АКТУЕЛНЕ МЕРЕ ВЛАДЕ У ВЕЗИ СА ПРИВРЕМЕНИМ ОГРАНИЧЕЊЕМ / ЗАБРАНОМ ИЗВОЗА ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ

Због ситуације на светском тржишту Влада континуирано доноси прописе који се тичи привремене забране или привременог ограничења извоза одређене робе. Сви прописи се доносе на основу Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон). 

У периоду од  половине августа 2022. године до данас донето је неколико прописа и то:

 • Одлука о привременој забрани извоза млека и производа од млека,
 • Одлука о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590,
 • Одлука о привременој забрани извоза и изношења природног гаса.

 

1.Одлука о привременој забрани извоза млека и производа од млека

            Одлука о привременој забрани извоза млека и производа од млека („Службени гласник РС”, бр. 101/22 и  110/22) је у примени од 7. септембра 2022. године

Одлуком је прописана привремена забрана извоза за:

1. млеко из тарифних ознака:

 • 0401 10 90 00 са наименовањем „млеко, неконцентровано и без садржаја додатог шећера и друге материје за заслађивање: са садржајем масноће не преко 1% по маси: остало”, 
 • 0401 20 19 00 са наименовањем „млеко, неконцентровано и без садржаја додатог шећера и друге материје за заслађивање: са садржајем масноће преко 1%, али не преко 6% по маси: не преко 3%: остало”, 
 • 0401 20 99 00 са наименовањем „млеко, неконцентровано и без садржаја додатог шећера и друге материје за заслађивање: са садржајем масноће преко 1%, али не преко 6% по маси: преко 3%: остало”, 
 • 0401 40 90 00 са наименовањем „млеко, неконцентровано и без садржаја додатог шећера и друге материје за заслађивање: са садржајем масноће преко 6%, али не преко 10% по маси: остало ” и 
 • 0401 50 19 00 са наименовањем „млеко, неконцентровано и без садржаја додатог шећера и друге материје за заслађивање: са садржајем масноће преко 10% по маси: не преко 21%: остало ”; и

2. производе од млека – маслац у амбалажи нето - масе преко 1 кг из тарифних ознака:

 • 0405 10 19 00 са наименовањем „маслац: са садржајем масноће по маси не преко 85%: природни маслац: остали”, 
 • 0405 10 30 00 са наименовањем „маслац: са садржајем масноће по маси не преко 85%: рекомбиновани маслац
 • 0405 10 50 00 са наименовањем „маслац: са садржајем масноће по маси не преко 85%: маслац од сурутке” и 
 • 0405 10 90 00 са наименовањем „маслац: са садржајем масноће по маси не преко 85%: остало”.

Одлука је донета на захтев Министарства пољопшривреде, шумарства и водопривреде ради ублажавање последица поремећаја снабдевања услед светске кризе и спречавање критичне несташице млека и маслаца на домаћем тржишту.

Одлука се примењује до 30. октобра 2022. године.

 

2. Одлука о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590

Одлука о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590 („Службени гласник РС”, број 113/22) је у примени од 14. октобра 2022. године.

Овом одлуком се прописује привремена забрана извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590 из тарифне ознаке са наименовањем „Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала (осим сирових) и производи на другом месту непоменути нити обухваћени, који садрже по маси 70% или више уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, тако да су ова уља основни састојци тих производа, осим оних који садрже биодизел и осим отпадних уља: Остала: тешка уља: гасна уља: за остале сврхе: са садржајем сумпора не преко 0,001% по маси”.

Одлука је донета на иницијативу Министарства рударства и енергетике,  у циљу спречавања претње критичне несташице овог производа, проузроковане глобалним поремећајем на тржишту деривата нафте, а у циљу обезбеђења сигурног снабдевања тржишта Републике Србије дериватима нафте. Одлука представља поновно увођење мере која је била прописана Одлуком о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА ЕН 590 („Службени гласник РС”, бр. 73/22, 76/22, 79/22, 83/22, 87/22, 89/22, 92/22, 94/22, 98/22, 103/22, 105/22 и 108/22), а примењивала се у периоду од 30. јуна 2022. године до 29. септембра 2022. године.

Одлука се примењује до 31. октобра 2022. године.

 

3.Одлука о привременој забрани извоза и изношења природног гаса

Одлука о привременој забрани извоза и изношења природног гаса („Службени гласник РС”, број 114/22) је у примени од 17. октобра 2022. године

Овом одлуком је прописана привремена забрана извоза и изношења природног гаса из следећих тарифних ознака:

 • 2711 11 00 00 са наименовањем „Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници: Течни: Природни гас” и
 • 2711 21 00 00 са наименовањем „Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници: У гасовитом стању: Природни гас”.

Одлука је донета на иницијативу Министарства рударства и енергетике,  у циљу спречавања претње од критичне несташице овог производа, проузроковане глобалним поремећајем на тржишту енергената, односно обезбеђења сигурног снабдевања тржишта Републике Србије овим производом.

Одлука се примењује до 31. октобра 2022. године.

 

4.Остале одлуке

Подсећамо да су тренутно у примени и друге одлуке које се тичу привремене забране или ограничења извоза и то:

 • Одлука о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената (,,Службени гласнику РС”, број 87/22 и 99/22) – примена од 5. августа 2022. године до 1. новембра 2022. године; и
 • Одлука о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију (,,Службени гласнику РС”, број 87/22) – примена од 5. августа 2022. године до 5. фебруара 2023. године.

О одлукама је било детаљно речи у „Привредном саветнику” број 15-16/2022.

Такође подсећамо да Одлука о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво („Службени гласник РС”, бр. 49/22, 52/22, 57/22, 59/22, 61/22, 67/22, 69/22, 74/22, 76/22, 81/22 и 89/22), која је донета на захтев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, није више на снази. Одлука је била у примени од 21. априла 2022. године до 12. августа 2022. године.