Евидентирања промета на мало субјектима јавног сектора и правилник о допуни правилника о ПДВ

Министар финансија донео је Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 59/22 од 20. маја 2022. године и који ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

У Правилнику о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 37/21, 64/21, 127/21 и 49/22), после члана 198. додаје се члан 198а, који гласи:

„За промет добара и услуга за који је издат фискални рачун у складу са прописима којима се уређује фискализација, обвезник ПДВ на захтев субјекта јавног сектора одређеног прописима којима се уређује електронско фактурисање издаје електронску фактуру у складу са тим прописима.

Захтев из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) број фискалног рачуна из става 1. овог члана;

2) изјаву субјекта јавног сектора да ПДВ исказан у фискалном рачуну из става 1. овог члана није коришћен као претходни порез, односно да је извршена исправка одбитка претходног пореза.

После издавања електронске фактуре из става 1. овог члана, обвезник ПДВ може да изда фискални рачун у којем је наведен податак „рефундација” за промет за који је издат фискални рачун и електронска фактура из става 1. овог члана.”.

На овај начин (трајно или привремено) решава се питање евидентирања промета на мало који обаве обвезници ПДВ субјектима јавног сектора у систему електронских фактура.

Многи претплатници обраћали су нам се са констатацијом да се фискални рачуни који су издати са идентификацијом купца (врста купца 12 и ПИБ и ЈБКЈС) не виде у систему електронских фактура.

Према нашим сазнањима ефискализација и ефактуре требало би да функционишу као повезани системи, али документи унети систем за управљање фискализацијом (фискални рачуни издати са идентификацијом купца из јавног сектора) још увек се не виде у систему електронских фактура.

Због тога је прописано да, након набавке добара и услуга у малопродајном објекту, субјекат јавног сектора може се обратити обвезнику ПДВ који му је издао фискални рачун са захтевом да му изда електронску фактуру. При томе се у захтеву позива на број фискалног рачуна за који жели да му се изда електронска фактура и изјављује да није користио претходни ПДВ који је исказан у фискалном рачуну или да је исправио одбитак претходног ПДВ.

Детаљније о овој теми писаћемо у наредном броју часописа.