Фискални рачун за промет на мало путем самонаплатних уређаја – аутомата може да се издаје и у електронској форми

ФИСКАЛНИ РАЧУН ЗА ПРОМЕТ НА МАЛО ПУТЕМ САМОНАПЛАТНИХ УРЕЂАЈА – АУТОМАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗДАЈЕ И У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

 

 

Министар финансија донео је Правилник о допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 10/22, у даљем тексту: допуна Правилника).

Овом допуном Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС”, бр. 31/21 и 99/21), у члану 13. после става 3. додат је нови став 4, који гласи:

„Обвезник фискализације који обавља промет на мало путем самонаплатних уређаја – аутомата, може да омогући да се фискални рачун купцу добара, односно кориснику услуга издаје и у електронској форми преко електронског фискалног уређаја на коме се исказује хиперлинк за верификацију, у смислу члана 5. став 2. тачка 15) Закона, који омогућава проверу фискалног рачуна, у складу са чланом 10. став 1. Закона, путем сталне интернет везе, независно од форме процесора фискалних рачуна.”.

Као  што смо већ више пута напомињали, текстови прописа о фискализацији нису коначни, с обзиром на то да се у прелазном периоду уочавају проблеми у практичној примени Закона о фискализацији („Службени гласник РС“, бр. 153/20 и 96/21, у даљем тексту. Закон), што ова допуна Правилника и потврђује.

Наведеном допуном Закона омогућава се обвезницима фискализације да за промет на мало који обављају преко самонаплатних уређаја – аутомата издају фискалне рачуне у електронској форми, а не само у штампаној форми.

Наиме, одређена количина самонаплатних уређаја која се налази већ постављена и функционише на тржишту не може се прилагодити тако да се у њих угради, или са њима на пригодан начин повеже софтвер и опрема да би могли да задовоље захтеве прописа о фискалзацији. Због тога се овом допуном, проширује круг лица који могу фискални рачун доставити електронским путем (без обавезе да се претходно прибави сагласност купца, односно корисника услуге). До сада је та могућности била дата само обвезнику фискализације који обавља промет на мало искључиво путем интернета, док остали обвезници фискализације могу фискални рачун доставити електронским путем, искључиво уз сагласност купца добара, односно корисника услуге.