Исказивање амортизације и обезвређења у статистичком извештају – додатна објашњења

ИСКАЗИВАЊЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ И ОБЕЗВРЕЂЕЊА У СТАТИСТИЧКОМ ИЗВЕШТАЈУ
– ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

 

У ПС 2 и 3/22, у чланку о састављању Статистичког извештаја за 2021. год. у делу у табели II – Стање и промене на нематеријалним улагањима, некретнинама, постројењима, опреми и биолошким средствима, истакли смо промене у вези са начином исказивања исправке вредности по основу амортизације и обезвређења, у новом обрасцу овог извештаја.

У наведеном броју часописа на стр. 188–189. указали смо на то да је нови нови образац Статистичког извештаја предвидео четири посебне ставке за исказивање амортизације и обезвређења:

– АОП 9013 – Амортизација и обезвређење нематеријалне имовине;

– АОП 9020 – Амортизација и обезвређење грађевинских објеката, постројење и опреме;

– АОП 9028 – Амортизација и обезвређење земљишта (земљиште се не амортизује, изузев каменолома и терена који се користе као депоније и изузев капитализованог закупа земљишта на период преко годину дана у складу са МСФИ 16);

– АОП 9035 – Амортизација и обезвређење биолошких средстава.

У моменту писања чланка АПР још није био објавио апликацију за састављање финансијских извештаја 2021. и нису била објављена нова контролна правила АПР која ће се примењивати у том финансијском извештају.

Приликом писања текста консултовали смо надлежне из Министарства финансија и АПР и од њих добили незванични одговор да се на наведеним АОП подаци о амортизацији исказују у колони 5 – Исправка вредности, а да се затим аутоматски у колони 6 – Нето, приказује негативан износ за који ће бити извршено умањење крајњег стања.

 

Након што је АПР пустио у оптицај нову апликацију за предају финансијских извештаја и публиковао нова контролна правила за 2021. год., испоставило да је потребно дати додатна објашњења.

Да би била задовољена правила хоризонталне и вертикалне рачунске контроле приликом исказивања износа обрачунате амортизације и обезвређења на АОП 9013, 9020, 9028 и 9035 потребно је поступити на следећи начин:

– Износ обрачунате амортизације и обезвређења на наведеним АОП треба исказати само у колони 5 – Исправка вредности, а колоне 4 и 6 се не попуњавају.

Обвезници за амортизацију и обезвређење не треба самостално да уносе никакве износе у колоне 4 и 6 јер је за наведене АОП прописано контролно правило да морају да буду непопуњене. Уколико се у тим АОП у колонама 4 (Бруто) и 6 (Нето) искаже одређени износ излази незадовољено контролно правило – стоп обрада.

Хоризонтално рачунско правило да је кол. 6 (нето) = кол. 4 (бруто) – кол. 5 (исправка вредности) прописано је само за редове за почетно и крајње стање (АОП 9008, 9015, 9016, 9022, 9023, 9030, 9031 и 9037), а није прописано за друге редове у овој табели. Самим тим, за редове на којима се исказује амортизација о обезвређење (АОП 9013, 9020, 9028 и 9035) није прописано да је колона 6 = колона 4 – колона 5.

Вертикално рачунско правило да је стање на крају године = почетно стање + повећања – смањења + амортизација + ревалоризација за наведене АОП прописано је само за колоне 4 и 5, а није прописано за колону 6. Из тог разлога у ставкама за амортизацију и обезвређење у колони 6 не исказују се подаци, а рачунска правила ће бити задовољена.

 

Пример:

На почетку године стање на рачунима НПО без земљишта било је следеће:

– Бруто (почетни салдо рачуна 022–028) у 000 дин. износи 5.000.

– Исправка вредности (почетни салдо исправке вредности наведених рачуна) у 000 дин. износи 1.000.

У току 2021. год. није било нових набавки, нити додатних улагања и датих аванса, а обрачуната амортизација НПО износи 500 хиљада дин.

 

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА,
ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

 – износи у хиљадама динара –

Група рачуна, рачун

ОПИС

Ознака
за АОП

Бруто

Исправка
вредности

Нето
(кол. 4 – 5)

1

2

3

4

5

6

02 (део)

2. Грађевински објекти, постројења и опрема

 

 

 

 

 

2.1. Стање на почетку године

9016

5.000

1.000

4.000

 

2.2. Повећања у току године (набавке, реконструкције и др. без аванса)

9017

 

 

 

 

2.3. Повећања у току године – аванси

9018

 

 

 

 

2.4. Смањења у току године (продаја, расходовање и др.)

9019

 

 

 

 

2.5. Амортизација и обезвређење

9020

 

500

 

 

2.6. Ревалоризација

9021

 

 

 

 

2.7. Стање на крају године
(9016 + 9017 + 9018 – 9019 + 9020 + 9021)

9022

5.000

1.500

3.500