Евидентирање авансног плаћања и промета на електронском фискалном уређају када се наплата врши помоћу платне картице и чековима грађана

Многим обвезницима фискализације, а нарочито новим обвезницима из области осталог образовања, као и постојећим обвезницима из области туризма, издавање авасних рачуна производи тешкоће у пословању. Поред тога, често се поставља и питање када евидентирати аванс и да ли баш сваки аванс мора да се евидентира или то може да се уради збирно на крају месеца. као и како и када евидентирати авансе и промет када се плаћање врши чековима са одложеним датумом.

Према одредбама члана 165. Правилника о ПДВ, када обвезник ПДВ у истом пореском периоду прими авансну уплату и изврши промет добара и услуга за који је примио авансну уплату, у том случају нема обавезу издавања рачуна по основу примљене авансне уплате, већ само рачуна за извршени промет добара и услуга.

Наведено правило не важи за фискалне рачуне и промет који се евидентира преко електронског фискалног уређаја. 

Рачуном за аванс, у смислу Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна (у даљем тексту: Правилник), сматра се фискални рачун који се издаје ради евидентирања примљеног аванса за будући промет на мало.

Основно правило у вези са издавањем фискалних рачуна за аванс је да се они издају истовремено када се обави наплата пре извршеног промета (готовином, чеком, платном картицом, инстант плаћањем). 

У случају издавања рачуна за аванс који се односи на плаћање извршено налогом за уплату или налогом за пренос („пренос на рачун“), овај рачун може се издати најкасније наредног радног дана од дана пријема авансне уплате. Том приликом, у фискалном рачуну за аванс се, поред података о времену сачињавања фискалног рачуна (дан, месец, година, сат, минут и секунд), исказује и датум када су средства пренета на рачун обвезника фискализације. Уколико је обвезник свестан вирманске уплате истог дана када је и извршена, може издати рачун Аванс Продаја и тог истог дана.

Када се наплата и испорука робе (преузимање од стране купца) врше истог дана, обвезник фискализације може да изда само фискални рачун за промет. Према томе, у овом случају обвезник фискализације нема обавезу да купцу изда прво авансни фискални рачун, а затим коначни рачун за промет. 

Међутим, када купац изврши уплату једног дана, а преузима робу наредног дана, обвезник фискализације је дужан да изда прво авансни рачун, а да приликом испоруке робе изда коначан фискални рачун. У случају када је плаћање извршено преносом на рачун, па се авансни рачун издаје наредног дана, а купац тог истог наредног дана преузима робу, на тај дан издаје се прво авансни рачун, а затим и коначни рачун (један за другим).

У наставку дејемо типичне примере пословања са платним картицама и чековима и објашњења у вези са начином евидентирања плаћања, односно промета. 

 

1. Наплата  помоћу платних картица

Ако се врши промет на мало – продаја добара, код које се обавеза измирује платном картицом, а обвезник фискализације је наплатио накнаду или део накнаде на дан када је извршио промет добара, односно после извршеног промета добара, обвезник фискализације издаје фискални рачун за промет добара на дан извршеног промета.

Ако се врши промет на мало – продаја добара, код које се обавеза измирује платном картицом, а обвезник фискализације је наплатио укупан износ накнаде дана који је ранији од дана промета добара, обвезник фискализације издаје фискални рачун за аванс на дан на који наплатио накнаду и фискални рачун за промет добара на дан извршеног промета.

Ако се врши промет на мало – продаја добара, код које се обавеза измирује платном картицом, а обвезник фискализације је наплатио део накнаде дана који је ранији од дана промета добара и део накнаде дана који је каснији од датума промета добара, обвезник фискализације издаје фискални рачун за аванс на дан на који је наплатио део накнаде пре извршеног промета добара и фискални рачун за промет добара на дан извршеног промета.

Напомињемо, ако је обвезник фискализације више пута наплатио део накнаде пре извршеног промета, дужан је да по основу сваке наплате изда рачун за аванс.

 

2. Наплата помоћу чекова

Пријем чекова не доводи до обавезе издавања фискалног рачуна за аванс, односно фискалног рачуна за промет, ако су договорени датуми издавања чекова каснији од датума када је обвезник фискализације примио чекове.

Ако се врши промет на мало – продаја добара, за који се обавеза измирује чековима код којих је као договорени датум издавања наведен датум промета добара, односно датуми који су каснији од датума промета добара у случају тзв. продаје на рате, обвезник фискализације издаје фискални рачун за промет добара на дан извршеног промета.

Ако се врши промет на мало – продаја добара, за који се обавеза измирује чековима код којих су као договорени датуми издавања чекова наведени датуми ранији од датума промета добара и датуми каснији од датума промета добара, обвезник фискализације издаје фискални рачун за аванс по основу сваког чека код којег је као договорени датум издавања наведен датум ранији од датума промета и фискални рачун за промет добара на дан извршеног промета.