Донета је нова Уредба о финансијској подршци обвезницима фискализације

ДОНЕТА ЈЕ НОВА УРЕДБА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ
ОБВЕЗНИЦИМА ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

 

Влада Републике Србије донела је нову Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, број 32/22, у даљем тексту: нова Уредба). Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, то јест од 11. марта 2022. године.

Ступањем на снагу нове Уредбе престаје да важи Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС”, број 95/21, у даљем тексту: стара Уредба).

Новом Уредбом поново се утврђује Програм финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са Законом о фискализацији („Службени гласник РС“, бр. 153/20 и 96/21, у даљем тексту: Закон).

Право на коришћење финансијске подршке имају обвезници фискализације у смислу Закона, основани и уписани код надлежног регистра закључно са 29. октобром 2021. године.

Иако се могло очекивати да нова Уредба обухвати и оне обвезнике фискализације који су основани или регистровани у међувремену, то јест после 29. октобра 2021. године, финансијска подршка је намењена само онима који су на њу и првобитно имали право, али је из неког разлога нису искористили.

Право на финансијску подршку из овог програма обвезник фискализације може да оствари само по основу пословних простора и пословних просторија за које је Пореска управа доделила јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије.

Постојећи обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу нове Уредбе, као и финансијску подршку по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра у динарској противвредности.

Нови обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу нове Уредбе, као и финансијску подршку за један електронски фискални уређај у износу од 100 евра у динарској противвредности, по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији.

Обвезници фискализације који нису евидентирани у систем пореза на додату вредност на дан подношења Изјаве о заинтересованости, финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%.

Као и до сада, право на коришћење финансијске подршке немају:

1) привредни субјекти који су обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђених у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 130/21), осим типа корисника јавних средстава 6, 7 и 10;

2) обвезници фискализације којима је Пореска управа решењем привремено одузела порески идентификациони број (ПИБ).

Обвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију по основу старе Уредбе и обвезници фискализације који ће остварити право на финансијску подршку за фискализацију по новој Уредби, имају обавезу да ускладе пословање са Законом о фискализацији најкасније до 30. априла 2022. године.

Обвезник фискализације Пореској управи подноси Изјаву о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију преко портала еПорези, почев од 15. марта 2022. године и закључно са 5. априлом 2022. године.

Предуслов за подношење ове изјаве је да је обвезник пријавио пословни простор, односно пословне просторије подношењем електронске пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије (ПГЈО) и да му је Пореска управа доделила јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије за које подноси изјаву о заинтересованости.

Обвезник фискализације може поднети само једну изјаву за доделу финансијске подршке, a oбвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију по основу старе Уредбе, не могу подносити нову изјаву по новој Уредби.

Обвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију по основу старе Уредбе и обвезници фискализације који ће остварити право на финансијску подршку за фискализацију по новој Уредби, губе право на финансијску подршку уколико не започну да врше промет на мало најкасније до 1. октобра 2022. године, у пословном простору и просторији за коју је додељена финансијска подршка за фискализацију.

Иако је у новој Уредби, услов за губитак права на финансијску подршку повезан са започињањем обављања промета на мало, а не са отпочињањем евидентирања промет на мало преко електронског фискалног уређаја, сматрамо да се ради о суштински истој ствари – губитку права на финансијску подршку због тога што у пословном простору, односно просторији није евидентиран промет на мало преко електронског фискалног уређаја.

Рок за усклађивање пословања са Законом о фискализацији је најкасније до 30. априла 2022. године, а губитак права на финансијску подршку везује за започињање обављања (односно евидентирања) промета на мало до 1. октобра 2022. године (рок се разликује за пет месеци). Поставља се питање да ли ће се и рок за усклађивање за Законом продужити, или је одлагање рока за губитак права на финансијску подршку учињено због обвезника који обављају сезонске послове и немају промет који могу евидентирати у пролеће, као и због предузетника који су у статусу мировања. 

Обвезник фискализaције који изгуби право на коришћење финансијске подршке, дужан је да изврши повраћај средстава на наменски рачун отворен за ту намену код Управе за трезор у износу који му је додељен по том основу са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза почев од дана када је исплаћена финансијска подршка, најкасније у року од пет дана од дана губитка права на финансијску подршку.