Актуелне мере владе ради регулисања тржишта Републике Србије

АКТУЕЛНЕ МЕРЕ ВЛАДЕ РАДИ РЕГУЛИСАЊА ТРЖИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Влада Републике Србије је на седници одржаној 10. марта 2022. године усвојила је три одлуке и једну уредбу  којима су донете мере са циљем регулисања тржишта Републике Србије, и то:

1. Одлуку o привременој забрани извоза основних пољoпривредно прехрамбених производа битних за становништво ;

2. Одлуку о допуни Одлуке o условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години;

3. Одлуку о привременом смањењу износа акциза на нафтне деривате из члана 9. став 1. тачка 1), 2) и 3) Закона о акцизама;

4. Уредбу о ограничењу цена деривата нафте.


Наведени прописи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 32/22.

 

1. Привремена забрана извоза основних пољoпривредно прехрамбених производа

Одлука o привременој забрани извоза основних пољoпривредно прехрамбених производа битних за становништво донета је на основу Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон). Овом одлуком се уводи привремена забрана извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, а услед повећане тражње на светском и домаћем тржишту.

Забрана извоза пољопривредно прехрамбених производа уведена је за следеће производе:

– пшеницу из тарифних ознака 1001 19 00 00 и 1001 99 00 00,

– кукуруз из тарифне ознаке 1005 90 00 00,

– брашно од пшенице или наполице из тарифних ознака 1101 00 11 00, 1101 00 15 00, и 1101 00 90 00,

– кукурузну прекрупу из тарифних ознака ех 1103 13 10 00 и ех 1103 13 90 00,

– сирово уље од семена сунцокрета из тарифних ознака ех 1512 11 10 00 и 1512 11 91 00.

Примена одлуке није временски нити количински ограничена.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, односно од 11. марта 2022. године.

 

2. Укидање стопе царине за сирову нафту

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години („Службени гласник РС”, бр.  132/21 и 9/22), која је у примени од 1. јануара 2022. године, а која прописује услове за смањење или укидање царина на одређену робу, допуњена је тарифном ознаком 2709 00 90 00 за сирову нафту.

Одлука је донета на основу члана 43. став 1. тачка 1) Царинског закона („Службени гласник РС“, бр. 95/18,...,144/20).

О основној одлуци и њеним претходним допунама је детаљно било речи у у чланку „Царинске дажбине на одређену робу”, који је објављен у „Привредном саветнику” број 1/2022 из јануара 2022. године и чланку „Актуелне измене царина и посебних дажбина у делу пољопривреде”, који је објављен у „Привредном саветнику” број 2-3/2022 из фебруара 2022. године.

Стопа царине за сирову нафту прописана је Законом о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19) и Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 121/21 и 18/22) и износи 1%. Према свим важећим споразумима о слободној трговини (ССП, ЦЕФТА, ЕФТА, Турска, ЕАЕУ и Велика Британија са Северном Ирском) преференцијална стопа царине је 0%.

Новом допуном одлуке прописано је изузимање од плаћања царине за сирову нафте, односно стопа царине 0%.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, односно од 11. марта 2022. године, а примењиваће се до 31. децембра 2022. године.

 

3.Одлука о привременом смањењу износа акцизе на нафтне деривате
из члана 9. став 1. тачка 1), 2) и 3) Закона о акцизама

Због повећања произвођачких цена дериватa нафте услед раста цене сирове нафте на светском тржишту, привремено се смањују износи акциза утврђени у складу са Законoм о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01,...,53/21) на оловни бензин, безоловни бензин и гасна уља, тако да износе:

 

ВРСТА ДЕРИВАТА НАФТЕ:

Износ акцизе

1) оловни бензин ( тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 50 00)

49,20 дин/лит

2) безоловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 и 2710 20 90 11)

46,27 дин/лит

3) гасна уља (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 16 00 и 2710 20 19 00 )

47,58 дин/лит

 

Ова одлука примењује се почев од  11. марта 2022. године закључно са 11. априлом 2022. године.

 

4. Уредба о ограничењу цена деривата нафте

На основу члана 39. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 52/19) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,...,30/18 – др. закон), Влада Републике Србије донела је Уредбу о ограничењу цена деривата нафте.

Ова уредба ступа на снагу 11. марта 2022. године са периодом важења од 30 дана, односно до 11. априла 2022. године.

Уредба је донета у циљу спречавања већих поремећаја и очувања животног стандарда становништва, с обзиром да се у претходном периоду бележи раст цена нафтних деривата у складу са кретањима на светском тржишту.

Овом уредбом прописује се начин утврђивања највиших малопродајних цена деривата нафте.

Ова уредба примењује се на следеће деривате нафте:

1) ЕВРО ДИЗЕЛ;

2) ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95.

На највишу малопродајну цену деривата нафте није дозвољено обрачунавати друге накнаде или друге трошкове који нису прописани овом уредбом или другим посебним прописима.

Највиша малопродајна цена утврђује се за један литар деривата нафте из члана 2. став 1. ове уредбе.

У складу са чланом 3. Уредбе, највиша малопродајна цена са порезом на додату вредност утврђује се за:

1) ЕВРО ДИЗЕЛ, у износу просечне велепродајне цене деривата ЕВРО ДИЗЕЛ на територији Републике Србије, увећане за шест динара;

2) ЕВРО ДИЗЕЛ намењен регистрованим пољопривредним газдинствима, у износу од 179,00 динара;

3) ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, у износу просечне велепродајне цене деривата ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 на територији Републике Србије, увећане за шест динара.

Просечне велепродајне цене деривата ЕВРО ДИЗЕЛ и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 на територији Републике Србије обрачунава Министарство рударства и енергетике сваког петка и најкасније до 13 часова доставља Министарству трговине, туризма и телекомуникација, до престанка важења ове уредбе.

Највише малопродајне цене деривата ЕВРО ДИЗЕЛ и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 утврђује Министарство трговине, туризма и телекомуникација сваког петка и објављује на званичној интернет страници најкасније до 15 часова, до престанка важења ове уредбе.

Привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава дужни су да малопродајне цене деривата ЕВРО ДИЗЕЛ и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, које не смеју да буду више од највиших малопродајних цена утврђених од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, примене одмах по објављивању на званичној интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Министар надлежан за послове енергетике ближе прописује начин обрачуна просечне велепродајне цене деривата нафте ЕВРО ДИЗЕЛ и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95.

Овом уредбом, обавезују се привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, а који су до дана доношења уредбе вршили испоруку деривата, да наставе са испоруком искључиво утакањем у погонске резервоаре превозних средстава.

Уредбом је прописано да Нафтна индустрија Србије, као и остали привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима, на станицама за снабдевање превозних средстава, могу уз употребу картица издатих регистрованим пољопривредним газдинствима, ставити у промет дериват ЕВРО ДИЗЕЛ по максималној малопродајној цени од 179 динара по литру искључиво утакањем у погонске резервоаре пољопривредних машина.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 2–5. ове Уредбе.

Уз новчану казну може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За исти прекршај казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За предузетнике је прописана новчана казна од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.