Државни и верски празници у априлу и мају 2022. године

ДРЖАВНИ И ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ У АПРИЛУ И МАЈУ 2022. ГОДИНЕ

 

 

Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник 43/01, 101/07 и 92/11 – у даљем тексту: Закон) у априлу и мају 2022. године нерадно се празнују:

Ускршњи празници – за запослене католике и припаднике других хришћанских заједница – почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса - од 15. до 18. априла 2022. године;

Васкршњи празници – почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса - од 22. до 25. априла 2022. године. Ови дани су нерадни за све запослене, без обзира на верску припадност;

Празник рада – 1. и 2. мај – нерадни су дани за све запослене. Имајући у виду то да 1. мај 2022. године пада у недељу, празновање се помера на први наредни радни дан, тако да се Празник рада у 2022. години празнује три дана 1, 2. и 3. маја (недеља, понедељак и уторак).

У току априла и маја 2022. године радно се славе следећи празници:

– 22. април – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у II светском раду. Изузетно, у 2022. години овај дан је нерадан за све запослене јер се поклапа са Великим петком, и

– 9. мај – Дан победе (с обзиром на то да у 2022. години овај празник пада у суботу, овај дан је нерадан за запослене којима је субота дан недељног одмора).

Према томе, нерадни дани у току априла и маја 2022. године су:

1) за сва запослена лица, без обзира на верску припадност – 22, 23, 24. и 25. април, 1, 2 и 3. мај;

2) за запослене католике и припаднике других хришћанских верских заједница – 15, 16, 17. и 18. април, као и Васкршњи празници од 22. до 25. априла и 1, 2. и 3. мај.

За време празновања Васкршњих и првомајских празника (од 22. до 25. априла и 1, 2. и 3. маја), сви запослени, без обзира на верску припадност, као и за време празновања Ускршњих празника (од 15. до 18. априла) запослени католици и припадници других хришћанских заједница имају право на:

1) накнаду зараде ако не раде, ако су по распореду радног времена њихови радни дани, и

2) зараду, односно увећање зараде, уколико раде у дане ових празника који су њихови нерадни дани.

1.1. Право на накнаду зараде за време празника

Запослени у дане празника у којима се не ради има право на накнаду зараде, ако према распореду његовог радног времена празници падају у његове радне дане.

За дане празника, који су према распореду радног времена дани недељног одмора запосленом не припада накнада зараде.

1.1.1. Накнада зараде за време Васкршњих,
односно Ускршњих празника

Запосленима који не раде у дане празника који су њихови радни дани припада накнада зараде и то:

а) за све запослене (без обзира на верску припадност):

– за 22. и 25. април 2022. године уколико раде од понедељка до петка, односно имају петодневну радну недељу, а субота и недеља је дан њиховог недељног одмора;

– за 22, 23. и 25. април 2022. године уколико раде од понедељка до суботе, односно имају шестодневну радну недељу, а недеља је дан њиховог недељног одмора;

б) за припаднике католичке вероисповести и осталих хришћанских заједница:

– за 15, 18, 22. и 25. април 2022. године, уколико раде петодневну радну недељу, односно од понедељка до петка, а субота и недеља су дани њиховог недељног одмора,

– за 15, 16, 18, 22, 23. и 25. април 2022. године, уколико раде шестодневну радну недељу, односно од понедељка до суботе, а недеља је њихов дан недељног одмора;

в) за запослене који раде у турнусу или у сменама:

– уколико одсуствују у дане празника (у свим претходно наведеним случајевима) само за дане који су према распореду радног времена њихови радни дани.

1.1.2. Накнада зараде за време Празника рада –
1, 2. и 3. маја 2022. године

Првомајски празници у 2022. години празнују се 1, 2. и 3. маја (недеља, понедељак и уторак), и право на накнаду зараде за два дана празновања (2. и 3. мај – понедељак и уторак) остварују запослени који раде:

– од понедељка до петка, односно петодневну радну недељу, и од понедељка до суботе, односно шестодневну радну недељу;

– уколико раде у турнусу а дани њиховог недељног одмора се не поклапају са календарском суботом и недељом имају право на накнаду зараде само за дане који су према распореду њиховог радног времена њихови радни дани. Рецимо, уколико су дани недељног одмора 2. и 3. мај, односно понедељак и уторак, запослени немају право на накнаду зараде за те дане.

1.1.3. Висина накнаде за време одсуства са рада
на дан празника

За време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, према члану 114. став 1. Закона о раду, запослени остварује право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду. У основ за утврђивање накнаде зараде узимају се сва примања која чине зараду у складу са чланом 105. Закона о раду, и то:

-зарада за обављени рад и време проведено на раду (основна зарада, део зараде за радни учинак и увећана зарада);

-зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.), и

-друга примања по основу радног односа (топли оброк, регрес, теренски додатак и друга давања запосленима која имају карактер зараде).

Под зарадом подразумева се бруто зарада која садржи порез и доприносе из зараде запосленог. О начину утврђивања основа за накнаду зараде детаљнија објашњења дали смо у ПС 8/21, на стр. 66.

Приликом обрачуна накнаде за дане одсуствовања са рада за време Васкршњих и Ускршњих празника под зарадом оствареном у претходних 12 месеци узима се период од 1. априла 2021. године до 31. марта 2022. године.

Приликом обрачуна накнаде зараде за дане одсуствовања са рада за Празник рада (2. и 3. мај) под зарадом оствареном у претходних 12 месеци подразумева се период од 1. маја 2021. године до 30. априла 2022. године.

1.2. Право запосленог на зараду и увећану зараду за рад на дан празника

Запослени има право на увећану зараду уколико ради на дан празника који је нерадни дан у складу са чланом 108. Закона о раду. Увећана зарада утврђује се у висини од 110% од основне зараде за рад на дан празника.

Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Запослени који ради на дан празника има право на:

– основну зараду за ефективне сате рада на празник;

– увећање од 110% за рад на дан празника обрачунато на остварену основну зараду;

– увећање за 26% за прековремени рад;

– увећање основне зараде за „ноћни рад“ за 26% ако ради на дан празника.

Уколико су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у члану 108. Закона о раду, проценат увећања не може бити нижи од збира процента по сваком од основа увећања.

Запослени који због природе посла ради сва четири дана празника од 22. до 25. априла има право на зараду и увећану зараду за рад на дан празника (за 22. и 25. април – петак и понедељак), за 23. април (субота) има право на зараду, увећану зараду за рад на дан празника и увећање зараде за прековремени рад, јер му је субота дан недељног одмора, а за рад 24. априла (недеља) има право на зараду, увећану зараду за рад на дан празника и један слободан дан у наредној недељи.

Исти начин обрачуна важи и за Ускршње празнике за запослене католичке вероисповести и припаднике других верских заједница. На исти начин врши се и обрачун зараде и увећане зараде за рад на дан празника (1, 2. или 3. маја или сва три дана) за све запослене.

О обрачуну накнаде зараде за време државних и верских празника и увећане зараде за рад у дане празника детаљније ћемо писати у ПС 8/22 који је у припреми.