Губитак права на финансијску подршку обвезницима фискализације

О праву на коришћење финансијске подршке коју су имали обвезници фискализације у смислу Закона о фискализацији писали смо у више наврата у време када је та тема била актуелна (ПС 19 и 20/21, 2 и 3/22, 7/22). 

Претежни део обвезника фискализације који је добио средства по  Програму финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са Законом о фискализацији, отпочео је да преко електронских фискалних уређаја евидентира промет на мало, тако да не губе право на ову субвенцију. Међутим, обвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију по основу две уредбе, губе право на финансијску подршку уколико не започну да врше промет на мало најкасније до 1. октобра 2022. године, у пословном простору и просторији за коју је додељена финансијска подршка за фискализацију.

Подсећамо на до та је крајњи рок за усклађивање пословања са Законом о фискализацији био 30. април 2022. године, а губитак права на финансијску подршку везује за започињање обављања (односно евидентирања) промета на мало до 1. октобра 2022. године (рок се разликује за пет месеци). Дужи рок за губитак права на финансијску подршку дат је због обвезника који обављају сезонске послове и немају промет који могу евидентирати у пролеће (нпр., отворени базени), инвеститора у грађевинарству који продају станове, као и због предузетника који су у статусу мировања.  

Изузетно, обвезник фискализације који се бави продајом добара и услуга на пијачним тезгама који је добио финансијска средства за набавку фискалног уређаја нема обавезу да врати добијена средства. Одредбама члана 4а Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја /у даљем тексту: Уредба), привремено су ослобођени обавезе евидентирања промета на мало и примљених аванса преко електронског фискалног уређаја обвезници фискализације који се баве продајом добара и услуга на пијачним тезгама и сличним објектима  почев од 1. маја 2022. године закључно са 31. децембром 2022. године. Другим речима, за ове обвезнике фискализације прелазни период продужен је до краја ове године и они нису дужни да врате добијена средства. С тим у вези, министарство финансија дало ме мишљење бр. 011-00-00568/2022-04 – II део од 15.07.2022. године, из којег цитирамо следеће: „Имајући у виду наведено, обвезник фискализације који се бави продајом добара и услуга на пијачним тезгама и сличним објектима, а који је на основу прописа којим се уређује Програм финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација, добио финансијска средства по том основу, нема обавезу да врати добијена средства.“

Обвезник фискализaције који изгуби право на коришћење финансијске подршке, дужан је да изврши повраћај средстава на наменски рачун отворен за ту намену код Управе за трезор у износу који му је додељен по том основу са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када је исплаћена финансијска подршка, најкасније у року од пет дана од дана губитка права на финансијску подршку. У конкретном случају, уплату треба обавити најкасније до 05.10.2022. године.

Повраћај средстава пренетих на наменски рачун (укључујући камату) уплаћује се на посебан наменски рачун број: 840-4035721-20.  Прималац је: МФ – Управа за трезор – Фискализација, са шифром плаћања 290. 

Пореска управа ће вршити проверу испуњености услова за губитак права на коришћење финансијске подршке, као и принудну наплату у случају губитка права, у роковима за застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања прописаним законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација. Препоручујемо претплатницима који су изгубили право на финансијску подршку да сами изврше поврат средстава да им у поступку евентуалне контроле не би били наплаћени и трошкови принудне наплате.