АЖУРИРАНЕ ПОРЕСКЕ КАТЕГОРИЈЕ У СЕФ

АЖУРИРАНЕ ПОРЕСКЕ КАТЕГОРИЈЕ У СЕФ

 

30. децембра 2022. год. Министарство финансија је на сајту efakture.gov.rs објавило да су ажуриране пореске категорије са применом од 1. јануара 2023. год.

Извршена су ажурирања у оквиру две пореске категорије:

У оквиру пореске категорије ОЕ – Није предмет опорезивања 2 додато је да за потраживања по основу преноса вишенаменских вредносних ваучера од субјекта приватног сектора не постоји обавеза издавања електронске фактуре преко СЕФ.  Осим тога, прецизирано је да ће се за сваки захтев за исплату упућен субјекту јавног сектора по основу преноса вишенаменских вредносних ваучера, накнаде штете, уговорне казне, депозита, камате за неблаговремено плаћање и друга потраживања по основу којих не постоји обавеза обрачунавања ПДВ постојати обавеза издавања електронске фактуре без обрачунатог ПДВ коришћењем ове пореске категорије.

У оквиру пореске категорије Н – Анулирање извршена је допуна да се иста користи у свим случајевима када се врши умањење износа за плаћање у потпуности или делимично. Ова пореска категорија се користи када се врши анулирање података о промету добара и услуга који се врши без накнаде, укључујући и промет без накнаде за који се сматра да није извршен у складу са чл. 6. став 1. тачка 1) и 6а ЗПДВ, анулирање дела износа за плаћање због примене ЗПДВ или другог закона (нпр. за промет између повезаних лица код којег се основица за обрачунавање ПДВ одређује у складу са чланом 17б ЗПДВ, за промет акцизних производа за који обавезу плаћања акцизе нема испоручилац акцизних производа, за промет секундарних сировина и отпада у случају када се плаћа порез по одбитку по стопи од 1%), као и анулирање по другом основу. 

Почев од 1. јануара 2023. године не постоји обавеза издавања електронске фактуре за промет добара, односно услуга који се врши без накнаде, независно од тога да ли је реч о промету који је предмет опорезивања ПДВ или о промету који није предмет опорезивања ПДВ, у складу са ЗПДВ. Међутим, ако субјект јавног сектора, односно субјект приватног сектора на добровољној основи изда електронску фактуру за наведени промет, после исказивања података о том промету, приказивање да за тај промет не постоји обавеза плаћања врши се анулирањем података о промету тако што се у делу: количина наводи одговарајућа количина са предзнаком „минус”.

Када је реч о одређеном промету који се врши уз накнаду, а за који се врши умањење износа за плаћање (нпр. за износ пореза по одбитку код откупа секундарних сировина и отпада) после исказивања података о промету добара и услуга који се врши уз накнаду, а код којег долази до умањења износа за плаћање, приказивање умањења износа за плаћање врши се тако што се у делу количина наводи -1, а у делу цена износ за који се врши умањење.

Детаљнија објашњења биће дата у следећем броју часописа Привредни саветник.