорацијска картица), обвезник фискализације издаје искључиво фискални рачун за промет(Промет Продаја), независно од тога да ли је реализација тог промета претходно наплаћена, ако су испуњени следећи услови:

1) да су издавалац и прималац корпорацијске картице закључили писани уговор о коришћењу корпорацијске картице, којим се уређује коришћење корпорацијскe картице;

2) да је овим уговором предвиђено да испоручилац добара, односно пружалац услуга утврђује новчану обавезу примаоца за календарски месец или за краћи период у календарском месецу.

Према томе, ако примаоци корпорацијске картице унапред плаћају за будући промет добара и услуга на мало, обвезник фискализације – издавалац картице није дужан да изда фискални рачун за аванс (Аванс Продаја).

Када се промет добара и услуга врши имаоцу корпорацијске картице, фискални рачун за тај промет не сматра се рачуном у смислу Закона о ПДВ, већ за овај промет обвезник фискализације – испоручилац добара, односно пружалац услуга издаје рачун, односно рачуне у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.

Обвезник фискализације који је издао рачун, односно рачуне за целокупан промет добара и услуга уз примену корпорацијских картица извршен у календарском месецу може за тај промет да изда фискални рачун Промет Рефундација.

ПДВ рачун обвезникa ПДВ за промет добара и услуга извршен имаоцу корпорацијске картице у одређеном периоду, за који су издати фискални рачуни и фискални рачун у којем је наведен податак „рефундација” за све промете за које је издат рачун у складу са Законом о ПДВ, сматра се примљеним последњег дана периода на који се тај рачун односи.

За евентуални преостали износ аванса за који није обављен промет до краја месеца издаје се авансни ПДВ рачун.

О овим и другим изменама наведених правилника детаљно ћемо писати у ПС 9/22 који ћемо објавити у периоду између Ускрса и Првог маја.